КТ Подкрепа Варна 

НАРЕДБА № 40 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Изтеглете в pdf
НАРЕДБА № 40
от 14.01.2004 г.

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 15 от 24.02.2004 г., в сила от 25.05.2004 г., изм. и доп., бр. 12 от 6.02.2007 г., доп., бр. 67 от 17.08.2007 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. задълженията на консултанта по безопасността при превоз на опасни товари;
2. редът за обучение на лицата, занимаващи се с превоз на опасни товари;
3. задълженията на водачите на моторни превозни средства (МПС), извършващи превоз на опасни товари;
4. изискванията към пътни превозни средства (ППС), превозващи опасни товари;
5. необходимите документи за извършване на превоз на опасни товари;
6. контролът при превозите на опасни товари.
Чл. 2. (1) Наредбата не се прилага за автомобилни превози, извършвани от структурните звена на въоръжените сили на Република България и структурните звена на Министерството на вътрешните работи.
(2) Наредбата не се прилага и в случаите, посочени в т. 1.1.3 и 3.4 на приложение А от Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе ADR (ДВ, бр. 73 от 1995 г.).
Чл. 3. Опасните товари се класифицират в класове съгласно част 2 на Приложение А на ADR.
Чл. 4. (1) При автомобилен превоз на опасни товари предприятията, товарите и пътните превозни средства трябва да отговарят на изискванията на ADR.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Превозите на опасни товари от клас 1 се извършват при спазване на изискванията и на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, приет с Постановление № 169 на Министерския съвет от 25.VIII.1999 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 1999 г.; изм., бр. 58 от 2001 г., бр. 1 и 115 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2003 г.).
(3) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Опасните товари от клас 7 се превозват при спазване на изискванията и на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
Чл. 5. За товаренето и разтоварването на взриво- и пожароопасни вещества и материали се спазват изискванията на Закона за Министерството на вътрешните работи.

Глава втора
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСУЛТАНТ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗИТЕ НА
ОПАСНИ ТОВАРИ

Чл. 6. (В сила от 25.08.2004 г. - ДВ, бр. 15 от 2004 г.) (1) Предприятията, извършващи превози на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари, трябва да имат консултант по безопасността при превоз на опасни товари.
(2) Консултантът по безопасността съдейства за предотвратяване и избягване на рискове и опасностите при превоз, товарене и разтоварване на опасни товари.
(3) Консултантът по безопасността може да бъде:
1. лице, наето по трудов или граждански договор;
2. ръководителят на предприятието;
3. лице, което изпълнява и други функции и задължения в предприятието.
Чл. 7. (1) Консултантът по безопасността:
1. контролира спазването на изискванията за превоза на съответния опасен товар;
2. консултира служителите на предприятието при дейностите, свързани с превоза на опасни товари;
3. подготвя годишен доклад до ръководителя на предприятието относно дейността на предприятието по отношение на превоза на опасни товари.
(2) Докладите се съхраняват пет години и се предоставят при поискване на компетентните органи.
(3) В изпълнение на задълженията си по ал. 1 консултантът:
1. контролира изпълнението на процедурите по ADR, регламентиращи идентификацията на опасните товари, които се превозват;
2. при придобиването на транспортни средства за превоз на опасни товари контролира дали те отговарят на изискванията на глава 9.1 на приложение В на ADR за превоз на опасни товари;
3. проверява екипировката, съгласно изискванията на ADR, използвана във връзка с превоза, товаренето и разтоварването на опасни товари;
4. организира обучението на служителите, занимаващи се с превоз на опасни товари в предприятието и воденето на отчетите за това обучение;
5. предлага прилагането на авариен план в случай на произшествие или инцидент, които могат да повлияят на безопасността при превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари;
6. разследва възникналите произшествия, инциденти или сериозни нарушения, свързани с превоза на опасни товари, и подготвя отчети за тях;
7. предлага мерки за избягване на повторно възникване на дадено произшествие, инцидент или сериозно нарушение;
8. следи за спазване на изискванията, свързани с превоза на опасни товари, при избора и използването на подизпълнители;
9. следи за наличието на подробни работни указания или инструкции на служителите, занимаващи се с превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари;
10. предлага мерки за повишаване на познанията за рисковете, присъщи на превозването, товаренето или разтоварването на опасни товари;
11. проверява за наличието в пътното превозно средство на документите и екипировката за безопасност, които трябва да съпровождат превозвания товар, както и спазването на съответните разпоредби по отношение на тези документи и екипировка;
12. следи за спазването на изискванията на ADR за товаренето или разтоварването на опасни товари;
13. в зависимост от степента на опасност, по негова преценка, информира съответната районна служба по пожарна и аварийна безопасност за вида на опасния товар, почасовото движение и местата за почивка;
14. при необходимост предлага конвоиране или осигуряване на противопожарен автомобил по време на товарене, транспортиране или разтоварване на опасен товар.
Чл. 8. При поискване ръководителят на предприятието предоставя на компетентните органи данни за своя консултант.

Глава трета
ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Раздел I
Разрешение за организиране на обучението

