КТ Подкрепа Варна 

НАРЕДБА № 8 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА, ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ

Изтеглете в pdf
НАРЕДБА № 8
от 22.06.1987 г.
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА, ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ
(Издадена от председателя на Комитета по труда и социалното дело, министъра на народното здраве и председателя на ЦС на БПС)
(Обн., ДВ, бр. 52 от 07.07.1987 г.; изм., бр. 44 от 25.05.1993 г.)
Чл. 1. (Изм., ДВ, бр. 44 от 1993 г.) Работодател с повече от 50 работници и служители е длъжен всяка година да определя работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност, в процент от общия брой на работниците и служителите в зависимост от отрасъла на народното стопанство. Този процент не може да бъде по-малък от:
1. промишленост:
а) производство на ел. енергия и топлоенергия - 5%;
б) каменовъглена промишленост - 4%;
в) нефтена промишленост - 5%;
г) черна металургия - 4%;
д) цветна металургия (вкл. добив на руди) - 3%;
е) машиностроителна и металообработваща промишленост - 6%;
ж) електротехническа и електронна промишленост - 8%;
з) химична и каучукова промишленост - 4%;
и) промишленост за строителни материали - 5%;
к) дърводобивна и дървообработваща промишленост - 6%;
л) целулозно-хартиена промишленост - 6%;
м) стъкларска и порцеланово-фаянсова промишленост - 6%;
н) текстилна и трикотажна промишленост - 6%;
о) шивашка промишленост - 8%;
п) кожарска, кожухарска и обувна промишленост - 6%;
р) полиграфична промишленост - 5%;
с) хранително-вкусова промишленост - 9%;
т) други отрасли на промишлеността - 9%;
2. строителство - 6%;
3. селско стопанство - 7%;
4. горско стопанство - 8%;
5. транспорт - 7%;
6. съобщения - 8%;
7. вътрешна търговия (търговия, МТС и изкупуване) - 10%;
8. други отрасли на материалното производство - 10%;
9. жилищно-комунално стопанство - 10%;
10. образование - 5%;
11. култура и изкуство - 10%;
12. здравеопазване - 7%.
Чл. 2. (Отм., ДВ, бр. 44 от 1993 г.).
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 315, ал. 2 от Кодекса на труда.
§ 2. (Изм., ДВ, бр. 44 от 1993 г.) Указания по прилагането на наредбата дават Министерството на труда и социалните грижи и Министерството на здравеопазването.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->