КТ Подкрепа Варна 

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАРНЕ НА СЪБРАНИТЕ СУМИ ПО НАЛОЖЕНИ ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ И ГЛОБИ ОТ ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Изтеглете в pdf
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТКА
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № РД-07/2
от 19 март 2008 г.
ЗА РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАРНЕ НА СЪБРАНИТЕ СУМИ ПО НАЛОЖЕНИ ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ И ГЛОБИ ОТ ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
(Обн., ДВ, бр. 37 от 08.04.2008 г. - в сила от 01.01.2008 г.)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за използване на събраните суми по наложени имуществени санкции и глоби по реда на раздел II, глава деветнадесета от Кодекса на труда.
Чл. 2. Наредбата се прилага от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” при разходване на събраните суми по чл. 1.
Глава втора
РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА
Раздел I
Разпределение на средствата
Чл. 3. (1) Събраните суми по наложени имуществени санкции и глоби постъпват като собствени приходи в бюджета на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и се разходват по тримесечия.
(2) Сумите по ал. 1, неизразходвани през едно тримесечие, могат да бъдат разходвани през следващо тримесечие, но не по-късно от последното тримесечие на съответната година.
Чл. 4. (1) Сумите по чл. 3, ал. 1 се разпределят за средства за:
1. подобряване на материално-техническата база на агенцията;
2. усъвършенстване и развитие на контролната дейност;
3. повишаване на квалификацията на служителите;
4. реализиране на социални програми за служителите;
5. допълнително материално стимулиране на служителите.
(2) Размерът на средствата по ал. 1, т. 1 - 4 е до 60 %, а по т. 5 - не по-малко от 40 % от сумите по чл. 3, ал. 1
(3) Конкретният размер на средствата и тяхното разпределение по предназначение съгласно ал. 1 се определя със заповед на изпълнителния директор по предложение на главния секретар.
Раздел II
Разходване на средствата за подобряване на материално-техническата база и за усъвършенстване и развитие на дейността
Чл.5. Средствата за подобряване на материално-техническата база и за усъвършенстване и развитие на контролната дейност се разходват за:
1. придобиване, изграждане, оборудване, ремонт, модернизация и поддръжка на материално-техническата база;
2. закупуване на техника и програмни продукти, свързани с усъвършенстване и развитие на контролната дейност;
3. разработване, поддържане и усъвършенстване на интернет страницата и на интранет страницата на агенцията;
4. закупуване, ремонт и поддръжка на контролно-измервателна апаратура и на автомобили за осъществяване на контролната дейност;
5. закупуване и съхранение на лични предпазни средства, на специално работно облекло, както и на работно облекло за инспекторите по труда;
6. извършване на проучвания, анализи и оценки по прилагането на нормативните актове и на други документи в областта на труда;
7. възлагане разработването на проекти на нормативни актове, стратегии, програми, методики и научни разработки, свързани с усъвършенстването на системата на контрол;
8. разработване, издаване и разпространение на брошури, диплянки и други информационни материали.
Раздел III
Разходване на средствата за повишаване на квалификацията на служителите
Чл. 6. Средствата за повишаване на квалификацията на служителите се разходват за:
1. провеждане на специализации, курсове, семинари и обучения за повишаване на квалификацията;
2. обучение на служители по договор с висши учебни заведения по магистърски програми, свързани с дейността на агенцията и за целите на интегрирания контрол;
3. провеждане на курсове за работа със специализирани програмни продукти;
4. провеждане на курсове за чуждоезикова подготовка;
5. специализирано обучение по български или международни програми, свързано с инспектирането по труда;
6. участие в конгреси, конференции или семинари, провеждани в страната или в чужбина, по теми, свързани с инспектирането по труда;
7. закупуване на специализирана литература и абонамент за специализирани списания и други издания.
Раздел IV
Разходване на средствата за реализиране на социални програми
Чл. 7. Средствата за реализиране на социални програми за служителите се разходват за:
1. допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
2. допълнително доброволно здравно осигуряване;
3. застраховка “Живот” и рента, както и за застраховка “Живот”, свързана с инвестиционен фонд;
4. закупуване на месечни абонаментни карти за градски транспорт;
5. ваучери за храна, предоставени на служителите при условията на чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
Раздел V
Разходване на средствата за допълнително материално стимулиране
Чл. 8. Средствата за допълнително материално стимулиране се разходват за:
1. допълнително материално стимулиране към основните заплати на служителите - не по-малко от 35 на сто и не повече от 50 на сто от сумите по чл. 3, ал. 1 - при условия и по ред, определени от изпълнителния директор;
2. допълнително материално стимулиране към основните заплати на служители от Министерството на труда и социалната политика в размер до 5 на сто от сумите по чл.3, ал. 1 - при условия и по ред, определени от министъра на труда и социалната политика;
3. дължимите осигурителни вноски върху изплатените суми за допълнително материално стимулиране.
Чл. 9. Средства за допълнително материално стимулиране по чл. 8, т. 1 могат да получават служителите по основния и по допълнителния щат на ИА “Главна инспекция по труда”.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Наредбата се издава на основание чл. 416, ал. 5 от Кодекса на труда и влиза в сила от 1 януари 2008 г.
§2. Наредба № 2 от 1996 г. за набиране, разходване, отчитане и контрол на средствата по извънбюджетната приходно-разходна сметка за усъвършенстване на контролната дейност към Главната инспекция по труда (ДВ, бр. 44 от 1996 г.) се отменя.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->