Чл. 9. (1) Курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари се организират от търговци и юридически лица с нестопанска цел с разрешение на министъра на транспорта и съобщенията или на упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Обучението се извършва по учебна документация в съответствие с изискванията на ADR, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА").
(3) Разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или на консултанти се издава, когато учебните кабинети, преподавателите, учебните помагала и средствата за провеждане на практическите упражнения отговарят на изискванията на тази наредба.
(4) Разрешението по ал. 1 се издава за срок 5 години.
Чл. 10. (1) За издаване на разрешение лицата по чл. 9, ал. 1 подават заявление в ИА "АА".
(2) Към заявлението се прилагат:
1. учебна документация, в която се посочват темите на обучението и практическите упражнения, разписанието на часовете, както и планираните методи на обучение, учебните помагала и списък на средствата за провеждане на практическите упражнения;
2. документи, доказващи обстоятелствата по чл. 11 и 12.
Чл. 11. (1) Помещението, използвано за учебен кабинет, може да бъде собствено или наето и да отговаря на следните изисквания:
1. светлата височина на помещението е не по-малка от 2,50 м и е осигурено изкуствено осветление;
2. осигурени са не по-малко от 1 кв. м площ от помещението за всеки обучаван и 5 кв. м площ за преподавателя;
3. общата площ на помещението е не по-малка от 15 кв. м;
4. налице са условия за отопление, които позволяват в учебния кабинет да се поддържа температура не по-ниска от 18 °С;
5. има осигурен санитарен възел.
(2) В учебния кабинет се осигуряват:
1. учебна дъска с площ не по-малка от 0,7 кв. м;
2. работно място (катедра, маса) за преподавателя;
3. работно място (маса) за всеки обучаван;
4. аудиовизуална техника и/или дидактически материали за онагледяване на учебния процес;
5. учебни помагала и средства за провеждане на практическите упражнения съгласно чл. 10, ал. 2, т. 1.
Чл. 12. Преподавателят отговаря на следните изисквания:
1. притежава свидетелство за управление на МПС;
2. има висше образование;
3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
4. има най-малко 3 години трудов стаж по специалността, която ще преподава, или е преминал курс на обучение за консултант.
Чл. 13. (1) За установяване годността на учебен кабинет лицата по чл. 9 подават до съответния регионален отдел на Главна дирекция "Държавна автомобилна инспекция" на ИА "АА" заявление за преглед на кабинета.
(2) Прегледът се извършва от комисия от трима членове - двама служители на регионален отдел на Главна дирекция "Държавна автомобилна инспекция" на ИА "АА" и представител на лицата по чл. 9 в 10-дневен срок от подаване на заявлението.
(3) За направения преглед се съставя протокол за съответствие с изискванията на чл. 11 по образец съгласно приложение № 1.
Чл. 14. Учебните помагала съдържат подробно развити темите, посочени в приложения № 3 и 4, както и обяснение на съответните изисквания на ADR.
Чл. 15. (1) В едномесечен срок от подаване на заявлението по чл. 10 министърът на транспорта и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице издава или мотивирано отказва издаването на разрешение.
(2) Отказът подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
(3) Разрешението се издава за срок 5 години.
(4) Срокът на разрешението може да бъде продължен за нови 5 години, когато лицето по чл. 9, ал. 1 е направило писмено заявление за това най-малко един месец преди изтичането на срока на валидност на разрешението и отговаря на изискванията на тази наредба.
(5) Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват:
1. с отнемането на разрешението;
2. с прекратяването на дейността на едноличния търговец;
3. с прекратяването на юридическото лице;
4. с изтичането на срока, за който е издадено;
5. по молба на неговия притежател.
(6) Разрешението се отнема, когато се установи, че е издадено въз основа на неистински документ или документ с невярно съдържание или при нарушение на условията и реда за извършване на обучението, определени в тази наредба.
(7) Разрешението се отнема с мотивирана заповед на министъра на транспорта и съобщенията или на упълномощено от него длъжностно лице.
(8) Отнемането на разрешението подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
(9) Лицата, чието разрешение е отнето, могат да кандидатстват за получаване на ново разрешение не по-рано от една година от датата на отнемането му.
Раздел II
Изисквания към консултанта
Чл. 16. Консултантът трябва да притежава познания, придобити чрез посещения на курсове за професионално обучение, и удостоверение по образец съгласно приложение № 2, издадено от изпълнителния директор на ИА "АА" след успешно положен изпит.
Чл. 17. (1) Изпитът се полага пред комисия, назначена от изпълнителния директор на ИА "АА".
(2) Изпитът е писмен и обхваща темите, посочени в приложение № 3.
(3) Резултатите от проведените изпити се оформят в протокол на изпитната комисия, който се утвърждава от изпълнителния директор на ИА "АА" и се съхранява 5 години.
(4) Изпитът се провежда при спазване на изискванията на т. 1.8.3.12 от Приложение А на ADR по методика, утвърдена от изпълнителния директор на ИА "АА".
(5) До изпит се допускат лица, които притежават удостоверение за преминат курс за професионално обучение.
Чл. 18. (1) Удостоверението по чл. 16 се издава в зависимост от положения изпит за една или няколко от следните групи опасни товари:
1. клас 1;
2. клас 2;
3. клас 7;
4. класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9;
5. товари с UN-идентификационни номера 1202, 1203 и 1223.
(2) Кандидатите полагат изпит за съответните групи опасни товари, като след придобиване на удостоверението могат да бъдат консултанти само за тези групи опасни товари.
(3) В удостоверението се посочват групите опасни товари, за които консултантът е компетентен.
Чл. 19. (1) Удостоверението по чл. 16 е с валидност 5 години.
(2) Срокът на валидност на удостоверението се подновява за нови 5 години, когато през последната година преди изтичане на срока му притежателят е положил изпит пред комисията по чл. 17, ал. 1.
(3) Удостоверения, издадени от компетентен орган на страна по спогодбата ADR, се признават в Република България след представяне на легализиран превод.
Чл. 20. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регистър на издадените удостоверения за консултанти по безопасността.

