КТ Подкрепа Варна 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Изтеглете в pdf
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Приет с ПМС № 131 от 19.06.2003 г., обн., ДВ, бр. 58 от 27.06.2003 г., в сила от 27.06.2003 г., изм. и доп., бр. 82 от 21.09.2004 г., изм., бр. 84 от 27.09.2004 г., в сила от 1.10.2004 г.; Решение № 2368 от 16.03.2005 г. на ВАС на РБ - бр. 26 от 25.03.2005 г., в сила от 25.03.2005 г.; изм. и доп., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 42 от 23.05.2006 г., в сила от 23.05.2006 г., бр. 60 от 4.07.2008 г., в сила от 4.07.2008 г.


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) С правилника се уреждат статутът и функциите на органите по заетостта, условията и редът за изготвяне и приемане на Национален план за действие по заетостта, финансирането на активната политика по насърчаване на заетостта, правата и задълженията на лицата, които търсят работа, и на работодателите, процедурата по информиране при масови уволнения, условията и редът за предоставяне на посреднически услуги, условията и редът за планиране, разработване и утвърждаване на програмите за заетост и обучение, условията и редът за включване в програми и за ползване на преференции по мерки за заетост и обучение, обучението на възрастни и професионално ориентиране.

Чл. 2. Сътрудничеството между органите по заетостта и представителите на организациите по чл. 3 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) се осъществява на всички равнища при разработване и изпълнение на действията по активната политика на пазара на труда.


Глава втора
ОРГАНИ ПО ЗАЕТОСТТА

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Органи, които създават условия и провеждат политиката по насърчаване на заетостта и обучението на възрастни и професионално ориентиране, са: Министерският съвет, министрите, Националният съвет за насърчаване на заетостта, Националният консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика.

Чл. 4. Министерският съвет определя държавната политика по насърчаване на заетостта в съответствие с приоритетите на правителството и препоръките на Европейския съюз и международните организации.

Чл. 5. Органи, които осъществяват държавната политика по насърчаване на заетостта по региони, са:
1. областният управител и кметът на общината;
2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) постоянните и временните комисии по заетостта към областните съвети за развитие;
3. дирекциите "Регионална служба по заетостта";
4. дирекциите "Бюро по труда";
5. съветите за сътрудничество.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Комисията по заетостта към областния съвет за развитие е постояннодействащ орган, който подпомага областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика по насърчаване на заетостта и обучението на възрастни на регионално равнище.
(2) Комисията по ал. 1:
1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) определя приоритетите на регионалната политика по насърчаване на заетостта и отговаря за разработването на регионални програми за заетост и/или обучение на възрастни в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта;
2. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) обсъжда проекти на регионални програми за заетост и/или обучение на възрастни в срок до един месец от представянето им и ги внася за утвърждаване и финансиране от министъра на труда и социалната политика;
3. осигурява условия за провеждане на регионалната политика по насърчаване на заетостта;
4. извършва наблюдение и контрол на изразходваните средства за активна политика.
(3) В комисията по ал. 1 могат да участват със съвещателен глас директорът на дирекция "Регионална служба по заетостта" и/или упълномощени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта длъжностни лица.
(4) Временна комисия по заетостта се създава за разрешаване на определени задачи, свързани с приоритетите на регионалната политика по насърчаване на заетостта.

Чл. 7. Комисията по заетостта ежегодно определя приоритети и приема план за дейността си след определянето на приоритетите на държавната политика по насърчаване на заетостта и приемането на Националния план за действие по заетостта.

Чл. 8. (1) Съветът за сътрудничество е към дирекция "Бюро по труда" и:
1. извършва наблюдение на изпълнението на програмите и мерките;
2. осъществява контрол върху спазването на разпоредбите при подбора на съответните програми и мерки;
3. обсъжда приоритетните програми и мерки за финансиране.
(2) При констатирани нарушения по ал. 1, т. 1 Съветът за сътрудничество уведомява директора на дирекция "Регионална служба по заетостта" и директора на териториалната дирекция на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", а при наличие на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер - и органите на досъдебното производство.
(3) В Съвета за сътрудничество се включва представител на общината.
(4) Когато дирекция "Бюро по труда" обслужва няколко общини, се определя представител на една от тях за участие в Съвета за сътрудничество на ротационен принцип. Представителите на останалите общини могат да участват в заседанието на Съвета за сътрудничество със съвещателен глас.
(5) Съветът за сътрудничество приема правилник за устройството и дейността си в едномесечен срок от учредяването си.


Глава трета
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА

Чл. 9. (1) Министърът на труда и социалната политика след консултации и в сътрудничество с представителните организации на работодателите и на работниците и служителите определя реда и механизма за разработването на Национален план за действие по заетостта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) С Националния план за действие по заетостта се определят действията за реализация на държавната политика за насърчаване на заетостта, защита на пазара на труда, професионално ориентиране, обучение на възрастни, средствата по чл. 30а, ал. 1 ЗНЗ и техният размер.
(3) Органите по заетостта и социалните партньори представят ежегодно на министъра на труда и социалната политика проекти, свързани с приоритетите на политиката по насърчаване на заетостта, за включване в Националния план за действие по заетостта.
(4) Министърът на труда и социалната политика изготвя проект на Национален план за действие по заетостта, който включва и представени по реда на ал. 3 проекти.
(5) Националният съвет за насърчаване на заетостта и Националният съвет за тристранно сътрудничество последователно обсъждат проекта по ал. 4 и дават становище по него.
(6) Министърът на труда и социалната политика внася проекта по ал. 4 за приемане от Министерския съвет до един месец от обнародването в "Държавен вестник" на постановлението на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет за съответната година.
(7) Финансирането на Националния план за действие по заетостта се осигурява за всяка календарна година в рамките на определените със Закона за държавния бюджет за съответната година средства за реализиране на активната политика.


Глава четвърта
ФИНАНСИРАНЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Чл. 10. (1) Министърът на труда и социалната политика ежегодно определя приоритетите, програмите и мерките, които се финансират от държавния бюджет и се включват в Националния план за действие по заетостта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) В съответствие с процедурата за разработване проекта на бюджет на Република България за съответната година министърът на труда и социалната политика ежегодно уведомява министерствата, Агенцията по заетостта и комисиите по заетостта към областните съвети за развитие за възможността да предлагат мерки и програми за финансиране.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Предложенията по ал. 2, направени от комисиите по заетостта към областните съвети за развитие, следва да са гарантирани финансово в частта, която не е предвидена в бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта ежегодно изготвя и представя на министъра на труда и социалната политика проект на бюджет, който включва средствата за издръжка на Агенцията и за финансиране на мерки и програми за заетост и обучение на възрастни.

Чл. 12. (1) Министърът на труда и социалната политика определя разпределението на средствата за реализиране на активната политика в зависимост от приоритетите, определени в Националния план за действие по заетостта, в рамките на определените със Закона за държавния бюджет средства за годината.
(2) При разпределянето на средствата за съответната година се гарантират разходите по сключени договори по чл. 30б ЗНЗ от предходни периоди.
(3) Министърът на труда и социалната политика съгласува действията по активната политика с Националния съвет за насърчаване на заетостта.


