КТ Подкрепа Варна 

НАРЕДБА № 11 ЗА СТАИТЕ ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА НА ЖЕНИТЕ И ЗА ПОЧИВКА НА БРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ

Изтеглете в pdf
НАРЕДБА № 11
от 2.03.1987 г.

ЗА СТАИТЕ ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА НА ЖЕНИТЕ И ЗА ПОЧИВКА НА БРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ
Издадена от министъра на народното здраве и председателя на ЦС на БПС
(Обн., ДВ, бр. 57 от 24.07.1987 г.)
Чл. 1. Стаите за лична хигиена на жените и стаите за почивка на бременните жени се откриват и обзавеждат в предприятията, в които работят 20 и повече жени.
Чл. 2. Стаята за лична хигиена на жените се състои от:
1. приемна, в която има съблекалня с площ, не по-малка от 6 мќ, умивалник, сешоар или салфетки за индивидуално ползуване, столове, огледало, закачалка, шкаф с лигнин и дамски превръзки и др.;
2. процедурна с индивидуални кабини: 1 кабина при брой на жените в предприятието до 300 на смяна, а над 300 - по 1 кабина плюс на 200 жени. Всяка кабина трябва да има площ, не по-малка от 3,0 мќ, и да е обзаведена с хигиенен ръчен душ;
3. тоалетна.
Чл. 3. Подът и стените на кабините по чл. 2, т. 2 трябва да са облицовани с теракотни, съответно с фаянсови плочки. Във всяка кабина на височина 10 см се поставят две стъпенки от цимент и облицовани с плочи с разстояние помежду им 40 см. По средата между задния край на стъпенките се поставя подов сифон. Подът трябва да бъде леко наклонен към отвора на сифона за оттичане на водата.
Чл. 4. (1) Всяка кабина и тоалетна трябва да бъдат снабдени с кофа с педал за отпадъците.
(2) В кабините трябва да има течаща топла и студена вода, която да отговаря на БДС 2823-67.
Чл. 5. Стаята за почивка на бременните жени е с площ, не по-малка от 8 мќ, и се обзавежда със:
1. твърда кушетка, покрита с гладка мушама (една на 5 бременни);
2. шкаф с чаршафи за индивидуално ползуване от всяка бременна;
3. масичка или нощно шкафче;
4. чешма с топла и студена вода;
5. най-малко 2 стола;
6. чаши за вода.
Чл. 6. Стаите за лична хигиена на жените и стаите за почивка на бременните жени трябва да бъдат една до друга. Те се откриват в помещения, които не са изложени на производствени вредности и замърсяване.
Чл. 7. В стаите за лична хигиена на жените и в стаите за почивка на бременните жени се осигуряват отопление и осветление в съответствие с хигиенните норми.
Чл. 8. (1) Ръководителят на предприятието организира обзавеждането, комплектуването и откриването на стаите за лична хигиена на жените и стаите за почивка на бременните жени до 3 месеца от влизането в сила на наредбата и осигурява редовното им снабдяване с необходимите материали, определени от здравния работник, обслужващ жените, и от профкомитета.
(2) Здравните и профсъюзните органи на предприятието упражняват контрол за откриването, обзавеждането, поддържането и използуването на стаите за лична хигиена на жените и стаите за почивка на бременните жени.
Чл. 9. Забраняват се пушенето и употребата на алкохол в стаите за лична хигиена на жените и в стаите за почивка на бременните жени, както и използуването им за други цели.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 308 от Кодекса на труда и отменя Указанието на ЦС на БПС от 1975 г. за организирането, устройството, поддържането и ползуването на стаите за лична хигиена на жената и девойката (необнародвано).
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->