КТ Подкрепа Варна 

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли им се допълнително заплащане за придобито ПКС съгласно долу посочената наредба и по време на платения отпуск, защото в нашето училище тогава не се заплаща. НАРЕДБА № 1 ОТ 4.01.2010 Г. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА Издадена от министъра на образованието, младежта и науката, обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.2010 г. Раздел III Допълнителни и други трудови възнаграждения Чл. 8. (1) В брутната работна заплата на персонала в системата на народната просвета освен допълнителните трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове, се включват и следните допълнителни трудови възнаграждения: (devil) Допълнителното възнаграждение за придобита професионално-квалифика- ционна степен по ал. 1, т. 2 е с постоянен характер.

Съгласно чл.177 от Кодекса на труда, за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни, а когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението по ал. 1 се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.

Допълнителна нормативна регламентация относно начина на изчисляване и изплащане на възнаграждението по време на платен годишен отпуск се съдържа и в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, където в чл.17 е посочено, че:

"В брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включват:
1. основната работна заплата за отработеното време;
2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;
4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда;
5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда;
6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, почл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда;
7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда".

За допълнително трудово възнаграждение с постоянен характер, определено "с друг нормативен акт" слева да се счита и допълнителното възнаграждение за придобита ПКС, доколкото това е изрично посочено в чл.8, ал.6 от Наредба № 1 за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета: "Допълнителното възнаграждение за придобита професионално-квалификационна степен по ал. 1, т. 2 е с постоянен характер".
С оглед на посоченото дотук, може да се твърди категорично, че при ползване на платен годишен отпуск, Вашият работодател следва да включва допълнителното трудово възнаграждение за придобито ПКС в брутното трудово възнаграждение, служещо за изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл.177 от Кодеса на труда. В противен случай е налице нарушение на трудовото законодателство, за което следва да сезирате съответната областна дирекция "Инспекция по труда", която да констатира нарушението и да предприеме действия по неговото отстраняване, както и да наложи съответните санкции, когато това е приложимо.

09.10.2013
Мирослав Димитров
юрисконсулт КТ "Подкрепа" - Варна
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->