НАРЕДБА № 8 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА, ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ

Изтеглете в pdf
НАРЕДБА № 8
от 22.06.1987 г.
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА, ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ
(Издадена от председателя на Комитета по труда и социалното дело, министъра на народното здраве и председателя на ЦС на БПС)
(Обн., ДВ, бр. 52 от 07.07.1987 г.; изм., бр. 44 от 25.05.1993 г.)
Чл. 1. (Изм., ДВ, бр. 44 от 1993 г.) Работодател с повече от 50 работници и служители е длъжен всяка година да определя работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност, в процент от общия брой на работниците и служителите в зависимост от отрасъла на народното стопанство. Този процент не може да бъде по-малък от:
1. промишленост:
а) производство на ел. енергия и топлоенергия - 5%;
б) каменовъглена промишленост - 4%;
в) нефтена промишленост - 5%;
г) черна металургия - 4%;
д) цветна металургия (вкл. добив на руди) - 3%;
е) машиностроителна и металообработваща промишленост - 6%;
ж) електротехническа и електронна промишленост - 8%;
з) химична и каучукова промишленост - 4%;
и) промишленост за строителни материали - 5%;
к) дърводобивна и дървообработваща промишленост - 6%;
л) целулозно-хартиена промишленост - 6%;
м) стъкларска и порцеланово-фаянсова промишленост - 6%;
н) текстилна и трикотажна промишленост - 6%;
о) шивашка промишленост - 8%;
п) кожарска, кожухарска и обувна промишленост - 6%;
р) полиграфична промишленост - 5%;
с) хранително-вкусова промишленост - 9%;
т) други отрасли на промишлеността - 9%;
2. строителство - 6%;
3. селско стопанство - 7%;
4. горско стопанство - 8%;
5. транспорт - 7%;
6. съобщения - 8%;
7. вътрешна търговия (търговия, МТС и изкупуване) - 10%;
8. други отрасли на материалното производство - 10%;
9. жилищно-комунално стопанство - 10%;
10. образование - 5%;
11. култура и изкуство - 10%;
12. здравеопазване - 7%.
Чл. 2. (Отм., ДВ, бр. 44 от 1993 г.).
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 315, ал. 2 от Кодекса на труда.
§ 2. (Изм., ДВ, бр. 44 от 1993 г.) Указания по прилагането на наредбата дават Министерството на труда и социалните грижи и Министерството на здравеопазването.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org