КТ Подкрепа Варна 

№ 67-31 / 14.06.2007 ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ НА НСОРЗ

Изтеглете в pdf
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

№ 67-31 от 14.06.2007 г. относно прилагането на някои разпоредби на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата


На поставени въпроси относно прилагането на някои разпоредби на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) се предоставя следната информация:

1. По чл. 4, ал. 4 НСОРЗ - дали ще бъдат разработени на национално ниво показатели, по които да се отчитат сложността, отговорността, тежестта на труда и параметрите на работната среда при оценка на работното място.
Предназначението на цитираната по-горе наредба е да определи основните параметри на работната заплата, видовете допълнителни трудови възнаграждения, редът и начинът за формиране и изчисляване на трудовите възнаграждения на работниците и служителите, както и минималните размери на регламентираните допълнителни трудови възнаграждения.
И в този смисъл наредбата представлява единен минимален държавен стандарт, който е задължителен за прилагане от работодателите при разработването на системите за заплащане на различните нива - на отраслово, браншово или на ниво предприятие.
Изброените в чл. 4, ал. 4 НСОРЗ елементи за оценка на работното място съставляват част от тези минимални стандарти, въз основа на които да се извършва оценката на работната среда. В структурата на оценката на работната среда обаче могат да се включат и други елементи, специфични за отделния отрасъл, бранш или предприятие, които да се договорят в колективен трудов договор на съответното равнище, или във Вътрешните правила за организация на работната заплата.
Поради спецификата на всяка икономическа дейност и всяко предприятие и организация, не е целесъобразно да бъдат договорени на национално ниво показатели и индикатори за изброените в чл. 4, ал. 4 елементи за оценка на работната среда, поради което те следва да бъдат обект на внимание на колективните трудови договори на отраслово, браншово и на равнище предприятие, или на вътрешните актове по работната заплата в предприятието или организацията.

2. По чл. 5, ал. 3 НСОРЗ - определянето с акт на Министерския съвет на диапазоните на бюджетните заплати по длъжностни нива и връзката им с изготвянето на колективните трудови договори и вътрешните правила за организация на работната заплата.
Постановлението за заплатите в бюджетните организации и дейности, което правителството приема всяка година е обвързано с изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България, тъй като с него се приемат параметрите на политиката по доходите в бюджетния сектор за всяка година. Периодът, от който ще се извършва актуализацията на заплатите и процентът на нарастването им, също се определя в закона.
При приемането на двата акта се следва определена съгласувателна процедура и като част от нея е съгласуването им с представителните на национално равнище организации на работодателите и синдикатите.
Чрез тяхното участие в този процес се създава възможност членовете на тези организации още в предварителната фаза на подготовката на тези документи да получат информация за бъдещите промени в тази област, която да им бъде в помощ и при преговорите за промяна в колективните трудови договори и вътрешните правила за заплатите. Ако липсват активни работодателски и синдикални организации в сферата на дейността на предприятието или организацията, то може да се обърне за информация към съответното министерство, което е негов принципал.
Тазгодишното изменение на бюджетните заплати с 10 %, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България - 2007 г., е от 1.07.2007 г.
Новото постановление, с което се определят минималните и максималните размери на основните заплати по длъжности и дейности на заетите в бюджетния сектор, бе прието от Министерския съвет и влиза в сила от 1.07.2007 г.
Тъй като НСОРЗ се прилага за всички работници и служители по трудово правоотношение, независимо от формата на собственост на предприятието или организацията, и за да не възникне противоречие между законовите и подзаконовите норми, регулиращи заплатите на заетите в бюджетния сектор, с текста на чл. 5, ал. 3 от наредбата е пояснено, че само за тази категория служители диапазонът на заплатите се определя с акт на Министерския съвет. Имайки предвид, че периодът на ежегодната актуализация на бюджетните заплати е непостоянна величина, т.е. той се определя всяка година със Закона за държавния бюджет, няма как в наредбата да бъдат фиксирани срокове, в които да се извършат промени в колективните трудови договори и вътрешните правила за заплатите за тази категория работници и служители. Действия по актуализация на техните заплати могат бъдат предприемани едва след приемане на съответното постановление.
Предвиденият с ПМС № 4 от 17.01.2007 г., обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г., гратисен период за приемане на Наредба за структурата и организацията на работната заплата, до влизането й в сила от 1.07.2007 г., е съобразен с необходимостта от технологично време за изготвяне и договаряне на национално ниво на механизъм за определяне на новото, допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->