КТ Подкрепа Варна 

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ПРИДОБИТ ТРУДОВ СТАЖ И ПРОФ. ОПИТ

Изтеглете в pdf
УКАЗАНИЕ
относно изчисляването на придобит трудов стаж и професионален опит съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата

Съгласно чл. 12, ал. 4 на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) след 1.07.2007 г. работодателят е длъжен при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, с оглед определяне на правото и размера на допълнителното възнаграждение, да отчете и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията, се определят с колективен трудов договор или във вътрешните правила за организация на работната заплата в предприятието (чл. 12, ал. 5 НСОРЗ, доп. с ПМС № 147 от 29.06.2007 г.).

При определяне на условията по чл. 12, ал. 5 НСОРЗ няма пречка в колективен трудов договор или във вътрешните правила за организация на работната заплата да се договори или определи придобитият в друго предприятие трудов стаж да се зачете изцяло за трудов стаж и професионален опит по смисъла на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, ако той е придобит по трудово правоотношение или на държавна служба. Определянето на сходството е право и компетентност на договарящите страни по колективния трудов договор или на работодателя. Други юридически лица и държавни органи не могат да се намесват, да тълкуват или да дават указания и да променят определените условия.
Свободни раборни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->