Глава пета
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ТЪРСЯТ РАБОТА,
И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Раздел I
Общи положения

Чл. 13. (1) Услугите по чл. 17, ал. 1 и 2 ЗНЗ се предоставят на търсещите работа лица и на работодателите от съответните служители на дирекция "Бюро по труда".
(2) Дирекция "Бюро по труда" обявява списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес.
(3) Информацията по ал. 2 може да се публикува в официалната страница на Агенцията по заетостта в Интернет.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Търсещите работа лица могат да получат допълнителна информация по ал. 2 от трудовите посредници.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) При отказ да се предоставят услуги по чл. 17, ал. 1, т. 6 и 7 и ал. 2, т. 4 - 7 ЗНЗ, както и при частичното им предоставяне директорът на дирекция "Бюро по труда" се произнася с писмено решение в 7-дневен срок.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Решенията по ал. 5 се издават, обжалват и изпълняват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването по административен ред се извършва пред директора на съответната дирекция "Регионална служба по заетостта", който се произнася с мотивирано решение.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Образците на решенията на директора на дирекция "Бюро по труда" и решението на директора на дирекция "Регионална служба по заетостта" се утвърждават от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

Раздел II
Регистрация, права и задължения на лицата, които търсят работа
(Загл. изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.)

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Регистрацията на търсещите работа лица се извършва лично в дирекция "Бюро по труда" въз основа на:
1. документ за самоличност;
2. заявление-декларация по установен образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта;
3. документи за придобито образование и/или квалификация;
4. документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;
5. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес;
6. решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия - за лицата с трайно намалена работоспособност;
7. (нова - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) документ, удостоверяващ придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) други документи - в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Търсещите работа лица имат право на регистрация в дирекция "Бюро по труда" по постоянния или по настоящия им адрес. При извършване на регистрацията по настоящия адрес съответната дирекция "Бюро по труда" уведомява служебно дирекция "Бюро по труда" по постоянния адрес на лицата в 7-дневен срок от датата на регистрацията им.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Регистрираните търсещи работа лица са длъжни в срок 7 дни от настъпилата промяна в което и да е от декларираните обстоятелства, включително в постоянния и/или настоящия си адрес, да уведомят писмено дирекцията "Бюро по труда", където са регистрирани.
(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Уведомяването по ал. 3 се извършва чрез молба-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Лицата не подават молба-декларация при включване в програми и мерки за заетост по ЗНЗ.
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Не се извършва регистрация в дирекция "Бюро по труда", когато търсещото работа лице:
1. е регистрирано в друга дирекция "Бюро по труда" към датата на подаване на заявлението-декларация;
2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) е с прекратена предходна регистрация на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 или ал. 4, т. 1 - 5 и 7 ЗНЗ през последните 12 месеца;
3. подаде заявлението-декларация, преди да са изтекли 12 месеца от дисциплинарното уволнение, с което е прекратено участието му в програми и мерки за заетост.

Чл. 15. (1) Регистрацията се извършва в регистър по поредни номера, като информацията за лицата се въвежда в автоматизираната информационна система и се означава групата съгласно чл. 18, ал. 2 и 3 ЗНЗ.
(2) За всяко регистрирано лице се попълва регистрационен картон и се издава регистрационна карта.
(3) Лицата, за които при регистрацията им има подходящо свободно работно място, се насочват от трудовия посредник към работодателя, заявил мястото.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) На безработните лица се изготвя индивидуален план за действие в срок до един месец от регистрацията им, ако не са започнали работа.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Планът за действие включва препоръките на трудовия посредник и график за посещения и се изготвя в писмена форма по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) На безработните лица се изготвя график за поддържане на регистрацията. При явяване в дирекция "Бюро по труда" за поддържане на регистрацията безработните лица се легитимират с документ за самоличност.
(7) На регистрираните лица се издава служебна бележка за удостоверяване на регистрацията по тяхно искане.

Чл. 16. (1) Регистрацията се прекратява и се възстановява с решение на директора на дирекция "Бюро по труда".
(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., изм., бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Лицата представят доказателства за наличие на уважителни причини по чл. 20, ал. 6 ЗНЗ в срок 7 работни дни от отпадането на уважителната причина.
(3) (Отм. с Решение № 2368 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 26 от 2005 г.).
(4) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.).
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2005 г., доп., бр. 42 от 2006 г.) Регистрацията се възстановява след представяне на документ за самоличност и лично подаване на молба-декларация до директора на дирекция "Бюро по труда".
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Дирекция "Бюро по труда" предоставя копие от решенията по чл. 21, ал. 1 ЗНЗ на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

Раздел III
Права и задължения на работодателите

Чл. 17. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., изм., бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Работодателите могат да подават заявки за потребностите от работна сила с описание на характера на работата и посочени образователни и квалификационни изисквания към кандидата и начина за извършване на подбор; заявки за обучение и/или подпомагане териториалната мобилност на наетия персонал. Заявките се регистрират в дирекцията "Бюро по труда" и се въвеждат в автоматизирана информационна система. Образците на заявките се утвърждават от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Когато в заявките по ал. 1 работодателят поставя условия, противоречащи на закона или съдържащи изисквания към кандидатите, несъответстващи на характера на работата, директорът на дирекция "Бюро по труда" отказва да извършва посреднически услуги за наемане на работна сила с писмено решение.
(3) Отказите по ал. 2 подлежат на обжалване по реда на чл. 13.
(4) Работодателят е длъжен да информира писмено дирекция "Бюро по труда" в срок 7 работни дни за:
1. заетите и закритите работни места, обявени като свободни;
2. приетите на работа лица, насочени от дирекция "Бюро по труда";
3. безработните лица, насочени от дирекция "Бюро по труда" и отказали да приемат предлаганата подходяща работа;
4. лицата, насочени от дирекция "Бюро по труда", с които е сключил трудови договори, които в законоустановения срок не са се явили и не са започнали работа;
5. отказа си да наеме на работа лица, насочени от дирекция "Бюро по труда".
(5) Свободните работни места, останали незаети в срок 3 месеца от обявяването им, отпадат от регистъра. Когато работодателят желае заявеното работно място да се поддържа в регистъра след този период, той може да го обяви като трайно незаето работно място.


Глава шеста
ПРОЦЕДУРА ПО ИНФОРМИРАНЕ ПРИ МАСОВИ УВОЛНЕНИЯ

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) За удостоверяване на планирано масово уволнение работодателят представя в дирекция "Бюро по труда" уведомление по чл. 24 ЗНЗ и решение на орган на управление или на друг компетентен орган, и актуално удостоверение за търговска регистрация или посочва единния си идентификационен код.
(2) Работодателят може да представи в дирекция "Бюро по труда" заявка за потребността от обучение на персонала, който запазва заетостта си в предприятието.

Чл. 19. (1) Екипите по чл. 25, ал. 1 ЗНЗ се създават по инициатива на работодателя, представителите на организациите на работниците и служителите в предприятието или директора на дирекция "Бюро по труда" и действат през периода от подаване на уведомлението до приключване на масовото уволнение.
(2) Екипите по ал. 1:
1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) проучват потребностите на работниците и служителите от посредничество за заетост и обучение и съдействат на съответната дирекция "Бюро по труда" при предоставяне на услуги по заетостта;
2. съвместно със съответната дирекция "Бюро по труда" определят видовете услуги и осигуряват условия за предоставянето им в предприятието;
3. определят графици и срокове за ползване от работниците и служителите на посредническите услуги на Агенцията по заетостта;
4. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) предлагат проекти за обучение, обвързани с възможности за заетост;
5. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) оказват съдействие на работниците и служителите за включването им в подходящи курсове за обучение с цел запазване на заетостта или устройването им на друга работа;
6. насочват работниците и служителите към свободни работни места, консултират ги за възможностите за започване на самостоятелна стопанска дейност и включване в други алтернативни форми на заетост.
(3) Алтернативните програми за заетост се разработват по реда на чл. 24 по предложение на работодателя, представителите на организациите на работниците и служителите и Агенцията по заетостта въз основа на проучени пазарни ниши, обособяване на отделни части на предприятието, реализация на браншови програми и други.


