КТ Подкрепа Варна 

№ 67-7 от 11.02.2008 г. ОТНОСНО ПЛАТЕНИЯТ ГОДИШЕН ОТПУСК ПРИ РАБОТА ПО ДОГОВОР ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД ПО ЧЛ.110 КТ

Изтеглете в pdf

Писмо № 67-7 от 11.02.2008 г. на МТСП
ОТНОСНО ПЛАТЕНИЯТ ГОДИШЕН ОТПУСК ПРИ РАБОТА ПО ДОГОВОР ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД ПО ЧЛ.110 КТ


Съгласно разпоредбата на чл. 110 от Кодекса на труда (КТ), работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. Назначените по чл. 110 от КТ на общо основание имат право да ползват платен годишен отпуск, чийто размер съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е пропорционален на времето, което се признава за трудов стаж по това правоотношение. Редът и начинът за изчисляване на трудовия стаж са уредени с разпоредбите на чл. 355 КТ и чл. 9 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години, като за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. Когато работник или служител работи по договор за допълнителен труд по чл. 110 КТ с уговорено дневно работно време по-малко от 4 часа, той има право на платен годишен отпуск по този договор, изчислен пропорционално. Времето, което се признава за трудов стаж по този договор, се изчислява и набира по часове, дни и месеци. От правото на платен годишен отпуск на работниците или служителите по трудови договори за допълнителен труд произтича и правото им на парично обезщетение за неползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ, пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->