Раздел III
Изискване към водачите на моторни превозни средства, превозващи опасни товари

Чл. 21. Водачите, извършващи превози на опасни товари, трябва да са преминали курс за професионално обучение и да притежават ADR удостоверение за успешно положен изпит.
Чл. 22. (1) Водачите преминават основен курс на обучение по темите, определени в приложение № 4, раздел I.
(2) След завършване на основния курс водачите полагат изпит.
Чл. 23. (1) Водачите, извършващи превоз на опасни товари в цистерни, опасни товари от клас 1 и клас 7, трябва да са завършили специализирани курсове за превоз на опасни товари. Темите за обучение са определени в приложение № 4, раздели II, III и IV.
(2) Водачите се допускат до специализиран курс за превоз в цистерни, за превоз на опасни товари от клас 1 и клас 7 след успешно положен изпит за основен курс.
(3) След завършване на специализирания курс водачите полагат изпит.
Чл. 24. (1) Изпити след завършен основен или специализиран курс се полагат пред комисия, назначена от изпълнителния директор на ИА "АА".
(2) В изпитните комисии за проверка на знанията за превоз на опасни товари от клас 1 и клас 7 може да участва и представител на Министерството на вътрешните работи и Агенцията за ядрено регулиране.
Чл. 25. (1) Изпитите са писмени и обхващат темите, определени в приложение № 4.
(2) Резултатите от проведените изпити се оформят в протокол на изпитната комисия, който се утвърждава от изпълнителния директор на ИА "АА" и се съхранява най-малко 5 години.
(3) Изпитът се провежда при спазване на изискванията на т. 8.2.2.7 на Приложение Б на ADR по методика, утвърдена от изпълнителния директор на ИА "АА".
(4) До изпитите по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 3 се допускат лица, които притежават удостоверение за преминат курс за професионално обучение.
Чл. 26. (1) На успешно издържалите изпита пред комисията по чл. 24, ал. 1 изпълнителният директор на ИА "АА" издава ADR удостоверение по образец съгласно приложение № 5 с валидност 5 години.
(2) Срокът на валидност на ADR удостоверението се продължава за нови 5 години, ако кандидатът премине опреснителен курс на обучение и положи успешно изпит преди изтичане на валидността на удостоверението.
(3) Опреснителният курс се провежда съгласно изискванията на т. 8.2.2.7.3 на Приложение Б на ADR.
Чл. 27. ADR удостоверението се издава на български и на английски език, доколкото друго не е уговорено в споразуменията между държавите, на чиято територия се извършва превозът.
Чл. 28. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регистър на издадените удостоверения на водачи, превозващи опасни товари.

Раздел IV
Изисквания към персонала

Чл. 29. (1) Лицата, наети на работа от работодател, извършващ превози и/или товарене и разтоварване на опасни товари, които класифицират, пакетират, маркират, етикетират, товарят, разтоварват, предават или приемат за превоз опасни товари, или подготвят превозните документи на опасни товари, преминават курс на обучение за изискванията при превоза и безопасна работа с опасни товари.
(2) Лица, които не са преминали обучение по ал. 1, не се допускат до работа с опасни товари.
Чл. 30. (1) Обучението се провежда в работно време от консултантите по безопасността или други лица с подходящо образование и опит, като разходите не могат да бъдат за сметка на обучаваните.
(2) Работодателят определя с писмена заповед обхвата, продължителността и съдържанието на обучението, както и лицата, които провеждат обучението.
(3) В зависимост от отговорностите и задълженията на лицата по чл. 29 обучението включва:
1. въведение в общите изисквания за превоз на опасни товари;
2. детайлно обучение в съответствие със специфичните задължения и отговорности на персонала, свързани с превоз на опасни товари;
3. информация за произтичащите от товарите рискове и опасности - при превоза на опасни товари, при произшествия или инцидент, както и при манипулации с тях;
4. действията, които трябва да се предприемат в случай на произшествие.
(4) Работодателят периодично осигурява опреснително обучение на персонала, но не по-рядко от един път в годината.
Чл. 31. (1) Лицето, провело обучението, издава служебна бележка за преминато обучение, която се съхранява в личното досие на работника или служителя.
(2) Копие от служебната бележка се връчва на лицето, преминало обучението.
Чл. 32. В случаите, когато превозът на опасни товари включва и комбиниран транспорт, персоналът трябва да бъде обучен и за изискванията, валидни за другите видове транспорт.
Чл. 33. Лицата, получили удостоверение за консултант по безопасността, могат да извършват дейностите по чл. 29 и без да са преминали обучението по този раздел.

Глава четвърта
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,
ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ТОВАРИ

Чл. 34. При извършване на превоз на опасни товари водачите на МПС, превозващи опасни товари, са длъжни да носят ADR удостоверение за преминато обучение за превоз на опасни товари, издадено от изпълнителния директор на ИА "АА" или от компетентния орган на съответната държава в случаите, когато това се изисква от разпоредбите на част 8, Приложение Б на ADR.
Чл. 35. Водачите на МПС, превозващи опасни товари, са длъжни:
1. да присъстват при натоварването на опасните товари;
2. да не приемат за превоз опасни товари, чиято опаковка е повредена или неуплътнена;
3. да не превозват други лица, освен членовете на екипажа;
4. да не отварят опаковката или контейнерите, съдържащи опасни товари;
5. да спазват общите и допълнителните изисквания към съответния клас опасен товар, посочени в част 8 на Приложение В на ADR, свързани с товарене и разтоварване на товара, паркирането и надзора върху ППС;
6. да поставят или отстраняват от ППС съответните на товара и вида превоз етикети в съответствие с изискванията на т. 5.3.3, Приложение А на ADR;
7. при произшествие или авария да вземат предписаните в писмените указания мерки за отстраняване или ограничаване на вредите (съгласно т. 5.4.3 на Приложение А от ADR);
8. да не извършват превози на опасни товари, без да са оборудвани ППС с противопожарни средства и друго оборудване (съгласно т. 8.1.4 и 8.1.5 на Приложение В от ADR).

