КТ Подкрепа Варна 

УКАЗАНИЕ № РД 06/12 от 22.04.2008 г. ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯ № ПК 25/1 ПО ПРИЛАГАНЕТО НА НСОРЗ

Изтеглете в pdf
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

УКАЗАНИЕ № РД 06/12 от 22.04.2008 г.
Относно изменение и допълнение на Указания № ПК 25/1 от 23.07.2007 г. по прилагането на Наредбата за структуратаи организацията на работната заплата

С Постановление № 9 на МС от 25.01.2008 г. за изменение и допълнение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 56 и 83 от 2007 г.) беше направено изменение и допълнение на чл. 12, ал. 4 от наредбата, с което беше разширен обхватът на случаите, които работодателят следва да отчете при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, в сила от 09.02.2008 г.
В тази връзка раздел “Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит” на Указания № ПК 25/1 от 23.07.2007 г. в частта, свързана с прилагането на чл. 12, ал. 4 от наредбата, се изменя както следва:
“Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 1 НСОРЗ след 01.07.2007 г. работодателят е длъжен при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, с оглед определяне на правото и размера на допълнителното възнаграждение, да отчете и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.
С текста на чл. 12, ал. 4, т. 2 НСОРЗ е предвидено при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит работодателят да отчита и времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за всички осигурени социални рискове или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица.
Осигурителният стаж на лицата по чл. 12, ал. 4, т. 2 НСОРЗ се доказва с осигурителна книжка.
За работници и служители, постъпили на работа след 01.07.2007 г., осигурителният стаж по чл. 12, ал. 4, т. 2 НСОРЗ се взема предвид при определяне на размера на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит след влизане в сила на нейното изменение и допълнение от 09.02.2008 г., въз основа на представен от тях документ и не може да се изплаща със задна дата.
Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 3 НСОРЗ при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит работодателят следва да отчете и трудовия стаж, придобит в друга държава-членка, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от държавите-членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави.
В случаите на чл. 12, ал. 4, т. 4 НСОРЗ при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит работодателят отчита и времето, през което без трудово правоотношение българските граждани или гражданите на държава-членка, както и членовете на техните семейства, са упражнявали трудова дейност и/или професия на територията на държавите-членки, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор в Република България, и са били задължително осигурени за всички осигурени социални рискове или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, съгласно законодателството на съответните държави.
Членове на семействата на българските граждани или гражданите на държава-членка (които могат да не бъдат граждани на държава-членка) по смисъла на наредбата, са лица, които са сключили брак или имат фактическо съжителство с гражданин на държава-членка; низходящи на гражданин на държава-членка, които не са навършили двадесет и една години или са лица на негова издръжка, или са наследници на съпруга, както и възходящи, които са на издръжка на гражданина на държава-членка или на съпруга (§ 3, т. 1 от ДР на НСОРЗ).
Съгласно § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на НСОРЗ, трудовият и осигурителният стаж на лицата по чл. 12, ал. 4, т. 3 и 4 се установява с трудов договор и/или с други документи, издадени от работодателя, осигурителя и/или от компетентната осигурителна институция, съгласно законодателството на съответната държава.
Документите, в зависимост от страната на произход, трябва да бъдат оформени в съответствие с разпоредбите на двустранните или многостранните международни договори, по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (§ 2, ал. 2 от ДР на НСОРЗ).
След преценка от страна на работодателя, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 12, ал. 4, т. 3 и 4 НСОРЗ, се начислява съответният процент към основната заплата за признатия период, като допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит след влизане в сила на изменението и допълнението на наредбата от 09.02.2008 г. и не може да се изплаща със задна дата.”
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->