КТ Подкрепа Варна 

НАРЕДБА № 7 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРУПИТЕ И БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ И НА ДЕЦАТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ И В ГРУПИТЕ НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

Изтеглете в pdf
НАРЕДБА № 7 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРУПИТЕ И БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ И НА ДЕЦАТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ И В ГРУПИТЕ НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 27 ОТ 2008 Г.)

Издадена от Министерството на образованието и науката
В сила от 15.09.2001 г.
Обн. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.49 от 17 Май 2002г., изм. ДВ. бр.55 от 4 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.74 от 22 Август 2003г., доп. ДВ. бр.87 от 3 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.27 от 11 Март 2008г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г.


Глава първа
БРОЙ НА ГРУПИТЕ И ПАРАЛЕЛКИТЕ И БРОЙ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ТЯХ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 27 ОТ 2008 Г.)

Чл. 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за определяне на броя на групите и паралелките, броя на учениците в паралелките на училищата, децата в групите на детските градини, учениците в полуинтернатните групи и в общежитията, децата и учениците в логопедичните кабинети, кабинетите за зрително подпомагане и кабинетите за рехабилитация на слуха и говора.

Чл. 2. (1) Броят на групите във всяка детска градина се определя в началото на учебната година, като броят на децата се раздели на норматива за максимален брой за съответния вид детска градина съгласно приложението.
(2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) При определяне броя на групите по реда на ал. 1 в детските градини, които прилагат системата на делегираните бюджети, нормативът за максимален брой съгласно приложението може да бъде завишен, но с не повече от 10 на сто.
(3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) В детските градини, които прилагат системата на делегираните бюджети, броят на децата в група може да бъде определен и над норматива за максимален брой съгласно приложението, но с не повече от 10 на сто.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 28 от 2008 г.) При недостатъчен брой деца за образуване на групите в детските градини в съответствие с ал. 1 втора и следваща група се образуват, когато броят на децата, разделен на норматива за максимален брой, даде остатък 12.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 28 от 2008 г.) Минималният брой на децата в групите съгласно приложението е задължителен при определяне на средната месечна посещаемост, с изключение на времето от 24 декември до 6 януари, от 1 юни до 15 септември, на епидемия и карантина в детската градина.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 28 от 2008 г.) Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити определя конкретния размер на средната месечна посещаемост съгласно приложението, но не повече от 16 деца в група.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 28 от 2008 г.) Средната месечна посещаемост се наблюдава за период не по-малък от два последователни месеца. Когато броят на децата в отделни групи се намали под определената минимална средна месечна посещаемост, групите се разформират и се сливат с останалите.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 28 от 2008 г.) При недостатъчен брой деца с решение на общинския съвет в населено място се формира само една група в полудневна детска градина с минимум 6 деца.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) (1) В детските градини и обслужващите звена, които не прилагат системата на делегираните бюджети, броят на групите, както и броят на децата и учениците в тях се определят от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити съгласно разпоредбите на наредбата.
(2) В детските градини и обслужващите звена, които прилагат системата на делегираните бюджети, броят на групите, както и броят на децата и учениците в тях се определят от директора съгласно разпоредбите на наредбата.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) (1) Броят на паралелките в училищата, както и броят на учениците в тях се определят от директора.
(2) Броят на паралелките в училищата се определя в началото на учебната година или в първия от класовете на етапа, като броят на учениците се раздели на норматива за максимален брой съгласно приложението.
(3) При определяне броя на паралелките по реда на ал. 2 нормативът за максимален брой съгласно приложението може да бъде завишен, но с не повече от 10 на сто.
(4) Броят на учениците в паралелка може да бъде определен и над норматива за максимален брой съгласно приложението, но с не повече от 10 на сто.
(5) В особени случаи при определяне на броя на паралелките и на броя на учениците в тях нормативът за максимален брой съгласно приложението може да бъде завишен и с повече от 10 на сто след разрешение на министъра на образованието и науката по мотивирано предложение на директора на училището.
(6) За училищата, за които се утвърждава държавен план-прием, броят на учениците в паралелка може да бъде определен над норматива за максимален брой при условията на ал. 4 само при изготвянето на предложенията по чл. 49 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 19 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2001 г.; доп., бр. 7 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2002 г., бр. 19 и 33 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 и 99 от 2003 г.; изм., бр. 15 от 2004 г.).