Глава пета
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ТОВАРИ

Раздел I
Общи изисквания

Чл. 36. (1) Видът, конструктивното и допълнителното оборудване на ППС от категория N и O, предназначени за превоз на опасни товари, трябва да отговарят на вида превоз съгласно общите и специфичните за отделните класове изисквания на част 9, Приложение Б на ADR.
(2) Пътно превозно средство, натоварено с опасен товар, не може да има повече от едно ремарке или полуремарке.
Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) (1) Пътните превозни средства, посочени в част 9 на Приложение Б на ADR, подлежат на ежегодни прегледи за проверка на годността им за превоз на опасни товари.
(2) Ежегодните прегледи по ал. 1 се извършват от лицата, получили разрешение за извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС) от пункт V категория, по реда на Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 74 от 1999 г.; доп., бр. 79 от 2001г.; изм., бр. 32 от 2003 г., бр. 52 от 2005 г.; попр., бр. 58 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 2006 г.).
Чл. 38. (1) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" издава на превозвача или собственика на ППС "Удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари" по образец съгласно приложение № 7 със срок на валидност една година при съответствие с изискванията на ADR.
(2) Удостоверението по ал. 1 е бяло с розова диагонална ивица и се издава на български и на английски език. Удостоверението важи и за превоз на опасни товари на територията на Република България.
(3) За издаване на удостоверението по ал. 1 превозвачът представя в ИА "АА" следните документи на български език:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) протокол за годност на пътното превозно средство за превоз на опасни товари по шосе (приложение № 8А към чл. 31а, ал. 2 от Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства);
2. техническа документация на цистерните с данни за извършените им периодични изпитания;
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) свидетелство за регистрация на превозните средства и контролните талони за преминат периодичен технически преглед.
(4) Удостоверението по ал. 1 се издава в 30-дневен срок от подаване на документите.
(5) Удостоверението по ал. 1 се издава за ППС, които отговарят на изискванията на част 9, Приложение Б на ADR.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Валидността на удостоверението по ал. 1 може да бъде продължена с една година от лицата по чл. 37, ал. 2 след извършване на ежегоден преглед за годност на ППС за превоз на опасни товари.
(7) Удостоверението по ал. 1 се връща в ИА "АА" от лицето, на което е било издадено удостоверението:
1. когато превозното средство е спряно от движение;
2. при изтичане срока на валидност на удостоверението.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) При промяна на превозвача, ползвателя или собственика на превозното средство Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" издава ново "Удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари" с данните на новия превозвач, ползвател или собственик за срока на валидност на върнатото удостоверение.
Чл. 39. (1) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регистър на издадените удостоверения за одобрение на ППС за превоз на опасни товари.
(2) При поискване данни от регистъра се предоставят на съответните структурни звена на МВР.
Раздел II
Маркиране и етикетиране на ППС

Чл. 40. (1) Всяко ППС, допуснато за превоз на опасни товари, се маркира и етикетира съгласно част 5 на Приложение А от ADR.
(2) Маркировките и етикетите върху ППС трябва да бъдат добре видими, четливи и устойчиви за нормални условия по време на превоз, както и да издържат на огън поне 15 мин.
Чл. 41. На ППС, специализирано за постоянен превоз на определени опасни товари, задължителните маркировки и етикети могат да се нанесат трайно.
Чл. 42. На празно и почистено от опасни товари ППС или на ППС, в което няма товар, който може да се класифицира като опасен, е забранено поставянето на маркировка и етикети, указващи наличието на опасен товар. В случаите по чл. 41 трайно нанесените маркировки и/или етикети се закриват по подходящ начин.

Глава шеста
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Чл. 43. При превоз на опасен товар водачът е длъжен да носи транспортно-съпроводителните документи, които се изискват от други нормативни актове, както и следните документи, които предоставя на контролните органи при поискване за проверка:
1. удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари, издадено от ИА "АА" или от компетентен орган на съответната страна по спогодба ADR;
2. ADR удостоверение за обучение на водача, превозващ опасни товари за съответния клас;
3. превозен документ за опасни товари и свързаната с него информация, определени в т. 5.4.1 на Приложение А от ADR, а в съответните случаи и опаковъчно удостоверение за контейнер съгласно т. 5.4.2 на Приложение А от ADR;
4. писмени указания съгласно т. 5.4.3 на Приложение А от ADR.

Глава седма
КОНТРОЛ

Чл. 44. Контролът при превоза на опасни товари се осъществява от длъжностните лица по чл. 91 от Закона за автомобилните превози на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
Чл. 45. (1) При извършване на проверки на пътя длъжностните лица по чл. 91 от Закона за автомобилните превози съставят контролен лист по образец съгласно приложение № 8.
(2) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Определянето на рисковата категория в зависимост от установеното нарушение в контролния лист по ал. 1 се извършва съгласно приложение № 9.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Копие от контролния лист се връчва на водача на МПС.
Чл. 46. Длъжностните лица могат да вземат проби за анализ от превозвания товар с цел разкриване на нарушения на изискванията за превоз на опасни товари.
Чл. 47. Длъжностните лица могат да присъстват на теоретическите занятия и практическите упражнения при провеждане на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превозите на опасни товари.
Чл. 48. За констатираните нарушения длъжностните лица по чл. 91 от Закона за автомобилните превози съставят актове за установяване на административни нарушения.
Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Министерство на транспорта ежегодно изпраща на Комисията към Европейския съюз доклад не по-късно от 6 месеца след края на календарната година, изготвен по образец (приложение № 10). В доклада се включват сведения за:
1. установения или приблизително изчисления при проверките обем на опасните товари, транспортирани по пътната мрежа (в превозени тонове или в тон/километри);
2. броя на извършените проверки;
3. броя на проверените автомобили според регистрацията им (автомобили, регистрирани в страната, в други държави - членки на Европейския съюз, или в трети страни);
4. брой и вид на регистрираните нарушения;
5. вид и брой на наложените санкции.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Предприятия" са физически или юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, извършващи превоз на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари, както и тези, които държат на временен склад, натрупват, опаковат или поемат доставката на такива товари като част от транспортната операция.
2. "Проверка" е всяка проверка, инспекция или формалност, извършена от компетентните органи във връзка с изискванията за безопасност при превоза на опасни товари.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
§ 3. Наредбата влиза в сила 3 месеца след обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на чл. 6, който влиза в сила 6 месеца след обнародването.
§ 4. Издадените до влизане в сила на тази наредба ADR свидетелства на водачите на моторни превозни средства запазват действието си до изтичане на срока на тяхната валидност.
§ 5. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Терминът "договаряща страна" в приложения "А" и "В" на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), когато те са като приложения "А" и "В" на Директива 94/55/ЕО на Съвета от 21 ноември 1994 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки, относно превоза на опасни товари по шосе, последно изменена с Директива 2006/89/ЕО, следва да се разбира като "държава-членка".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
(ДВ, бр. 12 от 2007 г.)

