КТ Подкрепа Варна 

НАРЕДБА № 7 от 16 юни 1993 г. ЗА ВРЕДНИТЕ И ТЕЖКИТЕ РАБОТИ, ЗАБРАНЕНИ ЗА ЗВЪРШВАНЕ ОТ ЖЕНИ

Изтеглете в pdf
НАРЕДБА № 7
от 16 юни 1993 г.

ЗА ВРЕДНИТЕ И ТЕЖКИТЕ РАБОТИ, ЗАБРАНЕНИ ЗА ЗВЪРШВАНЕ ОТ ЖЕНИ
(Обн., ДВ, бр. 58 от 6.07.1993 г.)
Чл. 1. С тази наредба се определят видовете работи, които са тежки или вредни за здравето и за майчинските функции на жените.
Чл. 2. Жени не могат да бъдат приемани на работа в производствата, дейностите и на работни места, включени в приложения към наредбата списък.
Чл. 3. Забранява се трудоустрояването а бременни жени и кърмачки на работни места, които се намират в района на замърсители с вредности, посочени в списъка по чл. 2.
Чл. 4. При изменение в условията на труда работодателят е длъжен да направи предложение за допълнение на списъка по чл. 2.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 307, ал. 2 от Кодекса на труда.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 5 от 1987 г. за работите, подходящи за жени, забранени за жени, и за работите, които се определят за жени (ДВ, бр.45 от 1987 г.).
§ 3. Указания за решаване на възникнали въпроси се дават и контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от съответните звена при Министерството на труда и социалните грижи и Министерството на здравеопазването според тяхната компетентност.
Приложение към чл. 2
Списък на вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени
I. Производства и видове работи от всички отрасли на народното стопанство, забранени за извършване от жени независимо от тяхната възраст:
1. На подземна работа във всички видове мини. Изключения се допускат само за жените:
а) заемащи ръководен пост, чиито задължения не налагат извършване на физическа работа;
б) заети в санитарни и социални служби;
в) които във връзка с обучението си и с оглед на професионалната си подготовка трабва да преминат практически стаж, при условие че са навършили 18 години;
г) чиито задължения понякога (не ежедневно) налагат да слизат в подземните минни разработки за извършване на работа, при която няма физически труд.
2. Работа по чистенето на газопроводи и газочистители (скрубери).
3. Добиване на цветни метали (мед, олово, цинк, живак, сребро) от рудите им.
4. Топене, отливане, валцуване, изтегляне и щанцоване на оловни изделия, пооловяване, каляване в оловни бани, пооловяване на кабели и студена обработка на олово (на стругове ръчно) и работа с тетраетилолово.
5. Производство и ремонт на оловни акумулатори.
6. Сифончици в стоманодобивното производство.
7. Експедитори на готова продукция в участък СИТ на стан 140 - Кремиковци.
8. Производство, опаковка и разопаковка на оловни бои (белила, миниум и глеч).
9. Производство на анилинови бои.
10. Работа с манганови соли.
11. Производства и работи, свързани с отделяне на бензол, нитро- и аминопроизводни на бензола.
12. Производство на тринитротолуол и гърмящ живак.
13. Производство, разсипване и опаковка на арсенати и арсенови соли.
14. Работи, свързани с отделяне на флуроводородни пари.
15. Производство на карбид:
а) работа непосредствено до открити пещи;
б) ръчно трошене на карбид.
16. Производство на живачни соли (сублимат, каломел).
17. Бояджии с нитроцелулозни бои и лакове и оловен миниум.
18. Водно-варни и дъбилни отделения.
19. Букволеяри, стереотипери и моноти пери на отливен апарат.
20. Работи, свързани с дълбок печат в печатно отделение.
21. Работа в ситопечат.
22. Колачи в кланици.
23. Кесонни работници и водолази.
24. При заваряване в затворени съдове и пространства в труднодостъпни места, а също с устройства, работещи с плазма.
25. Работа с моторни триони.
II. Производства и видове работи от всички отрасли на народното стопанство, забранени за извършване от жени до 35-го дишна възраст:
1. Производство и разфасовка на дитио карбамати, хлорорганични и фосфорорганич ни препарати, формулация и работа с препарати фундазол, ратрон и балагрин.
2. Производство на полистирол, полиестерни смоли и влакна и медно-амонячни изкуствени влакна.
3. Работа със селен и неговите съединения при концентрация над ПДК.
4. Синтез и полимеризация на винилхло рид и производство на вероводород.
5. Приготвяне и пръскане с пестицидни средства в оранжерийни и полеви условия.
6. Работа с високовакуумни автомати при производство на луминисцентни лампи.
7. Машинисти на багери, булдозери, енергонаситени трактори К-700 и Т-150 К, комбайни и др. във всички отрасли.
8. Дезинфектори, дезинсектори, дерати затори и дезактиватори.
9. Жени до 30-годишна възраст не се допускат на работа с радиоактивни източници при облъчване на организма с повече от 1,3 бера за 3 месеца.
10. Жени до 18-годишна възраст и жени със смущения в овариално-менструалния ци къл не се допускат на работи, свързани с вибрации, шум, ултразвук, радиочестотни електромагнитни вълни, електромагнитни полета с промишлена честота и прегряващ микроклимат над допустимите хигиенни нор ми.
III. Производства и работи, в които не се допускат бременни през целия период на бременността и майки през периода на кърмене:
1. Работи, свързани с отделянето на токсични химически вещества с концентрации над пределно допустимите хигиенни норми, а така също с експозиция на канцерогени и мутагени.
2. Работи, свързани с вибрации, шум, ултразвук, електромагнитни вълни над допустимите хигиенни норми.
3. Производства и видове работи, при които температурата на работната среда е по-висока от допустимите хигиенни норми.
4. Работи, при които физическото нато варване е над 2,4 ккал/мин, и работи, свързани с вдигане и носене на тежести над 5 кг.
5. Работа със закрити източници на йо низиращи лъчения (през целия период на бременността).
6. Работи, свързани с възбудители на инфекции, паразитни и гъбични заболявания.

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->