КТ Подкрепа Варна 

Н.С. Въпрос: Работя в частна фирма като управител на склад от 5 години на постоянен трудов договор.Не съм ползвала отпуска през тези години.Имам ли право на обезщетение за тези години?Имам 22г. трудов стаж,и съм МОЛ със голяма отговорност.Осигуряват ме на мин.работна заплата.

Уважаема госпожо,

Правото на платен годишен отпуск е субективно право на работника или служителя. Това право не се влияе от формата на собственост на предприятието, в което се полага труд.
След като едно физическо лице придобие 8 месеца трудов стаж (независимо при един или повече работодатели и независимо по колко трудови правоотношения), за това физическо лице възниква субективното право на платен годишен отпуск. От момента на придобиване на 8 месеца трудов стаж, работникът или служителят има право на платен годишен отпуск от момента в който се конституира като страна по трудово правоотношение. Макар и кратко, описанието на Вашата хипотеза дава основание да се смята, че Вие имате право на платен годишен отпуск по чл.155 от Кодекса на труда. Минималният размер на отпуска е указан в закона. С индивидуален трудов договор или в Колективен трудов договор може да бъде уговорен по-висок от законово регламентирания размер на отпуска. Правото на платен годишен отпуск според българското трудово законодателство не се влияе от вида договор (срочен или за неопределено време), както и от трудовия стаж. В този смисъл разясненията, че работите в частна фирма, на постоянен трудов договор, от пет години (22г. стаж), са ирелевантни. Без значение е и мястото и характера на работа, както и размера на трудовото възнаграждение, респ. осигурителните вноски.
Самият факт, че сте в трудово правоотношение с Вашият работодател е достатъчен за да е налице във Ваша полза правото на ползване на платен годишен отпуск. Независимо от факта, че не сте ползвали отпуска си през последните години, това Ваше право не се погасява, т.е. налице е т.нар. „натрупване” на отпуска.
Конкретният Ви въпрос е относно правото на обезщетение за натрупания и неизползван отпуск. У нас правото на отпуск не се погасява, но същевременно съществува забрана за неговата парична компенсация (чл.178 от КТ). Тази забрана е продиктувана от същността на платения годишен отпуск. Този отпуск има своите специфични функции свързани със живота и здравето на работника или служителя. Той е призван да осигури физиологичната необходимост на човешкия организъм от почивка (физическа и психическа) и възстановяване на работоспособността. Отчитайки функциите и значението на отпуска, нашият законодател забранява неговата парична компенсация с цел закрила и гарантиране на живота и здравето на работниците и служителите. Неизползваният отпуск може да се компенсира с възнаграждение под формата на обезщетение само в случай на прекратяване на трудовото правоотношение.
С други думи, Вие разполагате най-общо с два варианта: 1. Единият, е да ползвате натрупания във времето отпуск. За целта е необходимо да поискате ползването му от работодателя. По принцип правото на отпуск се осъществява след разрешение от работодателя за всеки конкретен случай. За работодателят, обаче, съществува задължението при неизползван отпуск за предходна(и) календарна(и) година(и), да осигури ползването през първите 6 месеца от настоящата календарна година. Когато работникът/служителят поиска ползването на отпуска за предходна година и той не бъде разрешен от работодателя в рамките на първите 6 месеца, то тогава за работника възниква правото сам едностранно да определи времето на ползване на отпуска, като само уведоми за това работодателя 2 седмици предварително.
2. Независимо от ползването на отпуска, неизползваната част от него не се погасява във времето и към момента на прекратяване на договора Ви с този работодател, за него ще възникне задължението да Ви обезщети за неизползвания до момента отпуск.
Тъй като от въпроса Ви се подразбира, че Вие получавате по-високо реално възнаграждение от онова, което е указано в трудовия Ви договор, следва да имате предвид, че при ползване на отпуска, както и при обезщетяването Ви към момента на евентуално прекратяване на договора, изчисляването на размера на обезщетението ще се извърши на база на брутното Ви трудово възнаграждение, такова, каквото е указано в индивидуалния Ви трудов договор. Това е най-малката неблагоприятна последица от „осигуряването на МРЗ” - помислете върху проблема!
Вероятно от този отговор ще възникнат и допълнителни въпроси. Не се колебайте да ни потърсите отново!
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->