КТ Подкрепа Варна 

№ 26-406 / 31.10.2007 ОТНОСНО ДОБАВКАТА КЪМ РАБОТНАТА ЗАПЛАТА ПО ЧЛ.21 ОТ НСОРЗ

Изтеглете в pdf
№ 26-406 от 31.10.2007 г. относно добавката към работната заплата по чл. 21, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплатаРазпоредбата на ал. 2 на чл. 21 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) предвижда, че когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор или вътрешен акт на работодателя от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение.
Следователно добавката коригира базата, от която се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск, тъй като увеличението е осъществено в месеца, през който работникът или служителят е започнал ползването на отпуска, а базата за изчисляване е предходният месец, в който работникът или служителят има отработени най-малко 10 работни дни.
Посочената разпоредба се прилага за периода, през който се ползва платеният годишен отпуск, и когато периодът обхваща два или повече календарни месеца. В тези случаи добавката по чл. 21, ал. 2 от наредбата се изплаща за месеца, за който се отнася увеличението на заплатите.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->