№ 26-277 / 07.08.2007 НА МТСП ОТНОСНО СЪБРАНИЕТО НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ

Изтеглете в pdf
№ 26-277 от 07.08.2007 г.
Относно събранието на пълномощниците


Когато организацията на труда или други причини не позволяват функционирането на общо събрание, по инициатива на работниците и служителите или на работодателя може да се създаде събрание на пълномощниците. То се състои от представители на работниците и служителите, избрани за определен срок от общите събрания в структурните звена на предприятието.
Съгласно чл. 6, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) общото събрание се състои от всички работници и служители в предприятието. Според ал. 2 на същата разпоредба, когато организацията на труда или други причини не позволяват функционирането на общо събрание, по инициатива на работниците и служителите или на работодателя може да се създаде събрание на пълномощниците. То се състои от представители на работниците и служителите, избрани за определен срок от общите събрания в структурните звена на предприятието.
С ал. 2 на чл. 6 КТ се въвежда алтернативна форма на общото събрание - събрание на пълномощниците. Тази форма се използва, когато при конкретните условия, при които се осъществява дейността на предприятието и се полага трудът на работниците и служителите, не е възможно функционирането на общо събрание, т.е. неговото функциониране в пълен състав. Обстоятелствата, които налагат и оправдават използването на алтернативната форма, са свързани с "организацията на труда или други причини", които "не позволяват функционирането на общо събрание". Във всички случаи тези обстоятелства са конкретни, свързани с особеностите на дейността на отделното предприятие, като те най-общо възпрепятстват или затрудняват провеждането на общо събрание, защото наличието им води до невъзможност всички работници и служители да присъстват на него по едно и също време, на едно и също място и др. Когато такива причини съществуват, то работниците и служителите или работодателят може да прецени за целесъобразно да се прибегне до създаване на събрание на пълномощниците.
Образуването на събранието на пълномощниците в закона е уредено като правна възможност, която се реализира по инициатива на работниците и служителите или работодателя, като няма пречка това да бъде и тяхна обща инициатива. Законът не съдържа легално определение на понятието "структурно звено". Начинът на обособяване на "структурни звена" на предприятието, в които ще се избират представителите на работниците и служителите, т.е. пълномощниците, е въпрос, чието решение също зависи от конкретните обстоятелства в предприятието. Преценката би могла да бъде в зависимост от броя на работниците и служителите и работното им място, където полагат труда си, както и с оглед възможностите, времето и мястото, както и другите необходими условия, свързани с организацията и начина на провеждането на общите събрания за избор на пълномощници. Законът не съдържа изискване за едновременно провеждане на общите събрания по "структурни звена". Императивните законови норми са свързани само с изискването за еднаква за цялото предприятие норма на представителство, както и с приложимостта на същите правила за свикването, дейността и правата, които са валидни за общото събрание на работниците и служителите.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org