§ 8. Терминът "договаряща страна" в приложения А и В на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), когато те са като приложения А и В на Директива 94/55/ЕС от 3 юни 1996 г. на Съвета на Европа за сближаване на законодателствата на държавите членки относно превоза на опасни товари по шосе, следва да се разбира като "държава членка".

Приложение № 1
към чл. 13, ал. 3

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
И СЪОБЩЕНИЯТА
ПРОТОКОЛ
№ .....
за съответствие на учебен кабинет за обучение с изискванията на чл. 11 от
Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен
превоз на опасни товари
Днес, ...................... г., комисия в състав:
Председател: ........................................... - служител на РОДАИ
Членове: 1. ............................................ - служител на РОДАИ
2. ................................. - представ. на лицето по чл. 9
по искане на: Фирма: ....................... БУЛСТАТ: ......................
Адрес: .......................... тел............ Ръководител: .............
ЕГН ...........................,
направи преглед на учебен кабинет за съответствие с изискванията на
учебната документация. Адрес на кабинета: ..........................., площ
.......... кв. м.
Изисквания
ДА/НЕ
1. Светла височина на помещението не по-малко от 2,50 м
2. Естествено осветление
3. Осигурени условия за отопление на помещението
4. Работни места за преподавателя и .... бр. Кандидати
5. Учебна дъска
6. Аудио-визуална техника
7. Дидактическите материали, предвидени в учебната документация
8. Санитарен възел
9. Учебни помагала и средства за провеждане на практическото обучение,
предвидени в учебната документация по чл. 10, ал. 2, т. 1.
_______________________________________________________________________________
При осигурена площ за всеки обучаван не по-малко от 1 кв. м и 5 кв. М
за преподавателя помещението може да се използва за обучение на не повече от
...... лица едновременно.
Забележки на комисията.......................................................
Заключение на комисията: учебният кабинет е ГОДЕН/НЕГОДЕН за обучение на
(ненужното се зачертава)
Възражения на заявителя .....................................................
Комисия:..................
Председател:..................
Членове: 1. ..................
2. ..................
Дата: ..................

Приложение № 2
към чл. 16

BG
Удостоверение за преминато обучението за консултант по безопасността
при транспортиране на опасни товари
Удостоверение № ............................................................
Отличителен знак на държавата, издаваща удостоверението ....................
Фамилия: ...................................................................
Лично и бащино име: ........................................................
Дата и място на раждане: ...................................................
Националност: ..............................................................
Подпис на притежателя: .....................................................
Валидно до ............................. за предприятия, които транспортират
опасни товари, и за предприятия, които извършват съответното товарене и
разтоварване:
по шосе жп транспорт вътрешни водни пътища
Издадено от: ...............................................................
Дата: ....................... Подпис: ......................
Удължено до: ................ От: ..........................
Дата: ....................... Подпис: ......................

Приложение № 3
към чл. 17, ал. 2

Списък на темите, по които се полага изпитът за консултант по
безопасността на превоза на опасни товари

I. Знания за видовете последици, които могат да бъдат причинени
вследствие произшествие при работа с опасни товари, и знания за главните
причини за произшествията.
II. Изискванията на националното законодателство и международните
конвенции и спогодби за:
1. класификация на опасните товари (процедура за класифициране на
разтвори и смеси, структура на списъка от вещества, класове опасни товари и
принципи за класификацията им, естество на транспортираните опасни товари,
физични, химични и токсикологични свойства на опасните товари);
2. основни разпоредби за опаковането, разпоредби за цистерни и
контейнер-цистерни (видове, кодове, маркировка, конструкция, първоначална и
периодични проверки и изпитания);
3. маркировки и етикети за опасност, табели със знаци за опасност и
оранжеви табели (маркировки и етикети за опасност върху пакетите, поставяне
и махане на табелите за опасност и оранжевите табели);
4. характерни особености в транспортните документи (изисквана
информация);
5. методи за изпращане и ограничения при експедиране (пълен товар,
превоз в насипно състояние, превоз в средноголеми контейнери за насипен
товар, превоз в контейнери, превоз в неподвижно монтирани или сменяеми
цистерни);
6. превоз на пътници;
7. забрани и предпазни мерки при смесено товарене;
8. разделяне на товарите;
9. ограничения за превозваните количества и изключения по отношение
на количествата;
10. обработка и подреждане (товарене и разтоварване - степен на
пълнене, подреждане и разделяне);
11. почистване и/или обезгазяване преди товарене и след разтоварване;
12. екипажи, професионално обучение;
13. документи на превозното средство (транспортен документ, писмени
инструкции, удостоверение за одобрение на превозното средство, свидетелство
за обучение на водача, копия от документи, допускащи отклонение от
изискванията, други документи);
14. писмени инструкции (изпълнение на инструкциите и екипировка за
защита на водача);
15. изисквания за надзор при паркиране;
16. пътни разпоредби и ограничения;
17. изпускане на вещества при работни условия и причинено от
произшествие изтичане на замърсители;
18. изисквания към транспортната екипировка.
III. Задължения на консултанта по безопасността, отнасящи се до
дейността на предприятието.