Чл. 4. При недостатъчен брой ученици за образуване на паралелките в I клас на общообразователните училища в съответствие с чл. 3 паралелките се формират, както следва:
1. една паралелка - при минимален брой ученици, равен на норматива за минимален брой;
2. две паралелки - при минимален брой 15 ученици във всяка от тях;
3. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) трета и следваща паралелка - когато броят на учениците, разделен на норматива за максимален брой съгласно приложението, даде остатък 13. Учениците се разпределят равномерно в паралелките от съответния клас.

Чл. 5. При недостатъчен брой ученици за образуване на паралелките в V клас на общообразователните училища в съответствие с чл. 3 паралелките се формират, както следва:
1. една паралелка - при минимален брой ученици, равен на норматива за минимален брой;
2. две паралелки - при минимален брой 17 ученици във всяка от тях;
3. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) трета и следваща паралелка - когато броят на учениците, разделен на норматива за максимален брой съгласно приложението, даде остатък 13. Учениците се разпределят равномерно в паралелките от съответния клас.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) При недостатъчен брой ученици за образуване на паралелките с прием след VII клас в профилираните гимназии и профилираните паралелки в гимназии, средни общообразователни училища и спортни училища и на паралелките с прием в IХ клас на общообразователните училища в съответствие с чл. 3 паралелките се формират, както следва:
1. една паралелка - при минимален брой ученици, равен на норматива за минимален брой;
2. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г.);
3. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) втора и следваща паралелка - когато броят на учениците, разделен на норматива за максимален брой съгласно приложението, даде остатък 15.

Чл. 7. (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) При недостатъчен брой ученици за образуване на паралелките в първия клас на професионалните училища, професионалните гимназии и професионалните колежи, както и на професионалните паралелки в училищата по чл. 9, ал. 1, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, в съответствие с чл. 3 паралелките се формират, както следва:
1. една паралелка - при минимален брой ученици, равен на норматива за минимален брой;
2. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г.);
3. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) втора и следваща паралелка - когато броят на учениците, разделен на норматива за максимален брой съгласно приложението, даде остатък 15.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Ученици с хронични заболявания и/или със специални образователни потребности могат да се обучават в общообразователни училища от I до VIII клас. Паралелките, в които се обучават тези ученици, се формират по реда на чл. 4 и 5, като във всяка паралелка може да има до пет ученици с посочените заболявания.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г.) При недостатъчен брой ученици за образуване на паралелките в специалните училища в съответствие с чл. 3 паралелките се формират, като броят на учениците във всяка от тях е равен на норматива за минимален брой съгласно приложението.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2002 г.) (1) Когато в следващите класове в гимназиалния етап на обучение в общообразователните училища броят на учениците в паралелките се намали под норматива за минимален брой:
1. при еднакви профили учениците се разпределят между останалите паралелки от същия профил;
2. при два различни профила паралелките се сливат в една.
(2) Когато няма възможност за промяна по ал. 1, учениците се прехвърлят в друго училище.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) В последния клас на гимназиалния етап паралелките могат да съществуват при минимален брой 13 ученици.