Глава седма
ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Посредническите услуги по заетостта, предлагани от Агенцията по заетостта, се организират и предоставят от дирекциите "Бюро по труда" по постоянен или настоящ адрес на търсещите работа лица и без ограничение по отношение на адреса на работодателите.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Посредническите услуги за търсещите работа лица, регистрирани в дирекция "Бюро по труда", включват:
1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) информиране и/или консултиране относно:
а) правата и задълженията им съгласно ЗНЗ;
б) свободните работни места и изискванията за тяхното заемане;
в) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) възможностите за участие в програми и мерки за заетост и обучение;
г) (изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) възможностите за обучение на възрастни;
д) възможностите за смяна на професията и за работа извън границите на населеното място по местоживеене;
е) условията и реда за работа в други страни по междуправителствени спогодби;
2. психологическо подпомагане;
3. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) насочване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение;
4. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) насочване към обучение на възрастни;
5. насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави;
6. (отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.).

Чл. 22. Посредническите услуги за работодателите включват:
1. предоставяне на информация за регистрираните търсещи работа лица по определени професии, специалности, професионален опит, допълнителни умения и готовност за започване на работа;
2. предоставяне на информация за програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта, както и за обучение на наетия персонал;
3. предоставяне на информация за правата и задълженията им при масово уволнение на работници и служители;
4. посредничество за наемане на работа чрез:
а) предоставяне на информация за реда и начините за обявяване на свободните работни места;
б) приемане на заявки за свободни работни места;
в) обработка и разпространяване на информацията за обявените свободни работни места;
г) подбор на подходящи кандидати, отговарящи на изискванията на работодателя;
д) насочване на подходящи кандидати към съответното работно място;
е) изискване на обратна информация за резултата от насочването;
5. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) насочване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение;
6. (нова - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) предоставяне на информация относно издаване на разрешения за наемане на работа на чужденци.


Глава осма
ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ

Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Националните програми за заетост и/или обучение се разработват от министъра на труда и социалната политика и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта съвместно с представители на други заинтересувани организации и социалните партньори и се утвърждават от министъра на труда и социалната политика след обсъждане в Националния съвет за насърчаване на заетостта.
(2) Утвърдените по ал. 1 програми се предлагат за финансиране и включване в Националния план за действие по заетостта и в плана за действие на Агенцията по заетостта.

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2006 г., бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Регионалните програми по чл. 31, ал. 2, т. 3 ЗНЗ се одобряват от комисиите по заетостта и се внасят за разглеждане и включване в Националния план за действие по заетостта от Министерството на труда и социалната политика.
(2) Браншовите програми по чл. 31, ал. 2, т. 2 ЗНЗ, предложени за финансиране в Националния план за действие по заетостта, се внасят за разглеждане и утвърждаване от министъра на труда и социалната политика.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2006 г.) Предложенията за програми по ал. 1 и 2 за следващата бюджетна година се разработват по образец на формуляр за кандидатстване, утвърден от министъра на труда и социалната политика, и се внасят за разглеждане до 30 септември на текущата година.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2006 г.) Комисия, включваща представители на Министерството на труда и социалната политика и на Агенцията по заетостта, оценява и класира представените предложения за регионални програми по критерии за оценка. Критериите се определят съобразно приоритетите на политиката по насърчаване на заетостта и се утвърждават от министъра на труда и социалната политика след съгласуване с Националния съвет за насърчаване на заетостта.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2006 г.) Класираните според оценките предложения за регионални програми се включват в Националния план за действие по заетостта в рамките на предвидените средства за активната политика.
(6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2006 г.) Регионалните програми се одобряват от комисията по заетостта и се представят в Министерството на труда и социалната политика за утвърждаване.

Чл. 25. (1) Регионалните програми за ограмотяване, квалификация и заетост се разработват от областните и общинските администрации съвместно с поделенията на Министерството на образованието и науката, представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, юридически лица с нестопанска цел и поделенията на Агенцията по заетостта.
(2) Програмите по ал. 1 се осъществяват в три модула:
1. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) "Ограмотяване" - чрез курсове за ограмотяване с продължителност до 5 месеца по утвърдени от министъра на образованието и науката учебни програми;
2. "Професионална квалификация" - чрез обучение за придобиване на професионална квалификация;
3. (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) "Заетост" - чрез форми на несубсидирана заетост, субсидирана заетост и/или насочване към самостоятелна стопанска дейност; областните и/или общинските администрации, разработили програмата, на основание на договор с конкретното поделение на Агенцията по заетостта осигуряват и несубсидирана заетост и/или насочване към самостоятелна стопанска дейност на участниците в програмата.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Програмите по ал. 1 могат да бъдат реализирани последователно по трите модула по ал. 2 или чрез съчетаване на модул "Ограмотяване" с модул "Професионална квалификация" и модул "Заетост". В модул "Професионална квалификация" могат да участват и други регистрирани в дирекция "Бюро по труда" безработни лица, които не са били включени в модул "Ограмотяване".


Глава девета
ПЛАНИРАНЕ НА ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2006 г.) До края на септември на текущата година министерствата, Агенцията по заетостта и комисиите по заетостта представят на министъра на труда и социалната политика предложения за включване в Националния план за действие по заетостта за следващата година на програми и мерки за активна политика.

Чл. 27. Разпределянето на средствата за реализирането на националните програми и мерките по ЗНЗ по региони се извършва от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта въз основа на предложенията на дирекциите "Регионална служба по заетостта" и оценката им по критериите, утвърдени от министъра на труда и социалната политика в съответствие с приоритетите на правителството и на политиката по насърчаване на заетостта.

Чл. 28. (1) След приемане на Националния план за действие по заетостта изпълнителният директор на Агенцията по заетостта представя на министъра на труда и социалната политика проект на план за действие за текущата година.
(2) Планът по ал. 1 се утвърждава от министъра на труда и социалната политика и включва дейностите, свързани с функциите на Агенцията по заетостта, програми и мерки за насърчаване на заетостта и за обучение.


Глава десета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМИ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИ ПО
МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ

Раздел I
Общи положения

Чл. 29. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., изм., бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Средствата по програми за заетост и обучение и по насърчителните мерки по чл. 36, 41, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 53а, 55, 55а, 55б, 55в и 55г ЗНЗ се предоставят на работодателите при наемане на работа на насочени от поделение на Агенцията по заетостта безработни лица, отговарящи на условията за включване.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят въз основа на:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) писмена заявка от работодателя по образец съгласно чл. 17, ал. 1 за свободни работни места;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) писмено искане за насочване на безработни лица на работа на обявените свободни работни места;
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) сключен писмен договор между поделение на Агенцията по заетостта и работодателя;
4. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) документ за средносписъчната численост на персонала в предприятието за последните 6 месеца - в случаите по чл. 36, ал. 1, чл. 43, 50, 51, 53, 53а, 55, 55а, 55б и 55в ЗНЗ;
5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) писмена декларация от работодателя, че няма изискуеми публични задължения и отговаря на изискванията за отпускане на помощи по Закона за държавните помощи.
(3) Работодателите носят наказателна отговорност за верността на данните в декларацията по ал. 2, т. 5.
(4) Средствата по ал. 1 се изплащат или възстановяват по определените в Националния план за действие по заетостта размери за съответната календарна година според действително отработеното през месеца време за всяко наето по трудово правоотношение лице.
(5) Обезщетението за неизползван основен платен годишен отпуск по чл. 224 от Кодекса на труда е за сметка на работодателя.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Средствата за субсидирана заетост и обучение се предоставят на работодатели, безработни лица и обучаващи институции съгласно договора по чл. 30б ЗНЗ. Средствата за субсидирана заетост и обучение се предоставят на работодателите, ако мярката е допустима по Закона за държавните помощи..
(7) Реализацията на програми и мерки от поделение на Агенцията по заетостта за съответния месец се осъществява чрез финансиране от:
1. Агенцията по заетостта;
2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) бюджета на държавното обществено осигуряване;
3. други организации;
4. (нова - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) фондове на Европейския съюз;
5. (нова - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) международни фондове.

