КТ Подкрепа Варна 

№ 91 - 01 - 24 от 19.01.2007 Г. на НОИ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ОСИГУРИТЕЛНА КНИЖКА

Изтеглете в pdf
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВАНЕ"


Писмо № 91-01-24 от 19.01.2007 г. на НОИ
ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ОСИГУРИТЕЛНА КНИЖКА


Във връзка със зачестилите случаи на непълно и неточно попълване на осигурителните книжки при издаването им и за уеднаквяване на практиката в ТП на НОИ, даваме следните указания:

При представяне в ТП на НОИ на формуляр за издаване на осигурителна книжка, същият задължително се регистрира в "Регистъра на осигурителите", както следва:
а/ За самоосигуряващите се лица данните от формуляр ОК-1 се вписват в меню "Регистрация на осигурителни книжки". Програмата генерира "№ на досие", който се записва върху формуляра ОК-1. При несъответствие на данните, подадени в ТД на НАП, и тези попълнени в искането за регистрация, се уточняват обстоятелствата и при необходимост лицето се изпраща в ТД на НАП за корекция. След отстраняване на несъответствието се издава осигурителна книжка на лицето.
б/ За работещите без трудови правоотношения, включително и за изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, синдиците и ликвидаторите, данните от формуляр ОК-2 се регистрират в меню "Осигурители", където се създава "№ на досие". Този номер се записва на формуляр ОК-2. След този запис се преминава в меню "Осигурени лица", където и в двете полета "ЕГН" и "БУЛСТАТ" се записва ЕГН на лицето, на което се издава книжка. След извършване на автоматичната проверка на данните на лицето, осигурителната книжка се въвежда в меню "Издаване на осигурителна книжка". В полето "Доходи" се маркира видът на осигуряването:
- за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт;
- по договор за управление и контрол.
Обръщаме внимание, че осигурителните книжки за работещите без трудови правоотношения, включително и на изпълнителите по договорите за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, синдиците и ликвидаторите се издават по постоянен адрес на лицето, вписан в документа за самоличност или по последен адрес по местоживеене, за който се изисква екземпляр от адресната карта, подадена в общината.
в/ Данните от формуляр ОК-3 и ОК-4 се въвеждат в меню "Осигурени лица", където се записва ЕГН на лицето и ЕИК на работодателя. След това се преминава към меню "Осигурителни книжки". В меню "Статус на осигуряване" в последната позиция са посочени лицата, за които се подава искане за издаване на осигурителна книжка ОК-4. След въвеждане на данните в информационната система се преминава към попълване на осигурителната книжка. На страница 1-ва задължително се вписва ЕГН, име, презиме и фамилия на лицето, дата на издаване на осигурителната книжка, датата на възникване на осигуряването.

Недопустимо е да се издава осигурителна книжка, която не е подписана от Директор на ТП на НОИ или упълномощено от него лице и подпечатана с печата на ТП на НОИ.

На страница 32-ра се правят следните вписвания:
- за самоосигуряващите се лица - ЕИК на осигурителя, вписва се с думи вида на осигуряването - за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица. - за работещите без трудово правоотношение – ЕГН на лицето и с думи се вписва "работи без трудово правотношение" или "по договор за управление и контрол";
- за лица, наети по трудов договор от осигурител, който не е ЕТ или юридическо лице - ЕИК на осигурителя, по кой член от КТ е назначено лицето и трудово възнаграждение;
- за лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник - ЕИК на осигурителя, вида на осигуряване – за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. След попълване на тези реквизити длъжностното лице, издало книжката се подписва. Всяко прекъсване, възобновяване или прекратяване на осигуряването се отразява на страница 31-ра "Бележки" в осигурителната книжка.

При промяна на обхвата на осигуряването, задължително се записва на страница 31-ва "Бележки", считано от коя дата лицето е пожелало да го смени. Тези обстоятелства се удостоверяват с подпис и печат на длъжностното лице в ТП на НОИ, преди заверяване на осигурителния стаж и доход, въз основа на декларираните от лицата данни в "Регистъра на осигурителните" в ТД на НАП.

След въвеждане на данните в информационната система и издаването на осигурителната книжка, исканията за издаване на осигурителни книжки, заедно с придружаващите ги документи се класират в създадени по ЕИК на осигурителя хартиени досиета. При заверка на осигурителна книжка отрязъците за заверен осигурителен стаж също се класират в хартиените досиета.

Дубликат на осигурителна книжка се издава по молба на осигурените лица или осигурителите до Директора на ТП на НОИ след проверка в "Регистъра на осигурителите" или в досието на осигурителя за наличие на вече издадена такава.

На повторно издадената осигурителна книжка се записва "Дубликат" в горния десен ъгъл на страница 1-ва на книжката.

Продължение на осигурителна книжка се издава след представяне в ТП на НОИ на старата осигурителна книжка. Когато се установи, че данните от старата книжка не фигурират в "Регистъра на осигурителите", те задължително се въвеждат в системата от длъжностното лице. На издадената нова осигурителна книжка, се записва "Продължение" в горния десен ъгъл на страница 1-ва на книжката. Ако се представи искане за издаване на осигурителна книжка, но от "Регистъра на осигурителите" се установи, че лицето има издадена такава, се подава молба за издаване на дубликат.

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->