НАРЕДБА № 1 ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОТО ОБЛЕКЛО НА ЛИЦАТА ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

Изтеглете в pdf
НАРЕДБА № 1
от 9 април 2012 г.

ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОТО ОБЛЕКЛО НА ЛИЦАТА ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНАОбн. ДВ. бр.33 от 27 Април 2012г.

В сила от 27.04.2012 г.
Издадена от Министерството на образованието, младежта и науката


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване правото на представително облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.
(2) Педагогическият персонал включва лицата, заемащи длъжностите: директор, помощник-директори по учебната дейност, по учебно-производствената дейност и по спортна подготовка, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудово-политехническо обучение (МУЦТПО), учителските и възпитателските длъжности, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител.

Чл. 2. (1) Лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена имат право на представително облекло за всяка календарна година при изпълнение на служебните си задължения.
(2) Стойността на представителното облекло се дава в пари, като изборът на облеклото се осигурява от всяко лице от педагогическия персонал съобразно благоприличието и деловия вид, съответстващ на служебното му положение.

Чл. 3. (1) Средствата за представителното облекло на педагогическия персонал за всяка календарна година се осигуряват в рамките на утвърдения бюджет/бюджетната сметка на детската градина, училището или обслужващото звено.
(2) Конкретната стойност на представителното облекло се определя от директора за всяка календарна година в съответствие с бюджета на детската градина, училището или обслужващото звено и съобразно размерите, договорени в колективен трудов договор.
(3) Колективен трудов договор по ал. 2 се сключва при условията и по реда на Кодекса на труда между представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, а в детските градини, училищата или обслужващите звена - между директора и синдикалните организации.

Чл. 4. (1) При постъпване на работа през календарната година лицето от педагогическия персонал има право на представително облекло пропорционално на оставащите до края й месеци.
(2) Когато лицето от педагогическия персонал напусне, то възстановява получената сума за представително облекло, установена пропорционално на неотработените месеци за годината.

Чл. 5. Лице от педагогическия персонал, което работи на непълно работно време, има право на сума за представително облекло пропорционално на определената в трудовия му договор продължителност на работното време.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (1) Лицата от педагогическия персонал, които са получили работно облекло по реда на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 2011 г. (ДВ, бр. 9 от 2011 г.), чийто срок за износване не е изтекъл при влизане в сила на тази наредба, имат право на представително облекло от началото на календарната 2013 г.
(2) Ако срокът за износване на предоставеното работно облекло на лицата по ал. 1 изтича през 2012 г., те имат право на представително облекло, чийто размер се определя пропорционално на времето до края на 2012 г.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 40б, ал. 1 от Закона за народната просвета.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org