Приложение № 4
към чл. 22, ал. 1

Списък на темите за обучение на водачи, превозващи опасни товари

I. Теми, които задължително трябва да бъдат включени в основния курс:
1. Общи изисквания, регламентиращи превоза на опасни товари.
2. Основни видове опасности.
3. Информация за защита на околната среда при контрола на пренасяне на
отпадъци.
4. Превантивни и обезопасяващи мерки, съответстващи на различните
видове опасности.
5. Какво да се прави след произшествие (първа помощ, пътна безопасност,
основни познания за използване на защитна екипировка и др.).
6. Маркировка, етикетиране, табелки и сигнализация с оранжеви табели.
7. Какво трябва да прави и какво не трябва да прави водачът при превоза
на опасни товари.
8. Цел и начин на работа на техническото оборудване на превозните
средства.
9. Забрани за смесени товари в едно и също превозно средство или в
контейнер.
10. Предпазни мерки, които трябва да бъдат взети по време на товарене и
разтоварване на опасни стоки.
11. Обща информация, отнасяща се до гражданскоправна отговорност.
12. Информация за многомодулни (комбинирани) транспортни операции.
13. Обработка и складиране на пакети.
II. Специалните теми, които задължително трябва да бъдат включени в
специализирания курс за превоз в цистерни:
1. Поведение на превозните средства на пътя, включително и движенията
на товара.
2. Специфичните изисквания за превозните
средства.
3. Общи теоретични познания за разнообразните и различни системи за
пълнене и изпразване на цистерни.
4. Специфични допълнителни разпоредби, които са приложими при
използването на тези превозни средства (удостоверения за одобряване,
маркировка на одобряването, табелки и маркировка с оранжеви табели и др.).
III. Специалните теми, които задължително трябва да бъдат включени в
специализирания курс за превоз на вещества и изделия от клас 1:
1. Специфични опасности, свързани с взривни и пиротехнически вещества и
изделия.
2. Специфични изисквания, отнасящи се до смесеното товарене на вещества
и изделия от клас 1.
IV. Специалните теми, които задължително трябва да бъдат включени в
специализирания курс за превоз на радиоактивни вещества:
1. Специфични опасности, свързани с йонизираща радиация.
2. Специфични изисквания, отнасящи се до опаковането, обработката,
смесеното товарене и подреждането на радиоактивен материал.
3. Специални мерки, които трябва да се предприемат в случай на
произшествие, засягащо радиоактивния материал.
Приложение № 5
към чл. 26, ал. 1
лице
Образец на удостоверение 2
1 Презиме ..........................
ADR УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ТОВАРИ Име (имена) ......................
Дата на раждане ..................
Националност .....................
в цистерни 1/ различни от цистерни 1/ Подпис на притежателя ............
Свидетелство № ....................
Отличителен знак на издаваща страна.... Издадено от ......................
Валидно за клас(ове) 1/ 2/ Дата .............................
в цистерни различни
от цистерни
Подпис 4/ ........................
1 1
2 2 Подновено до .....................
3 3
4.1, 4.2, 4.3 4.1, 4.2, 4.3 От ...............................
5.1, 5.2 5.1, 5.2
6.1, 6.2 6.1, 6.2 Дата .............................
7 7
8 8 Подпис 4/ ........................
9 9
до (дата) 3/ ...................... 4/ и/или печат (или щем-
пел) на издаващия орган
1/ Зачертай излишното.
2/ За включване на други класове, виж стр. 3.
3/ За подновяване, виж стр. 2.
Гръб
3 4
ВАЖИ И ЗА КЛАС(ОВЕ) 5/ Само за национални
Разпоредби
ЕГН ..............
в цистерни
1
2
3 Дата .............
4.1, 4.2, 4.3
5.1, 5.2 Подпис и/или
печат ............
6.1, 6.2
7
8
9
5/ Зачертай излишното.

Приложение № 6
към чл. 37, ал. 1
(Отм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.)

Приложение № 7
към чл. 38, ал. 1

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,
CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES
ПРЕВОЗВАЩИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ТОВАРИ
CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS
Това удостоверение потвърждава, че указаното по-долу моторно превозно средство отговаря на условията, предписани от Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR).
This certificate testifies that the vehicle specified below fulfills the conditions prescribed by the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
1.Certificate №:
Удостоверение №: 2.Vehicle manufacturer:
Производител на ППС: 3. Vehicle Identification №:
Идентификационен № на ППС: 4. Registration № (if any):
Регистрационен номер:
5. Name and business address of carrier, operator or owner / Име и служебен адрес на превозвача, оператора или собственика:
/
6. Description of vehicle/Описание на ППС: 1
7. Vehicle designation(s) according to 9.1.1.2 of ADR / Предназначение(я) на ППС съгласно 9.1.1.2 от ADR:2
EX/II EX/III FL OX AT
8. Endurance braking system/Износоустойчива спирачна система: 3
Not applicable / Не се прилага
The effectiveness according to 9.2.3.3 of ADR is sufficient for a total mass of the transport unit of t /
Ефективността съгласно 9.2.3.3 от ADR е достатъчна за обща маса на транспортната единица от тона 4
9. Description of the fixed tank(s)/battery-vehicle (if any)/ Описание на неподвижно монтираната цистерна(и)/ батерийно ППС:
9.1 Manufacturer of the tank / Производител на цистерната:
9.2 Approval number of the tank/battery-vehicle / № на одобряването на цистерната/батерийното ППС:
9.3 Tank manufacturer’s serial number/Identification of elements of battery-vehicle/
Сериен № на производителя на цистерната/Идентификация на елементите на батерийното ППС:
9.4 Year of manufacture/ Година на производство:
9.5 Tank code according to 4.3.3.1 or 4.3.4.1 of ADR/ Код на цистерната според 4.3.3.1 или 4.3.4.1 от ADR:
9.6 Special provisions according to 6.8.4 of ADR (if applicable)/
Специални разпоредби съгласно 6.8.4 от ADR(ако се прилагат):
10. Dangerous goods authorized for carriage:/ Разрешени за превоз опасни товари
The vehicle fulfills the conditions required for the carriage of dangerous goods assigned to the vehicle designation(s) in № 7
ППС отговаря на условията, изисквани за превоз на опасните товари, определени за предназначението(ята) в т. 7
10.1 In the case of an EX/II or EX/III vehicle / goods of Class 1 including compatibility group J /
За ППС с предназначение ЕХ/II или ЕХ/III 3 товари от клас 1, вкл. група на съвместимост J
goods of Class 1 excluding compatibility group J /
товари от клас 1 без тези от група J
10.2 In the case of a tank-vehicle/battery-vehicle 3 / За цистерни / батерийни ППС 3:
only the substances permitted under the tank code and any special provisions specified in № 9 may be carried /
Могат да се превозват само вещества, разрешени за този код на цистерната и съгласно всички специални разпоредби, посочени в т. 95 or / или
only the following substances (Class, UN number, and if necessary packing group and proper shipping name) may be carried /
Могат да се превозват само следните вещества (клас, UN № и ако е нужно - опаковъчна група и съответното превозно наименование): Class 2, 3, Code, UN №
Only substances which are not liable to react dangerously with the materials of the shell, gaskets, equipment and protective linings (if applicable) may be carried / Могат да се превозват само вещества, които не са способни да реагират опасно с материала на цистерната, уплътненията, екипировката и предпазната обшивка (ако трябва да има такава).
11. Remarks /Забележки:
12. Valid until / Валидно до: Stamp of issuing service /
Печат на издаващия орган
Place, Date, Signature /
Място на издаването, дата, подпис:
13. Extensions of validity / Удължаване на валидността
Validity extended until / Stamp of issuing service, place, date, signature /
Валидността е удължена до: Печат на издаващия орган, място на издаването, дата, подпис:
-----------------------------------------------------------------------------

