КТ Подкрепа Варна 

№ 08 - 296 от 18.05.2005 г. на МТСП ОТНОСНО РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 46 ОТ КТ

Изтеглете в pdf
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА


№ 08 - 296 от 18.05.2005 г. на МТСП
ОТНОСНО РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 46 ОТ КТ

С разпоредбата на чл. 46 от Кодекса на труда (КТ) законодателят по императивен начин задължава държавните органи и работодателите да създават необходимите условия и да съдействат на синдикалните организации за осъществяване на техните присъщи функции и задачи да защитават интересите на работниците и служителите, съгласно чл. 4, ал. 2 КТ. Под понятието "държавен орган" следва да се разбира всички държавни органи - министри, ръководители на други ведомства, областни управители, общински съвети и т.н. С изречение второ на чл. 46 КТ примерно са изброени материално-техническите условия, които държавните органи би трябвало да предоставят на съответните синдикални организации, които са предимно: движими и недвижими имоти, сгради, помещения и други материални условия. Под понятието "други материални условия" би могло да се разбира поемането на консумативни разноски за осветление, отопление, телефонни такси. Разпоредбата на чл. 46 КТ установява, че необходимите материално-технически условия се предоставят безвъзмездно на синдикалните организации за изпълнението на техните функции.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->