Чл. 30. (1) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта утвърждава образци на писмени договори по чл. 30б, ал. 1 ЗНЗ, които се сключват между дирекция "Бюро по труда" и:
1. безработното лице;
2. работодателя;
3. обучаващата институция;
4. (нова - ДВ, бр. 42 от 2006 г.) лице по чл. 42а, ал. 1 или по чл. 48а ЗНЗ;
5. (нова - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Министерството на правосъдието чрез Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и/или нейните териториални поделения;
6. (нова - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) лицензираната институция, осъществяваща професионално ориентиране.
(2) Договорът по ал. 1, т. 1 и 3 се сключва за срока на действие на съответната преференция по ЗНЗ или за срока, регламентиран в програма по чл. 31 ЗНЗ.
(3) Договорът по ал. 1, т. 2 се сключва за срока на действие на съответната преференция по ЗНЗ и срока по чл. 56, ал. 2 ЗНЗ или за срока, регламентиран в програма по чл. 31 ЗНЗ.
(4) При промяна на условията в договора се сключва допълнение (анекс) към договора.
(5) При наемане на безработни лица на трудов договор по програми и мерки на непълно работно време (почасова работа) размерът на трудовото възнаграждение се определя според законоустановените работни часове за съответния месец.
(6) При съчетаване на заетост при непълно работно време с ограмотяване в програма за субсидирана заетост лицата получават трудово възнаграждение за действително отработеното време в часове и стипендия за ограмотяване в размер, определян ежегодно с Националния план за действие по заетостта.
(7) Предоставянето на средства по програми и мерки за заетост и обучение се извършва на основание на договор по чл. 30б, ал. 1 ЗНЗ в размер, определян ежегодно с Националния план за действие по заетостта, до изчерпване на определените средства по реда на чл. 27.

Раздел II
Дружества за заетост

Чл. 31. (1) Дружество, създадено с цел осигуряване заетост на безработни лица по реда на чл. 40 ЗНЗ, може да ползва финансови средства само по проекти и програми в дейности от обществен интерес по чл. 31 ЗНЗ.
(2) В проекти и програми съгласно чл. 40, ал. 1 ЗНЗ се включват само безработни лица, регистрирани и насочени от дирекция "Бюро по труда" на Агенцията по заетостта.
(3) Дружеството по ал. 1 осигурява достъп за контрол по изпълнението на сключените договори по чл. 30б, ал. 1 ЗНЗ на Агенцията по заетостта, на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на представители на организациите на работодателите и на организациите на работниците и служителите.

Раздел III
Програми и мерки за преход от пасивни към активни мерки

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., бр. 42 от 2006 г.) Лицата, насочени от териториалното поделение на Агенцията по заетостта и започнали работа за срок не по-малък от 6 месеца извън границите на населеното място по постоянен или настоящ адрес, ползват средства по чл. 42, ал. 1 ЗНЗ.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) (1) Средствата по чл. 42, ал. 1 ЗНЗ са предназначени за покриване на разходи за преместване на лицата и семействата им и пренасяне на покъщнината и се определят за най-краткия път и по най-ниската тарифа за железопътен транспорт. В случаите, когато няма железопътен транспорт, средствата се определят по най-ниските тарифи за автомобилен транспорт на територията на общината.
(2) Средствата по ал. 1 се изплащат на лицата еднократно въз основа на:
1. писмена молба, подадена в дирекция "Бюро по труда" по новия адрес на лицата;
2. сключен писмен договор по чл. 30б, ал. 1, т. 1 ЗНЗ, към който в определен от страните срок се прилагат:
а) сключен трудов договор за срок не по-малък от 6 месеца и уведомление по чл. 62, ал. 3 КТ;
б) доказателства за направени транспортни разходи - билети за обществен транспорт, квитанции, фактури.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2006 г.) Лицата, регистрирани като безработни в поделенията на Агенцията по заетостта и насочени за представяне пред работодател извън границите на населеното място или насочени и започнали работа извън границите на населеното място, ползват средства по чл. 42, ал. 2 ЗНЗ.
(2) Средствата по чл. 42, ал. 2 ЗНЗ са предназначени за:
1. ежедневни транспортни разходи за пътувания до местоработата и обратно;
2. транспортни разходи за представяне пред работодател за наемане на работа.
(3) Средствата по ал. 2, т. 1 се изплащат на лицата ежемесечно въз основа на:
1. писмена молба;
2. сключен писмен договор по чл. 30б, ал. 1, т. 1 ЗНЗ, към който в определен от страните срок се прилагат:
а) сключен трудов договор за срок не по-малък от 6 месеца и уведомление по чл. 62, ал. 3 КТ;
б) доказателства за направени транспортни разходи - билети за обществен транспорт, квитанции, фактури.
(4) Средствата по ал. 2, т. 2 се изплащат на лицата еднократно въз основа на:
1. писмена молба;
2. отрязък от насочващото писмо, съдържащ информация за резултатите от насочването;
3. доказателства за направени транспортни разходи - билети за обществен транспорт, квитанции, фактури.

Чл. 35. Изплащането на средствата по чл. 42 ЗНЗ се извършва от поделението на Агенцията по заетостта на адрес, посочен при регистрацията на безработното лице.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на лицето в рамките на 6-месечния период на заетост то възстановява получените средства по чл. 33, ал. 1 и чл. 34, ал. 2, т. 1.

Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2006 г.) (1) Лицата, които са били регистрирани безработни непосредствено преди започване на работа без посредничеството на териториалните поделения на Агенцията по заетостта, имат право на средства по чл. 42а, ал. 1 ЗНЗ, при условие че отговарят на условията на чл. 42а, ал. 2 ЗНЗ.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.).
(3) Размерът на месечните парични суми по ал. 1 се определя на база действително отработеното време.
(4) Средствата по ал. 1 се изплащат на лицата въз основа на:
1. писмена молба за сключване на договор по чл. 30б, ал. 1, т. 4 ЗНЗ, подадена в едномесечен срок от възникване на трудовото правоотношение, и приложен сключен трудов договор за неопределено време или за срок не по-малък от 3 месеца на пълно или непълно (не по-малко от 4 часа) работно време и уведомление по чл. 62, ал. 3 КТ;
2. изпълнено задължение за уведомяване по чл. 18, ал. 5, изречение второ от ЗНЗ;
3. сключен писмен договор по чл. 30б, ал. 1, т. 4 ЗНЗ.
(5) Изплащането на средствата по чл. 42а ЗНЗ се извършва ежемесечно от териториалното поделение на Агенцията по заетостта, с което е сключен договорът по чл. 30б, ал. 1, т. 4 ЗНЗ, след представяне на служебна бележка, издадена от работодателя, съдържаща данни за броя на отработените дни през предходния месец, и уведомление, че не е прекратен сключеният с лицето трудов договор.

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Средствата по чл. 43, ал. 1 ЗНЗ се предоставят на работодателя при наемане на работа до две безработни лица на едно работно място с право на обезщетение до 5 месеца от началната дата на упражняване на правото.
(2) Когато по време на изпълнението на договора по чл. 30б, ал. 1 ЗНЗ трудовото правоотношение на едно от наетите лица по ал. 1 се прекрати, с изключение на случаите по чл. 327, т. 2, чл. 328, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 и 11 и чл. 331 от Кодекса на труда, и дирекция "Бюро по труда" поради обективна невъзможност не може да насочи на работа друго безработно лице, отговарящо на изискванията на чл. 43, ал. 2 ЗНЗ, на работодателя се превеждат средства в размер само за едно лице.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Средствата по чл. 43, ал. 5 ЗНЗ се предоставят на обучаваща институция при обучение за придобиване на професионална квалификация на наетите по чл. 43, ал. 1 ЗНЗ лица.

