КТ Подкрепа Варна 

Б.: От 9.01.2008г. работя като детски учител в ДГ.Назначена съм до завръщане на титуляра.Преди два дни на колежките им бяха изплатени средства от общината за 24май.Аз или титуляра на чието място съм назначена има право на тях.Моля отговорете ми незабавно .Благодаря

Отговор: Сумите изплащани по повод 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост са допълнително трудово възнаграждение.
Тези средства до настоящата календарна година се изплащаха на основание Наредба № 3 от 14 май 1999г. и § 35 от Закона за народната просвета. С влизането в сила на Наредба № 2 от 18 февруари 2008г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета бе отменена цитираната по-горе Наредба № 3. В същото време бе отменен и параграф 35 от ЗНП. Така на практика към настоящия момент единствената разпоредба в нормативен акт, която касае по някакъв начин предоставянето на средства за 24 май се съдържа в текста на чл.8 ал.1 т.7 на новата Наредба № 2 от 2008г.. Според тази разпоредба, в брутната заплата могат да се включат допълнителни трудови възнаграждения за официални празници или за началото на учебната година – до три пъти годишно.
С други думи, предоставянето на средства за официални празници (какъвто е 24 май) или за началото на учебната година, към настоящият момент не е императивно уредено. На практика тези средства трябва или да са уговорени по правилата на колективното трудово договаряне или ако не са – да се предоставят по едностранното решение на работодателя.
Следва, обаче да се отбележи, че на практика, средствата за този вид допълнителни възнаграждения са заложени в бюджетите. Според § 73 от Закона за държавния бюджет на Република България средствата са включени в бюджетните разходи. Именно на това основание, както и на основание цитираната разпоредба на чл.8 ал.1 т.7 от Наредба № 2 тези средства се изплащат от повечето общини и повечето директори на училища.
С отмяната на Наредба № 3, обаче, освен нормативно регламентираното предоставяне на допълнителните трудови възнаграждения за 24 май, бе отменена и правната уредба относно условията и реда за тяхното изплащане. До отмяната, средствата за 24 май се изплащаха в пълен размер на лица, които са работили на пълно работно време не-помалко от 4 месеца през съответната календарна година. Пропорционално на отработеното се изплащаха на тези, които са работили по-малко от 4 месеца и не се изплащаха на лицата, които са отработили по-малко от един месец. Ако правилата на отменената наредба № 3 бяха в сила, отговорът на Вашия въпрос щеше да е категоричен, а именно, че допълнителното възнаграждение следва да се изплати на Вас, а не на титуляра, тъй като Вие сте отработили 4 месеца през настоящата календарна година.
В случая, обаче, предвид на измененията в нормативната уредба, няма конкретен текст, който да урежда условията, реда и начина на изплащане на тези допълнителни възнаграждения. Такава уредба е възможно да се съдържа в Общински колективен трудов договор за Вашата община или във Вътрешните правила за организация на работната заплата, утвърдени от Вашия работодател. Ако пък тези актове не съществуват или не уреждат проблема, би следвало това да е направено с акта (заповедта) на работодателя, който е основание за изплащане на допълнителните възнаграждения.
Независимо, че това не е конкретен и категоричен отговор на Вашия въпрос, следвайки логиката на отменената Наредба и духа на законодателството, следва да приемем, че правото на това възнаграждение е Ваше, а не на титуляра, като се вземат предвид отменените правила за изплащане на възнаграждението за 24 май.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->