Чл. 10. (1) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г.)
(2) Когато във втория и следващите класове на спортните училища броят на учениците в паралелките се намали под 16 ученици, паралелките се разформират и се сливат с останалите. В последния клас на спортните училища паралелките могат да съществуват при минимален брой 13 ученици.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Когато във втория и следващите класове (курсове) на професионалните училища, професионалните гимназии и професионалните колежи, както и на професионалните паралелки в училищата по чл. 9, ал. 1, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, учениците в отделните паралелки останат:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г.) при дневна форма на обучение под 16 ученици паралелките с еднакви специалности/професии се разформират и учениците се разпределят между останалите паралелки по специалността/професията; паралелки с две различни специалности/професии се сливат в една; когато няма такава възможност, учениците се прехвърлят в друго училище по същата специалност/професия; когато паралелката е единствена в страната, учениците преминават на самостоятелна форма на обучение;
2. при вечерна форма на обучение под 18 души - паралелките се разформират и учениците се прехвърлят на задочна форма на обучение;
3. при задочна форма на обучение под 15 души - паралелките се разформират и учениците се прехвърлят по същата специалност (професия) към друго училище или преминават на самостоятелна форма на обучение.
(4) В последния клас (курс) на професионалните училища, професионалните гимназии и професионалните колежи паралелките могат да съществуват при минимален брой 13 ученици.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) (1) Изключения от минималния брой на учениците в паралелките се допускат:
1. в защитените училища, определени от Министерския съвет;
2. в общообразователни, професионални и спортни училища, когато броят на учениците в паралелка от I до ХII клас е не по-малко от 10;
3. в общообразователни, професионални и спортни училища при формиране на слети паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа;
4. в специални училища, когато броят на учениците в самостоятелна или слята от два класа паралелка е по-малко от норматива за минимален брой съгласно приложението.
(2) Изключенията по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност.
(3) Минималният размер на допълнителните средства в случаите по ал. 1, т. 2 се определя, като разликата между норматива за минимален брой съгласно приложението и действителния брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко от 20 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт.
(4) Минималният размер на допълнителните средства в случаите по ал. 1, т. 3 и 4 се определя, като разликата между норматива за минимален брой съгласно приложението и действителния брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко от 40 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт.
(5) Разрешението по ал. 2 се издава по мотивирано искане на директора на съответното училище, към което се прилага становище на началника на съответния регионален инспекторат по образованието.

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) (1) Самостоятелна или слята от два класа паралелка с по-малко от 10 ученици в общообразователни, професионални и спортни училища може да бъде формирана в особени случаи след разрешение на началника на регионалния инспекторат по образованието, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 11, ал. 2, 3 и 4.
(2) За училищата, за които министърът на образованието, младежта и науката не е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, разрешението по ал. 1 се издава по мотивирано искане на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
(3) Към искането по ал. 2 се прилага решение на общинския съвет или на ръководителя на ведомството, което финансира училището, за осигуряване на допълнителните средства по ал. 1.
(4) За училищата, за които министърът на образованието, младежта и науката е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, разрешението по ал. 1 се издава по мотивирано искане на директора на съответното училище.

Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 - ДВ, бр. 49 от 2002 г.) Броят на групите в общежитията се образува в началото на учебната година, като броят на учениците се раздели на норматива за максимален брой съгласно приложението. Нова група се образува при остатък от 18 и повече ученици.
(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2002 г.) Когато групата е единствена в населеното място, броят на учениците може да е под определения минимален брой в приложението, но не по-малко от 15.

Чл. 13. (1) Броят на групите за целодневна организация на учебния ден (полуинтернатни групи) в общообразователните училища и специалните училища за деца с умствена изостаналост се определя в началото на учебната година, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г.) за учениците от I до VIII клас, когато часовете по задължителните учебни предмети се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а часовете за самоподготовка - след обяд, като се раздели броят на учениците на норматива за максимален брой съгласно приложението и се формират самостоятелни или сборни групи; нова група в общообразователните училища се образува при остатък 25, а в специалните училища за ученици с умствена изостаналост - при остатък 8 и повече ученици;
2. когато часовете за задължителните учебни предмети и самоподготовка се съчетават в смесен блок сутрин и следобед, се допуска само за учениците от I до IV клас за паралелки с брой на учениците по-голям от норматива за минимален брой.
(2) Учениците, формиращи групите в общежитията, не се включват в полуинтернатните групи на училищата.
(3) Полуинтернатни групи в училищата - интернати за ученици с увреден слух или с нарушено зрение, се формират само за учениците, които не нощуват в интернатите.

