КТ Подкрепа Варна 

НАРЕДБА № 3 ЗА ФУНКЦИИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА И НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ СЪС ЗАЩИТА И ПРОФИЛАКТИКАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РИСКОВЕ

Изтеглете в pdf
НАРЕДБА № 3

от 27 юли 1998 г.
ЗА ФУНКЦИИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА И НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ СЪС ЗАЩИТА И ПРОФИЛАКТИКАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РИСКОВЕ
(Обн., ДВ, бр. 91 от 05.08.1998 г.)

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове, наричани по-нататък "органи за безопасност и здраве при работа".
Чл. 2. (1) Органите за безопасност и здраве при работа подпомагат работодателя при изпълнение на задълженията му за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
(2) В зависимост от вида и характера на упражняваните дейности, броя на работниците, условията на труд и рисковите фактори работодателят създава органи за безопасност и здраве при работа, като назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или изгражда специализирана служба.
(3) Когато работодателят възложи функциите на орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на длъжностно лице, той определя и минималното необходимо време за изпълнение на възложените му задачи.
Чл. 3. Органите за безопасност и здраве при работа, назначени или определени от работодателя, трябва да са специалисти с подходящо образование и квалификация, съобразно характера на дейността, да притежават необходимата теоретична и практическа подготовка, приложими в предприятието, и да отговарят на изискванията, определени в други нормативни актове.
Чл. 4. (1) Работодателят пряко ръководи и контролира дейността на органите за безопасност и здраве при работа, осигурява необходимата информация и условия за ефективното изпълнение на задачите им.
(2) Органите за безопасност и здраве при работа не могат да бъдат поставяни в неблагоприятно положение вследствие добросъвестното изпълнение на задълженията си.
Чл. 5. Когато работодателят сключи договор с други юридически или физически лица съгласно чл. 24, ал. 3 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, обхватът на функциите и задачите, които ще бъдат изпълнявани, се определят с договор.

Раздел II
Функции и задачи на органите за безопасност и здраве при работа

Чл. 6. (1) Основните функции на органите за безопасност и здраве при работа са:
1. организиране и координация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
2. консултиране и подпомагане на работодателя и другите длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност;
3. контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите;
4. предлагане и прилагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания и при неизпълнение на определените задължения.
(2) Основните направления в работата на органите за безопасност и здраве при работа са свързани със:
1. създаване на интегрирана фирмена политика за превантивност, обхващаща организацията на работа, технологии, работни места и работно оборудване и обвързваща всички участници в трудовата дейност;
2. организиране на ефективна система за защита и профилактика на професионални рискове.
Чл. 7. При изпълнението на основните функции органите за безопасност и здраве при работа:
1. организират и участват в разработването на правилник за вътрешния трудов ред, по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарни наказания съгласно чл. 188 от Кодекса на труда;
2. координират работата на длъжностните лица и на звената за управление на предприятието при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
3. организират и участват в работата по установяването и оценката на професионалните рискове;
4. организират разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работниците и служителите;
5. организират и участват при подготовката и изготвянето на оценки и становища относно съответствието с изискванията за безопасност и здраве при работа на проекти и при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места;
6. извършват проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената, включени в националната инфраструктура за оказване помощ на работодателя (служби по трудова медицина, измервателни лаборатории, центрове за обучение, лицензирани юридически и физически лица и др.), и при необходимост подготвят предложения за сключване на договори;
7. сътрудничат и подпомагат службите по трудова медицина при изпълнение на функциите и задачите им;
8. изискват от съответните длъжностни лица създаване на организация на работата, при която работниците и служителите да могат да извършват възложената им работа, без да е застрашена тяхната безопасност и здраве;
9. изискват разработването и прилагането на оперативни планове за действия, насочени към осигуряване на безопасността и защитата на работниците, намиращи се в зони с високо ниво на професионален риск;
10. предприемат мерки за координиране действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве, при съвместна работа на работници от различни предприятия;
11. изискват въвеждането на съоръжения за колективна защита и осигуряване на подходящи средства за индивидуална защита в случаите, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен;
12. организират и участват в разработването на фирмените нормативни актове за безопасност и здраве при работа;
13. организират изготвянето на аварийни планове за действие при извънредни ситуации;
14. организират и участват при разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите по безопасността и здравето при работа;
15. организират и участват в разследването на причините за трудовия травматизъм;
16. подпомагат осъществяването и участват в социалния диалог между партньорите в предприятието;
17. организират и участват при провеждането на проучвания за мнението на работниците и служителите относно условията на труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве;
18. консултират длъжностни лица, работници и служители по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд;
19. организират разпространението на информация и пропагандирането на мерки, свързани със здравето и безопасността на работниците и служителите;
20. организират поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация;
21. осъществяват взаимодействието със службите за пожарна безопасност, гражданска защита, ХЕИ и районните инспекции по труда.
Чл. 8. Органите за безопасност и здраве при работа:
1. осъществяват контрол за спазване изискванията на нормативните актове и изпълнението на задълженията в тази област от работниците и служителите;
2. в случаи на констатирани нарушения предписват мерки на съответните длъжностни лица за отстраняване на нарушенията;
3. при констатиране на непосредствена опасност за живота и здравето на работещите спират машини, съоръжения, работни места и незабавно информират за това съответното длъжностно лице за предприемане на мерки и отстраняване на опасностите.
Чл. 9. При констатирани нарушения или неизпълнение на задължения органите за безопасност и здраве при работа информират работодателя и предлагат съответни мерки, включително и за налагане на санкции на виновните длъжностни лица.
Чл. 10. Периодично през годината и за всяка изтекла година органите за безопасност и здраве при работа изготвят анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд, който се обсъжда в комитетите по условия на труд и от ръководството на предприятието.


Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Органите за безопасност и здраве при работа, създадени в министерства, ведомства и в местните органи за държавно управление на основание чл. 2, т. 2 от ПМС № 9 от 1995 г. за неотложни мерки за осигуряване на безопасни условия на труд (ДВ, бр. 9 от 1995 г.), осъществяват функциите и задачите, определени от съответния министър или ръководител, съгласно чл. 401 КТ и тези, произтичащи от други нормативни актове.
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
§ 3. Отменят се:
1. Наредба № 4 от 1994 г. за осигуряване на безопасни условия на труд (ДВ, бр. 76 от 1994 г.).
2. Наредба № 2 от 1995 г. за функциите и задачите на специализираните органи по безопасност на труда (ДВ, бр. 34 от 1995 г.).
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->