КТ Подкрепа Варна 

НАРЕДБА № 7 от 16 юни 1993 г. ЗА ВРЕДНИТЕ И ТЕЖКИТЕ РАБОТИ, ЗАБРАНЕНИ ЗА ЗВЪРШВАНЕ ОТ ЖЕНИ

Изтеглете в pdf
НАРЕДБА № 7
от 16 юни 1993 г.

ЗА ВРЕДНИТЕ И ТЕЖКИТЕ РАБОТИ, ЗАБРАНЕНИ ЗА ЗВЪРШВАНЕ ОТ ЖЕНИ
(Обн., ДВ, бр. 58 от 6.07.1993 г.)
Чл. 1. С тази наредба се определят видовете работи, които са тежки или вредни за здравето и за майчинските функции на жените.
Чл. 2. Жени не могат да бъдат приемани на работа в производствата, дейностите и на работни места, включени в приложения към наредбата списък.
Чл. 3. Забранява се трудоустрояването а бременни жени и кърмачки на работни места, които се намират в района на замърсители с вредности, посочени в списъка по чл. 2.
Чл. 4. При изменение в условията на труда работодателят е длъжен да направи предложение за допълнение на списъка по чл. 2.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 307, ал. 2 от Кодекса на труда.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 5 от 1987 г. за работите, подходящи за жени, забранени за жени, и за работите, които се определят за жени (ДВ, бр.45 от 1987 г.).
§ 3. Указания за решаване на възникнали въпроси се дават и контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от съответните звена при Министерството на труда и социалните грижи и Министерството на здравеопазването според тяхната компетентност.
Приложение към чл. 2
Списък на вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени
I. Производства и видове работи от всички отрасли на народното стопанство, забранени за извършване от жени независимо от тяхната възраст:
1. На подземна работа във всички видове мини. Изключения се допускат само за жените:
а) заемащи ръководен пост, чиито задължения не налагат извършване на физическа работа;
б) заети в санитарни и социални служби;
в) които във връзка с обучението си и с оглед на професионалната си подготовка трабва да преминат практически стаж, при условие че са навършили 18 години;
г) чиито задължения понякога (не ежедневно) налагат да слизат в подземните минни разработки за извършване на работа, при която няма физически труд.
2. Работа по чистенето на газопроводи и газочистители (скрубери).
3. Добиване на цветни метали (мед, олово, цинк, живак, сребро) от рудите им.
4. Топене, отливане, валцуване, изтегляне и щанцоване на оловни изделия, пооловяване, каляване в оловни бани, пооловяване на кабели и студена обработка на олово (на стругове ръчно) и работа с тетраетилолово.
5. Производство и ремонт на оловни акумулатори.
6. Сифончици в стоманодобивното производство.
7. Експедитори на готова продукция в участък СИТ на стан 140 - Кремиковци.
8. Производство, опаковка и разопаковка на оловни бои (белила, миниум и глеч).
9. Производство на анилинови бои.
10. Работа с манганови соли.
11. Производства и работи, свързани с отделяне на бензол, нитро- и аминопроизводни на бензола.
12. Производство на тринитротолуол и гърмящ живак.
13. Производство, разсипване и опаковка на арсенати и арсенови соли.
14. Работи, свързани с отделяне на флуроводородни пари.
15. Производство на карбид:
а) работа непосредствено до открити пещи;
б) ръчно трошене на карбид.
16. Производство на живачни соли (сублимат, каломел).
17. Бояджии с нитроцелулозни бои и лакове и оловен миниум.
18. Водно-варни и дъбилни отделения.
19. Букволеяри, стереотипери и моноти пери на отливен апарат.
20. Работи, свързани с дълбок печат в печатно отделение.
21. Работа в ситопечат.
22. Колачи в кланици.
23. Кесонни работници и водолази.
24. При заваряване в затворени съдове и пространства в труднодостъпни места, а също с устройства, работещи с плазма.
25. Работа с моторни триони.
II. Производства и видове работи от всички отрасли на народното стопанство, забранени за извършване от жени до 35-го дишна възраст:
1. Производство и разфасовка на дитио карбамати, хлорорганични и фосфорорганич ни препарати, формулация и работа с препарати фундазол, ратрон и балагрин.
2. Производство на полистирол, полиестерни смоли и влакна и медно-амонячни изкуствени влакна.
3. Работа със селен и неговите съединения при концентрация над ПДК.
4. Синтез и полимеризация на винилхло рид и производство на вероводород.
5. Приготвяне и пръскане с пестицидни средства в оранжерийни и полеви условия.
6. Работа с високовакуумни автомати при производство на луминисцентни лампи.
7. Машинисти на багери, булдозери, енергонаситени трактори К-700 и Т-150 К, комбайни и др. във всички отрасли.
8. Дезинфектори, дезинсектори, дерати затори и дезактиватори.
9. Жени до 30-годишна възраст не се допускат на работа с радиоактивни източници при облъчване на организма с повече от 1,3 бера за 3 месеца.
10. Жени до 18-годишна възраст и жени със смущения в овариално-менструалния ци къл не се допускат на работи, свързани с вибрации, шум, ултразвук, радиочестотни електромагнитни вълни, електромагнитни полета с промишлена честота и прегряващ микроклимат над допустимите хигиенни нор ми.
III. Производства и работи, в които не се допускат бременни през целия период на бременността и майки през периода на кърмене:
1. Работи, свързани с отделянето на токсични химически вещества с концентрации над пределно допустимите хигиенни норми, а така също с експозиция на канцерогени и мутагени.
2. Работи, свързани с вибрации, шум, ултразвук, електромагнитни вълни над допустимите хигиенни норми.
3. Производства и видове работи, при които температурата на работната среда е по-висока от допустимите хигиенни норми.
4. Работи, при които физическото нато варване е над 2,4 ккал/мин, и работи, свързани с вдигане и носене на тежести над 5 кг.
5. Работа със закрити източници на йо низиращи лъчения (през целия период на бременността).
6. Работи, свързани с възбудители на инфекции, паразитни и гъбични заболявания.

Свободни раборни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->