Раздел IV
Програми и мерки за обучение

Чл. 38. Работодател, който ползва преференцията по чл. 44 ЗНЗ, запазва заетостта на лицата за срок не по-малък от 6 месеца от приключване на обучението.

Чл. 39. Работодател, който ползва преференцията по чл. 45 ЗНЗ, сключва с безработното лице, насочено от дирекция "Бюро по труда", договор по реда на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда.

Раздел V
Насърчаване на предприемачеството

Чл. 40. (1) Безработното лице, което желае да ползва преференцията по чл. 47, ал. 1 ЗНЗ, подава писмена молба до дирекция "Бюро по труда" с приложен бизнес проект за дейността.
(2) Лицата, осъществяващи стопанска дейност по одобрения бизнес проект, се регистрират съгласно действащото законодателство.
(3) Безработните лица, желаещи да ползват насърчителната мярка по чл. 47, ал. 1 ЗНЗ, могат да представят общ проект за осъществяване на съвместна стопанска дейност, в който се определя разпределението на източниците за финансиране на дейността от всяко лице.
(4) Когато лицата по ал. 3 са членове на семейство, регистрацията на стопанската дейност може да бъде извършена само от единия член на семейството. В този случай лицето, регистрирало стопанската дейност, сключва трудов договор с другия член на семейството.
(5) Отношенията между лицата по чл. 47, ал. 4 ЗНЗ се уреждат с трудов договор, който се сключва за не по-малко от 4 месеца.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) (1) Бизнес проектът се разглежда от комисия в състав: двама представители на дирекция "Бюро по труда", представител на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, представител на организация на работодателите, представител на съответната браншова организация, представител на национално представителна организация на работниците и служителите и по един представител на общините, които са в териториалния обхват на дирекция "Бюро по труда".
(2) Комисията по ал. 1 се произнася с писмено мотивирано предложение до директора на дирекция "Бюро по труда" за одобряване или неодобряване на представения бизнес проект.
(3) Директорът на дирекция "Бюро по труда" издава решение в съответствие с мотивираното предложение на комисията по ал. 1 и предоставените от териториалното поделение на Националния осигурителен институт заверено копие от разпореждането за отпускане на парично обезщетение за безработица и справка за изплатените до момента обезщетения на лицето в едномесечен срок от подаване на молбата по чл. 40, ал. 1.
(4) Въз основа на решението по ал. 3, с което се одобрява бизнес проектът, директорът на дирекция "Бюро по труда" сключва договор по чл. 30б, ал. 1, т. 1 ЗНЗ.
(5) Решението на директора на дирекция "Бюро по труда" за неодобряване на бизнес проекта по чл. 47, ал. 1 ЗНЗ се издава, обжалва и изпълнява по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) За сключените договори по ал. 4 Националният осигурителен институт превежда на лицето еднократната парична сума по чл. 47, ал. 1 ЗНЗ.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., бр. 42 от 2006 г.) (1) Лицата по чл. 48 ЗНЗ имат право на кредит за квалификация по предмета на стопанска дейност и/или нейното управление в размер до определения в Националния план за действие по заетостта за съответната година.
(2) В едномесечен срок от приключване на обучението лицата представят в дирекция "Бюро по труда" документ за успешно завършено обучение и съответните разходооправдателни документи.
(3) След представяне на документите по ал. 2 и в случай че предоставеният кредит надвишава заплатените средства за обучение, лицата възстановяват разликата и 50 на сто от заплатените средства за обучение.
(4) След представяне на документите по ал. 2 и в случай че предоставеният кредит е равен или по-малък от заплатените средства за обучение, лицата възстановяват 50 на сто от получения кредит.
(5) Лицата по чл. 48 ЗНЗ възстановяват изцяло получения кредит, при условие че не са представили в дирекция "Бюро по труда" документите по ал. 2.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Срокът на договора по чл. 41, ал. 4 може да бъде продължен при необходимост с остатъка на срока на трудовия договор с безработното лице по чл. 47, ал. 4 ЗНЗ, както и до крайния срок на обучението за лицата по чл. 48 ЗНЗ.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2006 г.) Лицата по чл. 48а ЗНЗ имат право на допълнителни средства за обучение за придобиване на професионална квалификация по предмета на дейност и/или нейното управление по кредитирания бизнес проект в размер до определения с Националния план за действие по заетостта за съответната година.
(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2006 г.) В едномесечен срок от приключване на обучението лицата представят в дирекция "Бюро по труда" документ за успешно завършено обучение и съответните разходооправдателни документи.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 42 от 2006 г.) Лицата, ползващи преференцията по чл. 48а ЗНЗ, възстановяват изцяло получените средства за обучение, при условие че не са представили в дирекция "Бюро по труда" документ за успешно завършено обучение и съответните разходооправдателни документи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2006 г.) След представяне в дирекция "Бюро по труда" на документите по ал. 2 и в случай че предоставените допълнителни средства надвишават заплатените средства за обучение, лицата възстановят разликата между допълнително предоставените им средства и цената на обучението.
(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2006 г.) След представяне в дирекция "Бюро по труда" на документите по ал. 2 и в случай че предоставените допълнителни средства са по-малко от заплатените средства за обучение, дирекция "Бюро по труда" доплаща до цената на обучението, но не повече от определения размер в Националния план за действие по заетостта.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., бр. 42 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Безработните лица, които желаят да ползват насърчителната мярка по чл. 49, ал. 1 ЗНЗ, подават писмена молба до дирекция "Бюро по труда" с приложен бизнес проект за дейността, която ще осъществяват, и декларация, че не са упражнили права по чл. 47, ал. 1, чл. 49, ал. 1 или чл. 49а, ал. 1 ЗНЗ в предходния 3-годишен период.
(2) Бизнес проектът се разглежда от комисия в състав: двама представители на дирекция "Бюро по труда", представител на организация на работодателите, представител на съответната браншова организация, представител на национално представителна организация на работниците и служителите и по един представител на общините, които са в териториалния обхват на дирекция "Бюро по труда".
(3) Комисията по ал. 2 се произнася с писмено мотивирано предложение до директора на дирекция "Бюро по труда" за одобряване или неодобряване на представения бизнес проект и на размера на разходите по чл. 30а, ал. 1, т. 16 ЗНЗ, които ще бъдат възстановени на лицето.
(4) Директорът на дирекция "Бюро по труда" в съответствие с предложението на комисията по ал. 2 издава решение, с което одобрява или не одобрява финансирането на бизнес проекта по чл. 30а, ал. 1, т. 16 ЗНЗ, в едномесечен срок от подаването на молбата по ал. 1.
(5) Въз основа на решението по ал. 4, с което се одобрява бизнес проектът, директорът на дирекция "Бюро по труда" сключва договор с лицето за предоставяне на средствата за разходи по чл. 30а, ал. 1, т. 16 ЗНЗ.
(6) Средствата по чл. 49, ал. 1 ЗНЗ се възстановяват на лицата в срока на договора по ал. 5 въз основа на следните документи:
1. договор по ал. 5;
2. молба с приложени разходооправдателни документи;
3. декларация, че за направените разходи не е ползвана субсидия по друг ред.
(7) Решението на директора на дирекция "Бюро по труда" да не се предоставят средства за разходи съгласно чл. 30а, т. 16 ЗНЗ се издава, обжалва и изпълнява по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Лицата по чл. 49, ал. 3 ЗНЗ имат право на допълнителни средства за обучение за придобиване на професионална квалификация по предмета на дейност и/или нейното управление в размер до определения с Националния план за действие по заетостта за съответната година.
(9) В едномесечен срок от приключване на обучението лицата представят в дирекция "Бюро по труда" документ за успешно завършено обучение и съответните разходооправдателни документи.
(10) Лицата възстановяват изцяло получените средства за обучение, при условие че не са представили в дирекция "Бюро по труда" документите по ал. 9.
(11) След представяне в дирекция "Бюро по труда" на документите по ал. 9 и в случай че предоставените допълнителни средства се различават от заплатените за обучението, лицата възстановяват разликата между допълнително предоставените им средства и цената на обучението или дирекция "Бюро по труда" доплаща до цената на обучението, но не повече от определения размер в Националния план за действие по заетостта.
(12) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Лицата по чл. 49, ал. 4 ЗНЗ непосредствено след започване на дейността имат право на допълнителни месечни суми в размер до определения в Националния план за действие по заетостта за съответната година.

Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., доп., бр. 42 от 2006 г.) Безработните лица, които желаят да ползват преференцията по чл. 49а, ал. 1 ЗНЗ, подават писмена молба до дирекция "Бюро по труда" с приложен бизнес проект за земеделската дейност и декларация, че не са упражнявали права по чл. 47, ал. 1, чл. 49, ал. 1 или чл. 49а, ал. 1 ЗНЗ в предходния 3-годишен период.
(2) Лицата, извършващи земеделска дейност по одобрения бизнес проект, се регистрират съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители.

Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Бизнес проектът се разглежда от комисия в състав: двама представители на дирекция "Бюро по труда", представител на областна дирекция на държавен фонд "Земеделие", представител на общинската служба по земеделие и гори, представител на организация на работодателите, представител на браншова организация, представител на национално представителна организация на работниците и служителите и по един представител на общините, които са в териториалния обхват на дирекция "Бюро по труда".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Комисията по ал. 1 се произнася с писмено мотивирано предложение до директора на дирекция "Бюро по труда" за одобряване или неодобряване на представения бизнес проект и на размера на разходите по чл. 30а, ал. 1, т. 14 или 15 ЗНЗ, които ще бъдат възстановени на лицето.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Директорът на дирекция "Бюро по труда" в съответствие с предложението на комисията по ал. 1 издава решение, с което одобрява или не одобрява финансирането на бизнес проекта по чл. 30а, ал. 1, т. 14 или 15 ЗНЗ в едномесечен срок от подаването на молбата по чл. 46, ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., бр. 42 от 2006 г.) Въз основа на решението по ал. 3, с което се одобрява бизнес проектът, директорът на дирекция "Бюро по труда" сключва договор с лицето за предоставяне на средства за разходите по чл. 30а, ал. 1, т. 14 или 15 ЗНЗ.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Решението на директора на дирекция "Бюро по труда" за непредоставяне на средства за разходи съгласно чл. 30а, т. 14 или 15 ЗНЗ се издава, обжалва и изпълнява по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Средствата по чл. 49а ЗНЗ се възстановяват на лицата в срока на договора по ал. 4 въз основа на следните документи:
1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., изм., бр. 42 от 2006 г.) молба с приложени разходооправдателни документи и/или граждански договор за обработка на селскостопански площи по чл. 30а, ал. 1, т. 14 ЗНЗ;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., бр. 42 от 2006 г.) молба с приложени разходооправдателни документи и/или договор за покупко-продажба по чл. 30а, ал. 1, т. 15 ЗНЗ.
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) договор по ал. 4;
4. декларация, че за направените разходи не е ползвана субсидия по друг ред.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.).
(8) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.).
(9) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Лицата по чл. 49а, ал. 4 ЗНЗ непосредствено след започване на дейността имат право на допълнителни месечни суми в размер до определения в Националния план за действие по заетостта за съответната година.

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., бр. 42 от 2006 г.) (1) Лицата по чл. 49а, ал. 2 ЗНЗ имат право на допълнителни средства за обучение за придобиване на професионална квалификация по предмета на дейност и/или нейното управление в размер до определения с Националния план за действие по заетостта за съответната година.
(2) В едномесечен срок от приключване на обучението лицата представят в дирекция "Бюро по труда" документ за успешно завършено обучение и съответните разходооправдателни документи.
(3) Лицата възстановяват изцяло получените средства за обучение, при условие че не са представили в дирекция "Бюро по труда" документите по ал. 2.
(4) След представяне в дирекция "Бюро по труда" на документите по ал. 2 и в случай че предоставените допълнителни средства надвишават заплатените средства за обучение, лицата възстановяват разликата между допълнително предоставените им средства и цената на обучението.
(5) След представяне в дирекция "Бюро по труда" на документите по ал. 2 и в случай че предоставените допълнителни средства са по-малко от заплатените средства за обучение, дирекция "Бюро по труда" доплаща до цената на обучението, но не повече от определения размер в Националния план за действие по заетостта.

Чл. 49. (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Лицата, които отговарят на условията по чл. 47, ал. 1, чл. 49, ал. 1 и чл. 49а, ал. 1 ЗНЗ, избират за ползване по-благоприятния за тях режим.

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) (1) При временна невъзможност на лицето/лицата да изпълни/изпълнят задълженията си по договор по чл. 41, ал. 4, по чл. 45, ал. 5 или по чл. 47, ал. 4 поради продължително заболяване и трудоустрояване, удостоверено с решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия, срокът на договора може да бъде продължен, като могат да се договарят и допълнителни условия.
(2) При трайна неработоспособност, удостоверена с решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия, която води до невъзможност за изпълнение на задълженията по договора, или при смърт получената сума по чл. 47, ал. 1, по чл. 49, ал. 1 или по чл. 49а, ал. 1 ЗНЗ не се възстановява.

Чл. 49б. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2006 г.) Лицата по чл. 47, ал. 1, по чл. 49, ал. 1 и по чл. 49а, ал. 1 ЗНЗ подават в дирекция "Бюро по труда" молба за възстановяване на разходите за ползваните външни консултантски и/или съпътстващи услуги, към която прилагат документи за ползваните услуги.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2006 г.) Услугите по ал. 1 включват:
1. изготвяне на бизнес проект;
2. попълване на документи за кредит;
3. попълване на тръжна и конкурсна документация;
4. изготвяне на маркетингови проучвания, анализи и стратегии;
5. консултации по информационни технологии;
6. консултации по човешки ресурси;
7. консултации по счетоводна отчетност и финанси;
8. консултации по административноправни въпроси.
(3) Лимитите по ал. 2 се определят от Съвета за сътрудничество в съответствие с практиката по сключени договори за консултантски услуги в региона, обслужван от дирекция "Бюро по труда".