*1 According to the definitions for power-driven vehicles and for trailers
of categories N and O as defined in Annex 7 of the Consolidated
Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) or in Directive
97/27/EC / Според определенията за МПС с двигатели с вътрешно горене и
за ремаркета от категории N и О, както са дефинирани в Приложение 7 на
Консолидираната резолюция за конструкцията на автомобилите (R.E.3) или
в Директива 97/27/ЕС.
*2 Strike out what is not appropriate / Да се зачеркне неподходящото.
*3 Mark the appropriate / Да се отбележи подходящото.
*4 Enter appropriate value. A value of 44 t will not limit the
"registration / in-service maximum permissible mass" indicated in the
registration document(s)/ Попълнете съответната величина. Величината
"44 тона" няма да ограничи посочените в регистрационния документ данни в
"Регистрация / максимална допустима маса при експлоатация".
*5 Substances assigned to the tank code specified in № 9 or to another
tank code permitted under the hierarchy in 4.3.3.1.2 or 4.3.4.1.2, taking
account of the special provision(s), if any / За веществата, определени
за кода на цистерната, специфицирана в т. 9, или за код, допустим
съгласно йерархията в 4.3.3.1.2 или 4.3.4.1.2, трябва да се имат предвид
специалните разпоредби (ако има такива).
NOTE: This certificate shall be returned to the issuing service when
the vehicle is taken out of service; if the vehicle is transferred
to another carrier, operator or owner, as specified in № 5; on
expiry of the validity of the certificate; and if there is
a material change in one or more essential characteristics of
the vehicle.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това удостоверение трябва да се върне на издаващия го орган,
когато: автомобилът е спрян от движение; ако автомобилът е
прехвърлен на друг превозвач, оператор или собственик, както е
посочено в т. 5; при изтичане на срока на валидност на
удостоверението; и ако има промяна на материала на една или повече
от основните конструктивни характеристики на автомобила.

Приложение № 8
към чл. 45, ал. 1
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.)

КОНТРОЛЕН ЛИСТ
Място на извършване на проверката (населено място, № на шосе, км) ..........
............................................................................

Дата ................. Час .................
Националност на МПС (знак на държавата) ......... Рег. № ...............
Националност на ремаркето/полуремаркето ......... Рег. № ...............
Вид на ППС: товарен автомобил (ТА) ТА с ремарке влекач с полуремарке
Предприятие превозвач (име и адрес) ........................................
............................................................................
Националност ...............................................................
Водач (име, фамилия) .......................................................
Втори водач (име, фамилия) .................................................
Изпращач (име, адрес, място на натоварване) ................................
Товарополучател (име, адрес, място на разтоварване) ........................
Брутна маса/обем на опасния товар за ППС .......................... кг/литри
Освободени количества по т. 1.1.3 и т. 3.4 от ADR* надвишени да не
Превозът се извършва в*:
неподвижна цистерна сменяема цистерна контейнер-цистерна
батерия-съдове насипно състояние контейнер дребни пратки
Транспортно-съпроводителни документи:
1. Превозен документ проверен / установено нарушение / отпада
2. Писмени указания проверен / установено нарушение / отпада
3. Дву- или многостранна спогодба / др. разрешение за превоза
проверен / установено нарушение / отпада
4. Удостоверение за одобрение на ППС за превоз на определени опасни товари
проверен / установено нарушение / отпада
5. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) ADR удостоверение за обучение на водача
проверен / установено нарушение / отпада
Товар:
Товар, допуснат до превоз проверен / установено нарушение / отпада
Превоз в насипно състояние проверен / установено нарушение / отпада
Превоз в цистерни проверен / установено нарушение / отпада
Превоз в контейнери проверен / установено нарушение / отпада
Вид на ППС, допуснато до превоз проверен / установено нарушение / отпада
на товара
Забрана за съвместно натоварване проверен / установено нарушение / отпада
Обработка и съхранение на товара проверен / установено нарушение / отпада
Изтичане на опасен товар или проверен / установено нарушение / отпада
повредени опаковки
UN номер / етикетиране на пратките / UN код на опаковката
проверен / установено нарушение / отпада
Маркиране на ППС и/или контейнера проверен / установено нарушение / отпада
Табели при превоз в цистерни или в насипно състояние
проверен / установено нарушение / отпада
Основно оборудване за безопасност съгласно ADR:
- Пожарогасители (един или няколко при необходимост)
проверен / установено нарушение/
- Клин за подлагане на колелата при спряло превозно средство (минимум
два броя)
проверен / установено нарушение/
- Светлоотразителни предупредителни знаци (най-малко два броя)
проверен / установено нарушение/
- Светлоотразителна предпазна жилетка (за всеки член от екипажа на
превозното средство)
проверен / установено нарушение/
- Ръчно фенерче с неметален корпус
проверен / установено нарушение/
Оборудване съгласно писмените инструкции за аварийни ситуации в зависимост от
превозвания опасен товар.
6. (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Рискова категория в зависимост от
установеното нарушение
Рискова категория I Рискова категория II: Рискова категория III:
(В случай че са установени няколко нарушения, се отразява само рисковата
категория на най-сериозното от тях).
Други / Забележки ...........................................................
.............................................................................
Контролен орган ....................... Проверяващ .....................
(име и личен печат)
-----------------------------------------------------------------------------
* Забележка. Излишното се задрасква.

