КТ Подкрепа Варна 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЕ ДОПУСКА ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ ТЮТЮНОПУШЕНЕ В ОБОСОБЕНИ ЗОНИ НА ЗАКРИТИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА И НА ЗАКРИТИТЕ РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Изтеглете в pdf
НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЕ ДОПУСКА ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ ТЮТЮНОПУШЕНЕ В ОБОСОБЕНИ ЗОНИ НА ЗАКРИТИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА И НА ЗАКРИТИТЕ РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Приета с Постановление № 329 от 8 декември 2004 г. В сила от 01.01.2005 г.
Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември 2004г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места, включително в обществения транспорт, и на закритите работни помещения.
Чл. 2. Не се допускат изключения от забраната за тютюнопушене във:
1. детски ясли, детски градини, училища и места за извънкласни форми на обучение - школи, кръжоци, клубове и др.;
2. висши училища;
3. културни учреждения - кина, театри, концертни зали, галерии, читалища, библиотеки и др.;
4. интернет клубове;
5. помещения в обектите за производство и търговия с храни, в които се извършва съхраняване, подготовка, производство, приготвяне и търговия с храни, без залите за консумация на място в тях;
6. автобуси, тролейбуси, трамваи, вагони на метрото, микробуси на маршрутни таксиметрови линии и пътнически таксиметрови автомобили - както за пътниците, така и за водачите на превозните средства;
7. метростанции;
8. българските пътнически самолети;
9. асансьорите на всички видове сгради;
10. помещенията с обособени работни места.
Чл. 3. Закритите обществени места, в които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони, са сградите, до които всяко лице има достъп - административни учреждения, места за настаняване и средства за подслон, залите за консумация на място в заведения за хранене и развлечения, лечебни и здравни заведения, спортни, търговски и други обекти, както и някои превозни средства на обществения транспорт.

Раздел II.
Условия и ред, при които се допуска по изключение тютюнопушене в закритите обществени места и в закритите работни помещения

Чл. 4. (1) Тютюнопушене в закритите обществени места по чл. 3 се допуска, при условие че се извършва в обособени зони.
(2) Обособена зона по смисъла на ал. 1 е:
1. специално предназначено затворено помещение, което има осигурена механична вентилация и трайна маркировка на вратата "Място за пушене";
2. част от територията на търговска зала на заведение за хранене и развлечение с по-малко от 60 места.
Чл. 5. (1) Помещенията по чл. 4, ал. 2, т. 1 трябва да отговарят на следните условия:
1. да имат механична вентилация, която осигурява десеткратен въздухообмен на час чрез засмукване и която работи през цялото работно време на обекта, като по изключение при техническа невъзможност за изграждане на механична вентилация се използва естествена вентилация;
2. да са определени със заповед на лицето, което използва обекта.
(2) Лицето, което използва обекта, осигурява ефективното функциониране и поддържане на механичната вентилация.
(3) Не могат да се определят като места за пушене коридори, фоайета, стълбищни площадки и санитарно-хигиенни помещения.
Чл. 6. (1) В обособената по чл. 4, ал. 2, т. 2 зона за пушачи броят на местата не може да надвишава половината от общия брой места на заведението.
(2) Масите в зоната по ал. 1 се обозначават с надпис "Маса за пушачи".
Чл. 7. (1) В заведенията за хранене и развлечение с повече от 60 места се допуска тютюнопушене в обособено помещение, обозначено с трайна маркировка "Зала за пушачи".
(2) Броят на местата в залата за пушачи не може да надвишава половината от общия брой места на заведението.
Чл. 8. Заведенията за хранене и развлечения, в които е обособена зона за пушачи, както и залите за пушачи задължително имат механична приточна вентилация, която осигурява пресен въздух не по-малко от 40 куб. м на час за всяко място и която работи през цялото работно време на заведението.
Чл. 9. В обособените зони по чл. 4, ал. 2 и чл. 7, ал. 1 не се допускат лица до 18-годишна възраст.
Чл. 10. (1) В местата за настаняване и в средствата за подслон се допуска тютюнопушене в не повече от половината от стаите.
(2) На вратите на стаите, в които не се допуска тютюнопушене, се поставя трайна маркировка.
Чл. 11. (1) Във влаковете за превоз на пътници не повече от половината от вагоните могат да се определят за такива, в които се допуска тютюнопушене.
(2) Не може да се определи като вагон за пушачи вагонът, за който се продават билети със запазени места, ако той е само един.
(3) На пътническите вагони, определени за непушачи, се поставя трайна маркировка.
(4) В спалните вагони и в кушет вагоните, както и във влак с един пътнически вагон се определят купета за пушачи, като пушенето в коридора и в санитарно-хигиенните помещения на вагона е забранено.
(5) Във вагон-ресторанта се обособява зона по чл. 4, ал. 2, т. 2, като броят на местата в зоната за пушачи не може да надвишава половината от общия брой места.
Чл. 12. В сградите на железопътните и морските гари, автогарите и аерогарите се допуска тютюнопушене само в помещения, които отговарят на изискванията на чл. 5.
Чл. 13. (1) Тютюнопушене в затворените части на плавателните съдове се допуска само в помещения, които отговарят на изискванията на чл. 5.
(2) В пътническите кораби се определят каюти за пушачи, които не могат да бъдат повече от половината от общия брой каюти.
Чл. 14. В сградите, в които има помещения с обособени работни места, работодателите могат да определят със заповед специални помещения, които са предназначени за пушене и които отговарят на изискванията на чл. 5.
Чл. 15. (1) Лицата, които използват обектите по чл. 3, и работодателите по чл. 14 веднъж годишно осигуряват измерване от акредитирана лаборатория на ефективността на механичната вентилация.
(2) Протоколите от измерванията се съхраняват в обекта и се представят при проверките на държавните здравни инспектори.
Чл. 16. Отговорност за спазването на изискванията на наредбата носят:
1. лицата, които стопанисват обектите по чл. 2 и 3;
2. лицата, които пребивават в закритите обществени места;
3. работодателите;
4. работниците и служителите в закритите работни помещения.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата "Обособено работно място" е мястото в помещение, където работникът или служителят полага труда си или до което има достъп във връзка с изпълняваната работа.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Лицата, които използват съществуващите към 1 януари 2005 г. сгради по чл. 3, и работодателите по чл. 14 до 30 юни 2005 г. предприемат необходимите действия за измерванията по чл. 15, ал. 1.
§ 3. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от държавните здравни инспектори.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 56, ал. 2 от Закона за здравето.
§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2005 г.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->