КТ Подкрепа Варна 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Изтеглете в pdf
НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ
(Приета с ПМС № 267 от 12 декември 2005 г.)
(Обн., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. доп. ДВ бр. 68/2006 г)

Чл. 1. С наредбата се определят видовете работи, извършвани при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, но намаляването на продължителността на работното време води до ограничаване на рисковете за здравето на работниците и служителите.
Чл. 2. Право на 6-часов работен ден имат работниците и служителите, които извършват работи във:
1. звената по анатомия, патологоанатомия и съдебна медицина, секционни зали и морги - само за пряко заетите;
2. лабораториите по хистология, хистохимия и цитохимия, когато работят с човешки трупен материал.
Чл. 3. Право на 7-часов работен ден имат работниците и служителите, които извършват работи:
1. в производство, разфасовка, формулация и употреба на препарати за растителна защита и биоциди, дезинфектори, дератизатори и дезинсектори - само за пряко заетите;
2. като галванотехници, галванопластици, термисти и закалчици, обслужващи кадмиеви, хромови, цинкови, цианови и оловни вани;
3. с лица с психични разстройства, ментални увреждания, увреждания на централната нервна система, вродени малформации и онкологично болни;
4. (изм. доп. ДВ бр. 68/2006 г.) с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; ццентрове, отделения и сектори за трансфузионна хематология и диализни центрове, отделения и сектори; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти;
5. в лечебни заведения като лекари, които оперират, анестезиолози, акушерки, операционни и анестезиологични сестри - в дните, когато извършват операции, както и санитарите в операционни зали;
6. в центрове за спешна медицинска помощ и звената на лечебни заведения, които извършват спешна медицинска помощ;
7. с медицински генератори за високочестотна терапия с мощност 200 W, като специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, с парафин, като рехабилитатори, масажисти и кинезитерапевти;
8. в производството и изпитването на серуми и ваксини - само за пряко заетите;
9. в среда на йонизиращи лъчения;
10. при които са изложени на експозиция на канцерогени или мутагени, на органични разтворители или на тежки метали над установените норми;
11. под земята в подземни силикозоопасни: рудници, минни обекти, геологопроучвателни обекти и обекти на тунелно и минно строителство - само за пряко заетите;
12. под земята в подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ - само за пряко заетите;
13. под водата като водолази и работещи в кесони;
14. в затворени пространства (затворени съдове);
15. в производството и леенето на чугун, стомана, феросплави, цветни метали и техните сплави - само за пряко заетите;
16. в производството на кокс и металургични огнеупори - само за пряко заетите;
17. (изм. доп. ДВ бр. 68/2006 г.) в преработката на концентрати и агломерати от руда и шлаки - само за пряко заетите;
18. в производството на оловни акумулатори - само за пряко заетите;
19. с олово - заливане на лагери и запояване;
20. в производства и инсталации, в които се отделя силикозоопасен, минерален или въглищен прах - само за пряко заетите;
21. в производството на мергелна и стъклена вата и воалит - само за пряко заетите;
22. с азбест и азбестосъдържащи материали - само за пряко заетите;
23. в цеховете за производство на карбид - само за пряко заетите;
24. в производството и изпитването на взривни вещества и боеприпаси - само за пряко заетите;
25. в подземни канализационни системи - само за пряко заетите;
26. в камери за дълбоко замразяване - само за пряко заетите;
27. в екарисажи.
Чл. 4. Право на намалено работно време имат работници и служители за дните, в които извършват определените в чл. 2 и 3 работи за не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време.
Чл. 4а. (нов, доп. ДВ бр. 68/2006 г.) Право на 7-часов работен ден имат работници и служители с пълна загуба на зрение независимо от вида на извършваната работа.
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Работниците и служителите, които имат право на намалено работно време по наредбата, се определят с писмена заповед на работодателя след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска.Чл. 6. Продължителността на нощното работно време за работниците и служителите, ползващи намалено работно време, е равна на дневната, но не повече от установената в чл. 140, ал. 1 от Кодекса на труда.
Чл. 7. При въвеждане на намалено работно време по чл. 137, ал. 2 от Кодекса на труда на работниците и служителите се запазва определеното им месечно трудово възнаграждение и другите права по трудовото и осигурителното законодателство.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 137, ал. 2 от Кодекса на труда.
§ 2. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на труда и социалната политика.
§ 3. (нов, доп. ДВ бр. 69/2006 г.) Член 3, т. 6 влиза в сила от 1 януари 2007 г.
Свободни раборни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->