Приложение № 9
към чл. 45, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 12 от 2007 г.)

Рискови категории

Рискова категория I: Не са спазени съответните разпоредби на ADR и са
създадени предпоставки за смъртни случаи, сериозни телесни увреждания на
хората и значително замърсяване на околната среда.
Вид нарушение:
1. Превозваните опасни товари са забранени за превоз.
2. Изтичане/разлив на опасни вещества.
3. Неправилен или неподходящ начин на превоз на опасните товари.
4. Превоз на неопаковани опасни товари в контейнери, несъответстващи на
превозвания опасен товар.
5. Превоз на някои опасни товари в превозни средства без удостоверение
за одобрение.
6. Дължината на превозното средство не е в съответствие с одобрените
стандарти и представлява сериозна опасност (в противен случай е в рискова
категория II).
7. Използвани са опаковки, които не са одобрени по ADR.
8. Опаковките не отговарят на съответните опаковъчни инструкции.
9. Не са спазени изискванията за смесено опаковане.
10. Не са спазени правилата за безопасност и укрепване на товара.
11. Не са спазени правилата за смесено товарене на опаковки.
12. Не са спазени изискванията за допустима степен на пълнене на
цистерните и на опаковките.
13. Не са спазени изискванията по отношение "превоз на вещества в
ограничени количества" за транспортна единица.
14. Превоз на опасни товари без наличието на:
- транспортно-съпроводителни документи;
- маркировки и етикети на опаковките;
- сигнализация на транспортната единица с табели и знаци за опасност.
15. Превоз на опасни товари в превозно средство без съответната
сигнализация по ADR.
16. Липсва информация за превозваните опасни вещества (UN номер,
наименование по ADR, опаковъчна група).
17. Водачът не притежава валидно ADR удостоверение за обучение.
18. Използват се средства за осветяване, които не са в съответствие с
изискванията на ADR.
19. Не се спазва забраната за пушене.
В случаите, когато са установени нарушения по т. 1 - 19, се прилага
мярка "спиране на превозното средство от движение и преместването му на
безопасно място до отстраняване на нарушението".
Рискова категория II: Не са спазени съответните разпоредби на ADR и са
създадени предпоставки за смъртни случаи и/или замърсяване на околната
среда.
Вид нарушение:
1. Транспортната единица е с повече от едно ремарке/полуремарке.
2. Дължината на превозното средство не е в съответствие с одобрените
стандарти, но не представлява сериозна опасност.
3. Пожарогасителите са неизправни - без пломби и с липсващи срокове за
преглед.
4. В превозното средство липсва основното оборудване за безопасност
съгласно ADR и оборудването съгласно писмените инструкции за аварийни
ситуации.
5. Не са спазени сроковете за проверки на опаковките (IBCs или големи
опаковки).
6. Превозват се повредени опаковки и повредени празни непочистени
опаковки.
7. Превоз на опаковани опасни товари в контейнери, несъответстващи на
превозвания опасен товар.
8. Установен е теч на опасни вещества от пътното превозно средство
поради нарушена цялост на цистерните/контейнер-цистерните, включително
празните и непочистените.
9. Превоз на комбинирани опаковки във външни опаковки, които не са
правилно затворени.
10. Поставени са етикети, маркировки и табели, които не са в
съответствие с превозвания товар.
11. Писмените инструкции не са в съответствие с ADR и не отговарят на
превозвания товар.
12. Превозното средство е оставено без надзор или е неправилно
паркирано.
В случаите, когато са установени нарушения по т. 1 - 12, се прилага
мярка "преместване на превозното средство на безопасно място до отстраняване
на неизправността".
Рискова категория III: Не са спазени съответните разпоредби на ADR, но
не са създадени предпоставки за смъртни случаи или замърсяване на околната
среда.
Вид нарушение:
1. Размерът на табелите, етикетите, буквите, фигурите или символите им
не са в съответствие с изискванията на ADR.
2. В транспортно-съпроводителните документи липсва информацията,
посочена в т. 16 на рискова категория I.
3. ADR удостоверението за обучение на водача не е на борда на
превозното средство, но има доказателства, че водачът притежава такова.
В случаите, когато са установени нарушения по т. 1 - 3, не е необходимо
да се вземат мерки на пътя за отстраняване на неизправността, тъй като това
може да се извърши и на по-късен етап в предприятието.
Определянето на подходящата рискова категория е в зависимост от
специфичните обстоятелства и по преценка на контролния орган.

Приложение № 10
към чл. 48а
(Ново - ДВ, бр. 12 от 2007 г.)

ОТЧЕТ ЗА НАРУШЕНИЯТА И НАКАЗАНИЯТА
Държава:
Година:
Проверки при превоз на опасни товари по шосе
Място на регистрация на ПС(1)
Общ брой
страната, където се
извършва проверката
други страни –
членки на ЕС
трети
страни
Брой на проверените транспортни единици на база съдържание на товара (и ADR)
Брой на транспортните единици, които не са в съответствие с изискванията на ADR
Брой на задържаните транспортни единици
Брой на установените нарушения в зависимост от рисковата категория(2)
Рискова категория I
Рискова категория II
Рискова категория III
Брой на наложените наказания в зависимост от вида им
Предупреждение
Глоба
Друго
Общо количество на превозените опасни товари при проверките
.........t
или........t/km
(1) Страната, в която е регистрирано превозното средство.
(2) В случай че са установени повече от едно нарушения за една транспортна единица, се отразява само рисковата категория на най-сериозното от тях.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->