КТ Подкрепа Варна 

УКАЗАНИЕ № РД 06/12 от 22.04.2008 г. ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯ № ПК 25/1 ПО ПРИЛАГАНЕТО НА НСОРЗ

Изтеглете в pdf
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

УКАЗАНИЕ № РД 06/12 от 22.04.2008 г.
Относно изменение и допълнение на Указания № ПК 25/1 от 23.07.2007 г. по прилагането на Наредбата за структуратаи организацията на работната заплата

С Постановление № 9 на МС от 25.01.2008 г. за изменение и допълнение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 56 и 83 от 2007 г.) беше направено изменение и допълнение на чл. 12, ал. 4 от наредбата, с което беше разширен обхватът на случаите, които работодателят следва да отчете при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, в сила от 09.02.2008 г.
В тази връзка раздел “Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит” на Указания № ПК 25/1 от 23.07.2007 г. в частта, свързана с прилагането на чл. 12, ал. 4 от наредбата, се изменя както следва:
“Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 1 НСОРЗ след 01.07.2007 г. работодателят е длъжен при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, с оглед определяне на правото и размера на допълнителното възнаграждение, да отчете и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.
С текста на чл. 12, ал. 4, т. 2 НСОРЗ е предвидено при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит работодателят да отчита и времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за всички осигурени социални рискове или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица.
Осигурителният стаж на лицата по чл. 12, ал. 4, т. 2 НСОРЗ се доказва с осигурителна книжка.
За работници и служители, постъпили на работа след 01.07.2007 г., осигурителният стаж по чл. 12, ал. 4, т. 2 НСОРЗ се взема предвид при определяне на размера на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит след влизане в сила на нейното изменение и допълнение от 09.02.2008 г., въз основа на представен от тях документ и не може да се изплаща със задна дата.
Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 3 НСОРЗ при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит работодателят следва да отчете и трудовия стаж, придобит в друга държава-членка, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от държавите-членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави.
В случаите на чл. 12, ал. 4, т. 4 НСОРЗ при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит работодателят отчита и времето, през което без трудово правоотношение българските граждани или гражданите на държава-членка, както и членовете на техните семейства, са упражнявали трудова дейност и/или професия на територията на държавите-членки, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор в Република България, и са били задължително осигурени за всички осигурени социални рискове или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, съгласно законодателството на съответните държави.
Членове на семействата на българските граждани или гражданите на държава-членка (които могат да не бъдат граждани на държава-членка) по смисъла на наредбата, са лица, които са сключили брак или имат фактическо съжителство с гражданин на държава-членка; низходящи на гражданин на държава-членка, които не са навършили двадесет и една години или са лица на негова издръжка, или са наследници на съпруга, както и възходящи, които са на издръжка на гражданина на държава-членка или на съпруга (§ 3, т. 1 от ДР на НСОРЗ).
Съгласно § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на НСОРЗ, трудовият и осигурителният стаж на лицата по чл. 12, ал. 4, т. 3 и 4 се установява с трудов договор и/или с други документи, издадени от работодателя, осигурителя и/или от компетентната осигурителна институция, съгласно законодателството на съответната държава.
Документите, в зависимост от страната на произход, трябва да бъдат оформени в съответствие с разпоредбите на двустранните или многостранните международни договори, по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (§ 2, ал. 2 от ДР на НСОРЗ).
След преценка от страна на работодателя, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 12, ал. 4, т. 3 и 4 НСОРЗ, се начислява съответният процент към основната заплата за признатия период, като допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит след влизане в сила на изменението и допълнението на наредбата от 09.02.2008 г. и не може да се изплаща със задна дата.”
Свободни раборни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->