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.)


Глава втора
ДЕЛЕНЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ НА ГРУПИ

Раздел I
Делене по общообразователни учебни предмети за общообразователните и професионалните училища, професионалните гимназии и професионалните колежи

Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Паралелките може да се делят на две групи:
1. по чужди езици:
а) в I-IV клас - над 21 ученици; при паралелки, в които учениците изучават различни чужди езици, група се образува при най-малко 10 ученици, ако този език не се изучава в други паралелки от същия клас.
б) в останалите класове (курсове) - над 25 ученици; при паралелки, в които учениците изучават различни чужди езици, група се образува при най-малко 10 ученици, ако този език не се изучава в други паралелки от същия клас;
в) класът с интензивно изучаване на чужд език с прием след VII клас (VIII клас) не се дели на групи;
г) по изключение за оздравителните училища минималният брой на учениците в група може да бъде до 7 ученици;
2. за лабораторни упражнения по химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, биология и здравно образование - над 25 ученици;
3. по информатика и информационни технологии - с минимум 8 ученици в група;
4. по технологии и домашна техника и икономика (труд и техника) - над 23 ученици; сборни групи, образувани от един и същи клас на едно или няколко училища, не могат да бъдат с по-малко от 13 и повече от 15 ученици;
5. по технологии и домашна техника и икономика (труд и техника), когато обучението се води диференцирано с момчета и момичета по отделните раздели на програмата - над 23 ученици, с минимум 8 ученици в група.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г.) Паралелките, формирани от два профила или от две специалности/професии, се делят на групи при провеждане на обучението по профилиращите предмети и по учебните предмети по професионална подготовка, различни за двете специалности (професии).
(3) Паралелките, формирани по чл. 11, не се делят на групи при провеждане на обучението по чужди езици.
(4) Когато броят на учениците в професионалните училища, професионалните гимназии и професионалните колежи е недостатъчен за делене на паралелките на групи при обучението по чужди езици съгласно ал. 1, се разрешава формирането на сборни групи от учениците на един и същи клас (курс) при минимум 11 ученици в група.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Паралелките от профил "Изкуства" и с разширено изучаване на изобразително изкуство, музика и хореография може да се делят на групи - над 19 ученици, както следва:
1. на две групи при обучението по изящни изкуства - за профил "Изкуства" - изобразително изкуство и за паралелките с разширено изучаване на изобразително изкуство;
2. на не повече от 4 групи от 5 до 7 ученици - при обучението по видовете приложни изкуства и дизайн в паралелките с разширено изучаване на изобразително изкуство и в профил "Изкуства" - изобразително изкуство и християнско изкуство и култура (иконопис);
3. на две групи при обучението по български народни танци и класически танци за профил "Изкуства" - хореография;
4. на две групи в часовете по хореография за паралелките с разширено изучаване на хореография;
5. (нова - ДВ, бр. 87 от 2003 г.) на две групи в часовете по солфеж и начална хармония в паралелки с профил "Изкуства" - музика.
(2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2003 г.) Обучението по музикален инструмент, вокал и задължително пиано е индивидуално.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 74 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) При обучението по спортна подготовка паралелките по профил "спорт" и паралелките в спортните училища може да се делят на групи:
1. с най-малко 3 ученици в група по категории и спортни дисциплини - в индивидуалните видове спорт;
2. от 5 до 18 ученици в група - в колективните спортове.

Чл. 17. В специалните училища се формират групи по домашна техника и икономика (труд и техника), учебна и производствена практика от учениците на една или няколко паралелки от един или от два последователни класа, като броят на учениците в група е, както следва:
1. във възпитателните училища интернати - от 6 до 10 ученици;
2. в училищата за ученици с нарушено зрение - от 5 до 9 ученици;
3. в останалите видове специални училища - от 6 до 11 ученици.


