КТ Подкрепа Варна 

№ 94-ЛЛ-191 на МТСП от 18.01.2008г. ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 8 Г.

Изтеглете в pdf
МИНИСТРЕСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

№ 94-ЛЛ-191 на МТСП от 18.01.2008г.
ПОЛЗВАНЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА 8 – ГОДИШНА ВЪЗРАСТ


Условия и ред за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8 - годишна възраст по чл. 167а от Кодекса на труда и признаване на това време за осигурителен стаж и здравно осигуряване на майката.

С "Държавен вестник", бр. 52 от 2004 г. беше изменен текстът на чл. 165 от Кодекса на труда (КТ), който регламентираше отпуска за отглеждане на дете до 3 - годишна възраст. Към настоящия момент чл. 165 КТ се отнася за неплатения отпуск за отглеждане на дете до 2 - годишна възраст. Също така се създаде нов чл. 167а, който влезе в сила от 01.08.2004 г. уреждащ неплатения отпуск за отглеждане на дете до 8 - годишна възраст.
Съгласно чл. 167а, ал. 1 КТ след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8 - годишна възраст. Отпускът се ползва въз основа на писмено заявление за всеки отделен случай, подаден от майката или бащата най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска, в което декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Работодателят е длъжен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това.
Отпускът се заявява и ползва в календарни дни. Когато отпускът се ползва за първи път, в заявлението се декларира, че такъв отпуск не е ползван от никое от лицата, които имат право на него.
Отпускът по ал. 1 може да се ползва наведнъж или на части. Когато се ползва на части, продължителността му не може да бъде по-малка от 5 работни дни. Времето, през което се ползва отпускът по ал. 1, се признава за трудов стаж.
Освен това изрично е предвидено в чл. 9, ал. 2, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, че за осигурителния стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платения и неплатения отпуск за отглеждане на дете. Това е платеният отпуск по чл. 164 КТ - до навършване на 2 - годишна възраст на детето, през който майката получава минималната месечна работна заплата, неплатеният отпуск по чл. 165 КТ и неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8 - годишна възраст по чл. 167а КТ. И двата отпуска се признават и за осигурителен стаж.
По отношение на здравното осигуряване следва да се има предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване, съгласно който по отношение на лицата, получаващи обезщетения за временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и за отглеждане на дете, здравноосигурителните вноски са за сметка на работодателя или ведомството.
Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->