КТ Подкрепа Варна 

№ 26-277 / 07.08.2007 НА МТСП ОТНОСНО СЪБРАНИЕТО НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ

Изтеглете в pdf
№ 26-277 от 07.08.2007 г.
Относно събранието на пълномощниците


Когато организацията на труда или други причини не позволяват функционирането на общо събрание, по инициатива на работниците и служителите или на работодателя може да се създаде събрание на пълномощниците. То се състои от представители на работниците и служителите, избрани за определен срок от общите събрания в структурните звена на предприятието.
Съгласно чл. 6, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) общото събрание се състои от всички работници и служители в предприятието. Според ал. 2 на същата разпоредба, когато организацията на труда или други причини не позволяват функционирането на общо събрание, по инициатива на работниците и служителите или на работодателя може да се създаде събрание на пълномощниците. То се състои от представители на работниците и служителите, избрани за определен срок от общите събрания в структурните звена на предприятието.
С ал. 2 на чл. 6 КТ се въвежда алтернативна форма на общото събрание - събрание на пълномощниците. Тази форма се използва, когато при конкретните условия, при които се осъществява дейността на предприятието и се полага трудът на работниците и служителите, не е възможно функционирането на общо събрание, т.е. неговото функциониране в пълен състав. Обстоятелствата, които налагат и оправдават използването на алтернативната форма, са свързани с "организацията на труда или други причини", които "не позволяват функционирането на общо събрание". Във всички случаи тези обстоятелства са конкретни, свързани с особеностите на дейността на отделното предприятие, като те най-общо възпрепятстват или затрудняват провеждането на общо събрание, защото наличието им води до невъзможност всички работници и служители да присъстват на него по едно и също време, на едно и също място и др. Когато такива причини съществуват, то работниците и служителите или работодателят може да прецени за целесъобразно да се прибегне до създаване на събрание на пълномощниците.
Образуването на събранието на пълномощниците в закона е уредено като правна възможност, която се реализира по инициатива на работниците и служителите или работодателя, като няма пречка това да бъде и тяхна обща инициатива. Законът не съдържа легално определение на понятието "структурно звено". Начинът на обособяване на "структурни звена" на предприятието, в които ще се избират представителите на работниците и служителите, т.е. пълномощниците, е въпрос, чието решение също зависи от конкретните обстоятелства в предприятието. Преценката би могла да бъде в зависимост от броя на работниците и служителите и работното им място, където полагат труда си, както и с оглед възможностите, времето и мястото, както и другите необходими условия, свързани с организацията и начина на провеждането на общите събрания за избор на пълномощници. Законът не съдържа изискване за едновременно провеждане на общите събрания по "структурни звена". Императивните законови норми са свързани само с изискването за еднаква за цялото предприятие норма на представителство, както и с приложимостта на същите правила за свикването, дейността и правата, които са валидни за общото събрание на работниците и служителите.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->