Раздел II
Делене по учебни предмети за професионална подготовка

Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Паралелките може да се делят на групи с най-малко 3 ученици в група (не повече от 5 групи в паралелка):
1. по учебна практика (само за занятията по управление на машини) за специалностите и професиите:
а) машинист-монтьор на пътно-строителни машини;
б) машинист-крановик;
в) механизатор в горското стопанство;
г) механизатор за подземен добив на полезни изкопаеми;
д) механизатор за открит добив на полезни изкопаеми;
2. по учебна практика за работа с машинно-тракторните агрегати за специалностите и професиите от професионални области селско стопанство и горско стопанство.

Чл. 19. (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Паралелките може да се делят на групи с най-малко 5 ученици в група (не повече от 4 групи в паралелка):
1. по учебна и лабораторна практика по специалността за всички специалности от професионални области геология, проучване и миннодобивна промишленост и металургия, за професията техник по газоснабдяване и за професиите оператори и механизатори в миннодобивно, геологопроучвателно и металургично производство, както и за професията минен електромашинен монтьор;
2. по учебна и лабораторна практика по специалността (вкл. плавателна и морска) за специалностите и професиите от професионална област транспорт без специалността управление на транспортно предприятие и без професията организатор движение на градски пътнически транспорт;
3. по учебна практика по специалността за:
а) специалностите механизация на селското стопанство и механизация на горското стопанство и дърводобива;
б) професиите, свързани с механизация на горското стопанство и селското стопанство;
в) групата професии строители на съоръжения;
4. по клинична практика за специалността ветеринарна медицина;
5. по учебна практика по специалността за специалност асансьорна техника и за професия монтьор по електрообзавеждане на асансьори.

Чл. 20. (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Паралелките може да се делят на групи с най-малко 7 ученици в група (не повече от 3 групи в паралелка):
1. по учебна практика по специалността:
а) за всички специалности и за професиите от професионална област енергетика;
б) за специалностите от професионална област строителство;
в) за специалностите и професиите по дървообработване и мебелно производство;
2. по учебна и по лабораторна практика по специалността за специалностите и професиите от професионални области машиностроене; химични технологии; електротехника; електроника и автоматика;
3. по учебна практика по заваряване за специалностите и за професиите, по които се провежда такава практика;
4. при профилиращо обучение по теория и практика, когато паралелката се дели на различни профили по специалността (специалности в професията);
5. по учебна и лабораторна практика по специалността за специалност управление на транспортното предприятие и за професия организатор движение на градски пътнически транспорт;
6. по учебна и лабораторна практика по специалността за специалностите техника и технология на месото и месните продукти, технология на зърносъхранението, зърнопреработването и фуражите, технологичен и микробиологичен контрол и за професията оператор в хранително-вкусовата промишленост (само за специалностите оператор в производството на брашно и оператор в производството на месни продукти).

Чл. 21. (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Паралелките може да се делят на групи с най-малко от 9 ученици в група (не повече от 2 групи в паралелка):
1. по чертане (техническо, електротехническо, машинно, конструктивно, корабостроително и др.);
2. по проектиране (всички видове) и разработване на курсови проекти - за всички специалности и професии;
3. по конструиране и конструиране и чертане (за професионална област горско стопанство и дървообработваща промишленост); по проектиране художествено оформление, моделиране и конструиране на: облекло, обувни и кожено-галантерийни изделия; по технологично проектиране на обувни и кожено-галантерийни изделия; по рисуване и живопис; по рисуване и композиция; по рисуване; по дизайн; по дизайн в силикатното производство; по декоративно рисуване; по моделиране; по скулптура и моделиране.
4. по учебна и лабораторна практика и по специалните теоретични предмети, когато паралелката е съставена от ученици по две различни специалности (професии);
5. по икономическите практики, включени в учебните програми по практика за неикономическите специалности и професии;
6. по учебна практика по металообработване - за всички специалности и професии;
7. по учебна, лабораторна, учебна и лабораторна практика за всички специалности и професии от всички професионални области, които не са включени в чл. 18, 19 и 20.

Чл. 22. (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Паралелките може да се делят на две групи по основи на програмирането и по информационни технологии - при минимум 8 ученици в група.

