КТ Подкрепа Варна 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Изтеглете в pdf
НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ
(Приета с ПМС № 267 от 12 декември 2005 г.)
(Обн., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. доп. ДВ бр. 68/2006 г)

Чл. 1. С наредбата се определят видовете работи, извършвани при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, но намаляването на продължителността на работното време води до ограничаване на рисковете за здравето на работниците и служителите.
Чл. 2. Право на 6-часов работен ден имат работниците и служителите, които извършват работи във:
1. звената по анатомия, патологоанатомия и съдебна медицина, секционни зали и морги - само за пряко заетите;
2. лабораториите по хистология, хистохимия и цитохимия, когато работят с човешки трупен материал.
Чл. 3. Право на 7-часов работен ден имат работниците и служителите, които извършват работи:
1. в производство, разфасовка, формулация и употреба на препарати за растителна защита и биоциди, дезинфектори, дератизатори и дезинсектори - само за пряко заетите;
2. като галванотехници, галванопластици, термисти и закалчици, обслужващи кадмиеви, хромови, цинкови, цианови и оловни вани;
3. с лица с психични разстройства, ментални увреждания, увреждания на централната нервна система, вродени малформации и онкологично болни;
4. (изм. доп. ДВ бр. 68/2006 г.) с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; ццентрове, отделения и сектори за трансфузионна хематология и диализни центрове, отделения и сектори; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти;
5. в лечебни заведения като лекари, които оперират, анестезиолози, акушерки, операционни и анестезиологични сестри - в дните, когато извършват операции, както и санитарите в операционни зали;
6. в центрове за спешна медицинска помощ и звената на лечебни заведения, които извършват спешна медицинска помощ;
7. с медицински генератори за високочестотна терапия с мощност 200 W, като специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, с парафин, като рехабилитатори, масажисти и кинезитерапевти;
8. в производството и изпитването на серуми и ваксини - само за пряко заетите;
9. в среда на йонизиращи лъчения;
10. при които са изложени на експозиция на канцерогени или мутагени, на органични разтворители или на тежки метали над установените норми;
11. под земята в подземни силикозоопасни: рудници, минни обекти, геологопроучвателни обекти и обекти на тунелно и минно строителство - само за пряко заетите;
12. под земята в подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ - само за пряко заетите;
13. под водата като водолази и работещи в кесони;
14. в затворени пространства (затворени съдове);
15. в производството и леенето на чугун, стомана, феросплави, цветни метали и техните сплави - само за пряко заетите;
16. в производството на кокс и металургични огнеупори - само за пряко заетите;
17. (изм. доп. ДВ бр. 68/2006 г.) в преработката на концентрати и агломерати от руда и шлаки - само за пряко заетите;
18. в производството на оловни акумулатори - само за пряко заетите;
19. с олово - заливане на лагери и запояване;
20. в производства и инсталации, в които се отделя силикозоопасен, минерален или въглищен прах - само за пряко заетите;
21. в производството на мергелна и стъклена вата и воалит - само за пряко заетите;
22. с азбест и азбестосъдържащи материали - само за пряко заетите;
23. в цеховете за производство на карбид - само за пряко заетите;
24. в производството и изпитването на взривни вещества и боеприпаси - само за пряко заетите;
25. в подземни канализационни системи - само за пряко заетите;
26. в камери за дълбоко замразяване - само за пряко заетите;
27. в екарисажи.
Чл. 4. Право на намалено работно време имат работници и служители за дните, в които извършват определените в чл. 2 и 3 работи за не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време.
Чл. 4а. (нов, доп. ДВ бр. 68/2006 г.) Право на 7-часов работен ден имат работници и служители с пълна загуба на зрение независимо от вида на извършваната работа.
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Работниците и служителите, които имат право на намалено работно време по наредбата, се определят с писмена заповед на работодателя след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска.Чл. 6. Продължителността на нощното работно време за работниците и служителите, ползващи намалено работно време, е равна на дневната, но не повече от установената в чл. 140, ал. 1 от Кодекса на труда.
Чл. 7. При въвеждане на намалено работно време по чл. 137, ал. 2 от Кодекса на труда на работниците и служителите се запазва определеното им месечно трудово възнаграждение и другите права по трудовото и осигурителното законодателство.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 137, ал. 2 от Кодекса на труда.
§ 2. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на труда и социалната политика.
§ 3. (нов, доп. ДВ бр. 69/2006 г.) Член 3, т. 6 влиза в сила от 1 януари 2007 г.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->