Раздел VI
Защита и запазване на заетостта

Чл. 50. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Работодателят може да кандидатства за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение при следните условия:
1. да няма изискуеми публични задължения;
2. (нова - ДВ, бр. 82 от 2004 г., изм., бр. 95 от 2005 г.) да отговаря на изискванията за отпускане на помощи по Закона за държавните помощи;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 82 от 2004 г.) да е регистриран по действащото законодателство;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 82 от 2004 г.) към момента на подаване на заявките за ползване на насърчителните мерки по чл. 56, ал. 4 ЗНЗ числеността на персонала в предприятието да не е по-малка от средносписъчната численост за последните 6 месеца;
5. (нова - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) за ползване на мярката по чл. 55г ЗНЗ да представи документи за наличие на обстоятелствата по чл. 55г, ал. 3 ЗНЗ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2004 г.) Работодателят може да докаже с писмена декларация обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2, като за верността им носи наказателна отговорност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Работодателят ползва насърчителни мерки за заетост и обучение по чл. 17, ал. 2, т. 4 ЗНЗ при следния ред:
1. дирекция "Бюро по труда" обявява на информационното табло и най-малко в две местни или регионални средства за масово осведомяване насърчителните мерки и финансовите средства, за които може да сключва договори с работодатели;
2. в 7-дневен срок от обявяването по т. 1 работодателят подава в дирекция "Бюро по труда" заявка за свободните работни места по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, и документи за обстоятелствата по ал. 1;
3. не се допускат до подбор и оценка работодатели, които не отговарят на условията по ал. 1;
4. в 3-дневен срок след изтичането на срока по т. 2 Съветът за сътрудничество извършва подбор и оценка на подадените заявки и предлага на директора на дирекция "Бюро по труда" списък на работодателите, с които да бъде сключен договор;
5. подборът и оценката на работодателите се извършват по следните критерии:
а) средносписъчна численост на персонала в предприятието за месеца преди кандидатстването;
б) вид на основната дейност;
в) ползвани насърчителни мерки през предходните 24 месеца;
г) изпълнение на задълженията по предходни договори;
6. оценката по отделните критерии се извършва при условия и параметри, определени в методика, утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика;
7. списъкът на одобрените работодатели се изнася на информационното табло на дирекция "Бюро по труда" не по-късно от 7 дни след изтичането на срока по т. 2;
8. директорът на дирекция "Бюро по труда" уведомява писмено Съвета за сътрудничество за сключените през месеца договори с работодатели;
9. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) средствата за наетите лица при условията на чл. 36, ал. 1, чл. 43, 50, 51, 53, 53а, 55, 55а, 55б и 55в ЗНЗ се изплащат само за лицата, на които е осигурена заетост над средносписъчната численост на персонала за последните 6 месеца.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Работодател, който ползва преференции по чл. 36, 43, 50, 51, чл. 52, ал. 1, чл. 53, 53а, 55, 55а, 55б и 55в ЗНЗ, може да сключи договор по реда на Кодекса на труда последователно с повече от едно насочено от дирекция "Бюро по труда" безработно лице за обявеното работно място в рамките на срока на преференцията и срока по чл. 56, ал. 2 ЗНЗ.
(2) Трудовият договор с всяко следващо безработно лице, наето на обявеното работно място, е за срок, равен на оставащия срок по преференцията и на срока по чл. 56, ал. 2 ЗНЗ.

Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Работодател, който не е осигурил заетост на безработни лица на работните места по чл. 36, 43, 50, 51, чл. 52, ал. 1, чл. 53, 53а, 55, 55а, 55б и 55в ЗНЗ през периода на субсидиране на съответната насърчителна мярка по ЗНЗ и за допълнителен период, равен на периода на субсидиране, възстановява получените суми за съответната насърчителна мярка със законната лихва.
(2) Работодател, който прекрати едностранно трудовото правоотношение преди изтичането на срока по насърчителната мярка и допълнителния период по ал. 1 по причини, които не са свързани с виновно неизпълнение на трудовите задължения, възстановява получените средства със законната лихва.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2006 г.) Сумите по ал. 1 и 2 не се възстановяват при представяне на съдебно решение за обявяване в несъстоятелност по чл. 632 и 735 от Търговския закон.
(4) Сумите по ал. 1 не се възстановяват и при обективна невъзможност на дирекция "Бюро по труда" да насочи на освободеното работно място друго подходящо безработно лице в определения срок по насърчителната мярка или в срока по чл. 56, ал. 2 ЗНЗ.
(5) Работодателят може да не осигурява заетост на безработни лица за оставащия период в случаите по ал. 3.

Чл. 53. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.).

Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) (1) Работодател, който ползва преференцията по чл. 57а ЗНЗ, подава заявка в териториалното поделение на Агенцията по заетостта, към която прилага документи, доказващи, че осигурява ежедневен организиран транспорт на разстояние до 100 км на наети работници и служители, живеещи извън границите на населеното място по месторабота.
(2) Заявката по ал. 1 с приложените документи се разглежда и одобрява от Съвета за сътрудничество.


Глава единадесета
ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ
(Загл. изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.)

Раздел I
Обучение на възрастни
(Загл. изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.)

Чл. 54. (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., изм., бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) (1) Обучението на възрастни и професионалното ориентиране се осъществяват съгласно разпоредбите на глава седма ЗНЗ.
(2) При професионалното ориентиране и при обучението на възрастни се прилагат принципите на:
1. свобода на избора на професия, вида и формата на обучение;
2. свободен и равен достъп до обучение;
3. съобразяване на обучението с потребностите на работодателите от работна сила, състоянието на пазара на труда и с индивидуалните възможности на лицата.

Чл. 55. (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава Правилник за устройството и дейността на Националния консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Организационно-техническото обслужване на дейността на Националния консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила се осигурява от Министерството на труда и социалната политика.

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., отм., бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.).

Чл. 57. (1) По реда на Закона за обществените поръчки може да се възлага проучване на потребностите на пазара на труда от квалифицирана работна сила.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Ежегодно с Националния план за действие по заетостта се определят средства за проучване на потребностите на работодателите от квалифицирана работна сила, като резултатите от проучването се използват за планиране на обучението на възрастни, организирано от Агенцията по заетостта.

Чл. 58. (1) (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.).
(2) Обучението на лица, предвидено в програми по глава шеста, раздел II ЗНЗ, се извършва при условията и по реда на правилника, както и по реда на съответната програма.
Раздел II
(* Виж § 22 от Постановление № 247 - ДВ, бр. 95 от 2005 г.)
Обучение на възрастни и професионално ориентиране, организирано от Агенцията по заетостта
(Загл. изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.)

Чл. 59. (1) (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Обучението на възрастни се осъществява за придобиване на знания и умения, необходими за заемане на заявени свободни работни места, за задоволяване на бъдещи потребности на пазара на труда от квалифицирана работна сила и за запазване заетостта на заети лица.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2004 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Поделенията на Агенцията по заетостта сключват договори с обучаващите институции, с Министерството на правосъдието чрез Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и/или нейните териториални поделения, с безработните лица и лицата, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, включени в обучението.
(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Дирекция "Бюро по труда" организира мотивационно обучение на безработни лица и/или сключва договор за провеждане на обучението с обучаваща институция.

Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2004 г., бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Агенцията по заетостта провежда избор на обучаваща институция по реда на Закона за обществените поръчки, като оценката на подадените предложения се извършва по критерия за икономически най-изгодното предложение и по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика.

Чл. 61. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2004 г.).

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2004 г., бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Поделенията на Агенцията по заетостта могат да организират обучение на безработни лица и на лицата по чл. 63, т. 5 ЗНЗ без предварително осигурено работно място по списъци на професии и ключови компетентности, предложени от регионалните органи по заетостта в съответствие с потребностите на пазара на труда.
(2) Списъците по ал. 1 се съгласуват с Националния консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила и се утвърждават от министъра на труда и социалната политика.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2004 г., отм., бр. 95 от 2005 г.).
(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Агенцията по заетостта финансира обучение на лица, изтърпяващи наказание "лишаване от свобода", без предварително осигурено работно място по искане на Министерството на правосъдието чрез Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".

Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2004 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) (1) Работодателят има право да посочи обучаваща институция, отговаряща на изискванията на ЗНЗ, или да поиска от поделението на Агенцията по заетостта да организира обучение за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности на безработни и заети лица съгласно чл. 63, т. 1, 3 и 4 ЗНЗ и на лица по чл. 63, т. 5 ЗНЗ с цел осигуряване и запазване на заетостта при следните условия:
1. да няма изискуеми публични задължения;
2. да отговаря на изискванията за отпускане на помощи по Закона за държавните помощи;
3. да е регистриран по действащото законодателство;
4. да осигури или да запази заетостта на всички успешно завършили лица за срок не по-кратък от 6 месеца след приключване на обучението; при обучение за придобиване на професионална квалификация работодателят следва да осигури или да запази заетостта за конкретното работно място, за което лицето е било включено в обучение.
(2) Работодателят може да докаже с писмена декларация обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2, като за верността им носи наказателна отговорност.
(3) Работодателят подава в дирекция "Бюро по труда" заявка за обучение по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, и декларации и документи за обстоятелствата по ал. 1.
(4) Съветът за сътрудничество извършва подбор на подадените заявки в съответствие с приоритетите на общинските планове за развитие и потребностите на работодателите от работна сила.
(5) Списъкът на одобрените работодатели се изнася на информационното табло на дирекция "Бюро по труда" не по-късно от 7 дни след датата на заседанието на Съвета за сътрудничество.
(6) Отношенията между работодателя и поделението на Агенцията по заетостта се уреждат с договор.
(7) Директорът на дирекция "Бюро по труда" уведомява писмено Съвета за сътрудничество за сключените през месеца договори за обучение за осигуряване и запазване на заетостта с работодателите.
(8) Агенцията по заетостта финансира обучението до утвърдения максимален размер на средствата за обучение на едно лице, определен в Националния план за действие по заетостта за съответната година.
(9) Финансирането на обучението на лица в предприятията по чл. 63, т. 3 и 4 ЗНЗ се извършва при равно участие на Агенцията по заетостта и работодателя. Не се финансира обучението на лица в предприятията на пълна бюджетна издръжка.

Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2004 г., бр. 95 от 2005 г., отм., бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.).

Чл. 65. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.).

Чл. 66. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.).

Чл. 67. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Работодателят има право да извърши подбор на безработни лица, които да бъдат включени в обучение за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности, необходими за заемане на заявени от него конкретни работни места.
(2) В случаите, когато работодателят не упражни правото си по ал. 1, подборът се извършва от дирекция "Бюро по труда".

Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) През периода на провеждане на обучението Агенцията по заетостта и нейните териториални поделения упражняват контрол за изпълнението на поетите договорни задължения.

Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) За участие в обучение на възрастни съгласно чл. 66, ал. 3 и 4 ЗНЗ поделенията на Агенцията по заетостта изплащат средства за стипендия, транспорт и квартира въз основа на издаден от обучаващата институция документ, удостоверяващ дните на присъствие на занятия.
(2) Стипендията се изплаща от поделението на Агенцията по заетостта през месеца, следващ месеца, през който е провеждано обучението. Стипендията за декември може да се изплаща през същия месец.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.).
(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Поделенията на Агенцията по заетостта осигуряват средствата за квартира и транспорт на обучаваните безработни лица, ако обучението се провежда в друго населено място, различно от местоживеенето на лицата.
(5) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Когато ежедневните транспортни разходи на обучавания са по-малки от ежедневните квартирни разходи, поделенията на Агенцията по заетостта съобразно графика на обучението могат да заплащат само ежедневни транспортни разходи.
(6) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Агенцията по заетостта сключва договор за групова рискова застраховка на обучаваните лица за срока на обучението.

Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.).

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) (1) Професионалното ориентиране се осъществява с цел подпомагане на лицата в съответствие с техния личностен профил и индивидуални характеристики при избора им на професия, подходящо обучение и кариерно развитие.
(2) Професионалното ориентиране се провежда в индивидуални и групови форми.
(3) Професионалното ориентиране се извършва в поделенията на Агенцията по заетостта и/или в информационно-консултантските звена към тях, както и в лицензирани институции по реда на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
(4) Професионално ориентиране може да се извършва по професии от всички области на икономическата и социалната сфера.
(5) Поделенията на Агенцията по заетостта извършват професионално ориентиране на заетите и учащите се, които желаят да работят през свободното си от учене време, както и на лицата, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които не работят.
(6) Поделенията на Агенцията по заетостта организират професионално ориентиране на безработни лица или сключват договор за провеждане на професионално ориентиране от лицензирана институция по реда на ЗПОО.
(7) Поделенията на Агенцията по заетостта провеждат избор на лицензирана институция за осъществяване на професионално ориентиране по реда на Закона за обществените поръчки, като оценката на подадените предложения се извършва по критерия за икономически най-изгодното предложение и по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика.
(8) Професионалното ориентиране в лицензирани институции по реда на ЗПОО на безработните лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, се финансира от средствата за активна политика в размер, определен в Националния план за действие по заетостта за съответната година.
(9) Средствата по ал. 8 се предоставят еднократно за период от две години за едно и също безработно лице.

Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Професионалното ориентиране в рамките на груповите мероприятия може да включва и представяне дейността на работодателите и обучаващите институции, свързана с конкретни професии.

Чл. 73. Поделението на Агенцията по заетостта информира, консултира и организира чрез насочване безработни лица за включване в обучение в центровете за професионално обучение към Министерството на труда и социалната политика.

Чл. 74. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Поделението на Агенцията по заетостта оказва съдействие посредством информиране, консултиране и насочване за включване в обучение на лицата по чл. 48, 48а, 49 и 49а ЗНЗ.

Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) (1) Професионалното ориентиране се извършва с помощта на специализирани информационни материали и технически средства.
(2) Агенцията по заетостта може да организира разработването на специализирани информационни материали за професионално ориентиране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на правилника:
1. "Допълнителен период, равен на периода на субсидиране" е период, равен на срока на насърчителната мярка по ЗНЗ, който започва от датата на изтичането на срока на насърчителната мярка.
2. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Безработните и работодателите, сключили договори преди влизането в сила на правилника и ползващи преференции при условията на ЗНЗ, продължават да ги ползват при условията на договора.
§ 3. Безработни и работодатели, които до влизането в сила на правилника са подали молба за ползване на преференции по реда на ЗНЗ, могат да ги ползват след представяне на посочените в правилника документи и при спазване на процедурите по реда на правилника.
§ 4. Правилникът се приема на основание § 8, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗНЗ.
§ 5. Изпълнението на правилника се възлага на министъра на труда и социалната политика.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 249 на Министерския съвет от 17 септември 2004 г. за приемане на
Наредба за възлагане на малки обществени поръчки
(ДВ, бр. 84 от 2004 г., в сила от 1.10.2004 г.)

§ 2. В Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 58 от 2003 г.), в чл. 61, ал. 1 думите "чл. 3, ал. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2000 г.; изм., бр. 16 от 2001 г.; Решение № 1537 на Върховния административен съд от 2001 г. - бр. 25 от 2001 г.)" се заменят с "чл. 2, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 84 от 2004 г.)".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 на Министерския съвет от 22 ноември 2005 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
(ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.)

§ 22. (*) Наименованието на глава втора, раздел II "Обучение за придобиване на професионална квалификация" се поставя след чл. 58.

Допълнителна разпоредба
§ 31. Навсякъде в правилника думите "обучаващата организация" и "обучаваща организация" да се заменят съответно с "обучаващата институция" и "обучаваща институция".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 на Министерския съвет от 12 май 2006 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
(ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 23.05.2006 г.)

Допълнителна разпоредба
§ 16. (В сила от 12.07.2006 г.) Навсякъде в правилника думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".
Заключителна разпоредба
§ 17. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 16, който влиза в сила от 12 юли 2006 г.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->