Чл. 23. По учебна практика само за занятията по управление на автомобили, трактори, локомотиви, кари, трамваи, тролейбуси и други машини, за които се изисква добиване на правоспособност за правоуправление, обучението се провежда индивидуално.

Чл. 24. По производствена практика паралелките могат да се делят на групи с най-малко 10 ученици в група по преценка на директора на училището и съобразно специфичните условия за провеждането й.

Чл. 25. За обучението по модули паралелките се делят на групи за часовете по практика. Групи се формират при условията и по реда, определени с тази наредба за съответната професионална област, професии и специалности.


Глава трета
БРОЙ НА УЧЕНИЦИТЕ В ГРУПА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА И СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Паралелките може да се делят на групи по задължителноизбираема подготовка, както следва:
1. по общообразователни учебни предмети група се формира с най-малко 11 ученици, когато са по различни учебни предмети; сборни групи се образуват при минимум 12 ученици;
2. по теория от учебните предмети по професионална подготовка група се формира с най-малко 11 ученици, когато са по различни учебни предмети; сборни групи се образуват при минимум 12 ученици;
3. (нова - ДВ, бр. 74 от 2003 г.) паралелките от I - IV клас с изучаване на музика, хореография и изобразително изкуство в часовете по задължителноизбираема подготовка по музика, по хореография и по изящни изкуства се делят на две групи при минимум 10 ученици в група.
(2) Групите за задължителноизбираема подготовка по информатика и информационни технологии се формират с минимум 8 ученици в група.
(3) Групите за задължителноизбираема подготовка в специалните училища се образуват при минимум 8 ученици в група.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Паралелките в училищата може да се делят на две групи по свободноизбираема подготовка, когато е по различни учебни предмети, като броят на учениците се раздели на норматива съгласно приложението.
(2) Групите за свободноизбираема подготовка в специалните училища за ученици с увреден слух, нарушено зрение, умствена изостаналост и езиково-говорни нарушения и възпитателните училища интернати се образуват при минимум 6 ученици в група.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2002 г.) Броят на групите за свободноизбираема подготовка в обслужващите звена, които организират дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на децата/учениците в областта на спорта, науката, техниката, технологията, изкуствата и отдиха, се определя, като броят на децата/учениците се раздели на норматива съгласно приложението.


Допълнителни разпоредби

§ 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Делението на паралелките на групи по реда на глави втора и трета се извършва по преценка на директора на училището и съобразно специфичните условия за провеждането на обучението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Списък - образец № 1, и списък - образец № 2, се променят по време на учебните занятия, като групите или паралелките се разформират, когато броят на децата и/или учениците се намали под норматива за минимален брой съгласно приложението във:
1. групите в обслужващите звена или целодневните детски градини;
2. паралелките в ХIII клас;
3. полуинтернатните групи в училищата;
4. групите за свободноизбираема подготовка в училищата;
5. интернатните групи в специалните училища.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 31 и чл. 90, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ДВ, бр. 68 от 1999 г.) и отменя Наредба № 8 от 1999 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (ДВ, бр. 109 от 1999 г.).

§ 3. Тази наредба влиза в сила от 15.IX.2001 г.

§ 4. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на образованието и науката.Приложение към чл. 2, ал. 1

