№ 94-ЛЛ-191 на МТСП от 18.01.2008г. ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 8 Г.

Изтеглете в pdf
МИНИСТРЕСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

№ 94-ЛЛ-191 на МТСП от 18.01.2008г.
ПОЛЗВАНЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА 8 – ГОДИШНА ВЪЗРАСТ


Условия и ред за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8 - годишна възраст по чл. 167а от Кодекса на труда и признаване на това време за осигурителен стаж и здравно осигуряване на майката.

С "Държавен вестник", бр. 52 от 2004 г. беше изменен текстът на чл. 165 от Кодекса на труда (КТ), който регламентираше отпуска за отглеждане на дете до 3 - годишна възраст. Към настоящия момент чл. 165 КТ се отнася за неплатения отпуск за отглеждане на дете до 2 - годишна възраст. Също така се създаде нов чл. 167а, който влезе в сила от 01.08.2004 г. уреждащ неплатения отпуск за отглеждане на дете до 8 - годишна възраст.
Съгласно чл. 167а, ал. 1 КТ след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8 - годишна възраст. Отпускът се ползва въз основа на писмено заявление за всеки отделен случай, подаден от майката или бащата най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска, в което декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Работодателят е длъжен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това.
Отпускът се заявява и ползва в календарни дни. Когато отпускът се ползва за първи път, в заявлението се декларира, че такъв отпуск не е ползван от никое от лицата, които имат право на него.
Отпускът по ал. 1 може да се ползва наведнъж или на части. Когато се ползва на части, продължителността му не може да бъде по-малка от 5 работни дни. Времето, през което се ползва отпускът по ал. 1, се признава за трудов стаж.
Освен това изрично е предвидено в чл. 9, ал. 2, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, че за осигурителния стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платения и неплатения отпуск за отглеждане на дете. Това е платеният отпуск по чл. 164 КТ - до навършване на 2 - годишна възраст на детето, през който майката получава минималната месечна работна заплата, неплатеният отпуск по чл. 165 КТ и неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8 - годишна възраст по чл. 167а КТ. И двата отпуска се признават и за осигурителен стаж.
По отношение на здравното осигуряване следва да се има предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване, съгласно който по отношение на лицата, получаващи обезщетения за временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и за отглеждане на дете, здравноосигурителните вноски са за сметка на работодателя или ведомството.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org