КТ Подкрепа Варна 

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се полага обезщетение по чл. 222 ал. 1, един или два месеца ако не си намеря работа в този период?

Видно от посочените факти, Вашето трудово правоотношение е прекратено на основание чл.328, ал.1, т.2 от Кодекса на труда, т.е. на основание „закриване на част от предприятието или съкращаване на щата”. Съгласно чл.222, ал.1 от Кодекса на труда „при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец”. В този текст е визирано общото правило, от което е видно, че размерът на обезщетението се изчислява съобразно времето, през което работникът или служителят е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С други думи изплаща се обезщетение за 1 месец, освен ако междувременно работникът не е започнал работа, в който случай обезщетението се изплаща от датата на прекратяване на договора, до датата, на която е възникнало новото трудово правоотношение.
От този общ принцип, обаче, са предвидени три изключения. Съгласно изречение 3-то от ал.1 на чл.222 от КТ, „с акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок”.
Във връзка с посоченото дотук може да бъде формулиран следния отговор на поставения от Вас въпрос:
Обезщетението по чл.222, ал.1 от КТ в случай, че не сте започнала работа след прекратяване на правоотношението, се изчислява за срок от 1 месец, освен ако в акт на Министерски съвет, в колективен трудов договор или във Вашия индивидуален трудов договор, който е прекратен от работодателя, не е предвиден по-голям, съответно по-благоприятен за Вас срок. Пример за практическо приложение на възможността за увеличен срок за изчисляване на обезщетението по чл.222, ал.1 от КТ е действащия към момента Отраслов КТД за системата на народната просвета, съгласно който обезщетението за оставане без работа в случай на съкращаване в щата е дължимо за 2 месеца от датата на прекратяване на договора.
За да направя преценка дали е налице някое от посочените изключения относно срока, следва да разполагам с информация за Вашата длъжност и месторабота, както с копие на индивидуалния Ви трудов договор.

18.09.2013 г.

Мирослав Димитров
Юрисконсулт, СРС КТ „Подкрепа” - Варна
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->