Приложение към чл. 2, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.)
Таблица за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата и детските градини
№ Училища, Показател Норматив за броя
по детски на учениците и
ред градини на децата в пара-
и обслуж- лелка, група
ващи звена мини- макси-
мален мален
1 2 3 4 5
I. Детски градини
1. Целодневни, група 12 22
полудневни и
сезонни детски
градини
Яслени групи група 8 18
към целодневни
детски градини
2. Седмични детски група 12 18
градини и групи
към ЦДГ
3. Специални
детски градини:
3.1. за деца със спе- група 8 11
циални образо-
вателни потреб-
ности
3.2. за деца с езико-
воговорни нару-
шения:
а) със заекване група 8 10
б) с алалия, група 6 8
с ринолалия и
с дизартрия
3.3. за деца с мно- група 3 5
жество увреж-
дания
4. Детски градини
за деца с хронич-
ни заболявания:
4.1. оздравителни група 12 16
детски градини
II. Общообразова-
телни училища,
професионални
училища, профе-
сионални гимна-
зии и професио-
нални колежи
1. Подготвителен паралелка 12 16
преди постъпва-
не в първи клас
2. I - IV клас паралелка 16 22
3. V - VIII клас паралелка 18 26
4. IX - XII клас паралелка 18 26
5. Вечерна (смен- паралелка 18 30
на) форма на
обучение
6. Задочна форма паралелка 15 35
на обучение
III. Специални
училища
1.1. Специални учи- паралелка 12 16
лища за учени-
ци с хронични интернатна 12 16
заболявания - група
оздравителни
училища
1.2. за ученици с паралелка 4 6
детска цере-
брална парализа интернатна 4 6
и/или с мно- група
жество мал-
формации
1.3. болнични учи- паралелка 8 10
лища - средно-
годишно
2. За ученици със паралелка 8 12
специални обра-
зователни пот- интернатна 8 12
ребности (увре- група
ден слух, с нару-
шено зрение, с
умствена изос-
таналост)
3. За ученици с паралелка 4 6
множество
увреждания интернатна 4 6
група
4. За сляпо-глухи паралелка 2 3
ученици
интернатна 2 3
група
5. Социално- паралелка 10 14
педагогически
интернати интернатна 10 14
група
6. Възпитателни паралелка 7 12
училища-интер-
нати - средно- интернатна 7 12
годишно група
IV. Училища към паралелка 2 14
местата за
лишаване от
свобода
V. Логопедични
кабинети
1. За деца и учени- група 3 5
ци със заекване,
с дисграфия и
дислексия
2. За деца с рино- индиви-
лалия, с алалия дуална
и с дизартрия, с работа
множество
увреждания
3. За деца и уче-
ници с дислалия
или с гласови
разстройства група 2 3
VI. Кабинети за индиви-
рехабилитация дуална
на слуха и говора работа
и кабинети за
рехабилитация
на зрението
VII. Общежития и
полуинтернатни
групи
1. Общежития
1.1. за ученици в група 17 20
I - VIII клас
1.2. за ученици в група 18 25
IX - XII клас
2. Полуинтернатни
групи за цело-
дневна органи-
зация на учебния
ден
а) когато часове- група 20 25
те по задължи-
телните учебни
предмети се про-
веждат в само-
стоятелен блок
до обяд, а часове-
те за самоподго-
товка - след обяд
б) когато часове- група 17 22
те за задължи-
телните учебни
предмети и само-
подготовка се
съчетават в сме-
сен блок сутрин
и след обяд
3. Полуинтернатни група 8 12
групи за цело-
дневна организа-
ция на учебния
ден в училища за
ученици с умст-
вена изостана-
лост, в училища-
та-интернати за
ученици с увре-
ден слух или с
нарушено зрение
VIII. Групи за свобод-
ноизбираема под-
готовка в учили-
щата и групи в
обслужващите
звена, в които се
организират дей-
ности, свързани
с развитието на
интересите, спо-
собностите и пот-
ребностите на
децата и ученици-
те в областта на
спорта, науката,
техниката, техно-
логията, изкуст-
вата и отдиха
1. Свободноизби- група 13
раема подготовка
по ...
2. Кръжок или клуб група 13
по ...
3. Музикални
състави:
а) духов (фанфарен) група 12
оркестър, хор за
школувано пеене,
камерен хор, ан-
самбъл, вокална
група
б) акордеонен оркес- група 6
тър, оркестър от
народни инстру-
менти, група за
автентичен фолк-
лор
в) хор за народно група 13
пеене
4. Танцови състави - група 12
народни, класи-
чески и спортни
танци
5. Театрален състав група 13
6. Спортни групи
по видове спорт
а) колективни група 15
спортове
б) индивидуални група 12
спортове
в) групи за лечебна група 13
физкултура,
туризъм
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->