КТ Подкрепа Варна 

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ПРИДОБИТ ТРУДОВ СТАЖ И ПРОФ. ОПИТ

Изтеглете в pdf
УКАЗАНИЕ
относно изчисляването на придобит трудов стаж и професионален опит съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата

Съгласно чл. 12, ал. 4 на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) след 1.07.2007 г. работодателят е длъжен при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, с оглед определяне на правото и размера на допълнителното възнаграждение, да отчете и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията, се определят с колективен трудов договор или във вътрешните правила за организация на работната заплата в предприятието (чл. 12, ал. 5 НСОРЗ, доп. с ПМС № 147 от 29.06.2007 г.).

При определяне на условията по чл. 12, ал. 5 НСОРЗ няма пречка в колективен трудов договор или във вътрешните правила за организация на работната заплата да се договори или определи придобитият в друго предприятие трудов стаж да се зачете изцяло за трудов стаж и професионален опит по смисъла на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, ако той е придобит по трудово правоотношение или на държавна служба. Определянето на сходството е право и компетентност на договарящите страни по колективния трудов договор или на работодателя. Други юридически лица и държавни органи не могат да се намесват, да тълкуват или да дават указания и да променят определените условия.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->