КТ Подкрепа Варна 

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СЪОБЩАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ, ПОТВЪРЖДАВАНЕ, ОБЖАЛВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

Изтеглете в pdf
НАРЕДБА

ЗА РЕДА ЗА СЪОБЩАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ, ПОТВЪРЖДАВАНЕ, ОБЖАЛВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

(Приета с ПМС № 168 от 11.07.2008 г.)
(Обн., ДВ, бр. 65 от 22.07.2008 г.)

Глава първа
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определя редът за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.
Чл. 2. (1) Професионална болест е заболяване, което е настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес върху организма и е включено в списъка на професионалните болести.
(2) За професионална болест може да се признае и заболяване, невключено в списъка на професионалните болести, когато се установи, че то е причинено основно и пряко от обичайната трудова дейност на осигурения и е причинило трайна неработоспособност или смърт на осигурения.
(3) Към професионалната болест се отнасят и нейното усложнение, и късните й последици.
(4) Усложненията и късните последици - резултат от призната професионална болест, се разглеждат от органите на експертизата като нова клинична проява на професионалната болест и не се съобщават по реда на чл. 4.
Чл. 3. (1) Професионалните болести се потвърждават или отхвърлят от териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК), определени със заповед на министъра на здравеопазването, и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), като в състава им се включва специалист по професионални болести и специалист по трудова медицина - радиобиология или радиационна хигиена.
(2) Комисиите осъществяват дейността си в съответствие с Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г. и бр. 84 от 2007 г.).

Глава втора
Съобщаване и проучване на професионалните болести

Чл. 4. (1) Практикуващите лекари и лекари по дентална медицина при съмнение за професионална болест изпращат бързо известие по образец до териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) по постоянен адрес на лицето и до осигурителя с обратна разписка в срок до 5 работни дни от поставяне на клиничната диагноза.
(2) При съмнение, че заболяването не е причинено от последния осигурител или може да е възникнало при повече от един осигурител, бързо известие се изпраща до всеки от тях.
(3) Съобщаване на съмнение за професионална болест се извършва при:
1. предполагаема връзка на болестта с условията на труд на лицето;
2. потвърдени клинични прояви на болестта чрез параклинични методи и консултации с лекари специалисти по съответната област или по професионални болести.
(4) Когато при едно лице се установят едновременно две или повече професионални болести, те се съобщават поотделно с бързи известия и се извършва проучване за всяка от болестите.
(5) Инфекциозните и паразитните заболявания се съобщават с бързи известия - като професионални - по реда на ал. 1, и като заразни - по ред, определен от министъра на здравеопазването.
(6) Всеки случай на професионална болест, установена у лице, преболедувало от същата болест, се съобщава по реда на ал. 1. В бързото известие се посочва експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК, с което е установено възстановеното здравно състояние, предшестващо повторното съобщаване.
(7) При настъпила смърт, когато при аутопсия се установят данни за заболяване, включено в списъка на професионалните болести, бързо известие се изпраща от лекаря-патологоанатом.
Чл. 5. (1) Съобщаването на съмнение за професионална болест и потвърждаването на професионален характер на болестта се извършва по Списъка на професионалните болести при условията, предвидени в него.
(2) Клинични прояви, непосочени в списъка, се мотивират и кодират по Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, съгласно МКБ 10 от Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето (ДВ, бр. 111 от 2004 г.).
(3) Сроковете за гратисен период се отнасят за случаите, при които е установено прекратяване на въздействието на вредния професионален фактор.
(4) При наличие на допълнителни, синергично действащи фактори или особено високи стойности на основния етиологичен фактор е възможно намаляване на периода за възникване на професионалната болест.
Чл. 6. (1) В срок 3 дни от датата на получаване на бързото известие за професионална болест териториалното поделение на НОИ открива досие по чл. 59, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване(КСО), а ръководителят на териториалното поделение на НОИ издава заповед за проучване на случая, която се връчва на заинтересуваните лица.
(2) Териториалното поделение на НОИ не открива досие и не извършва проучване в следните случаи:
1. заболялото лице не е било осигурявано за риска “професионална болест” по смисъла на КСО;
2. съобщаването не е съобразено с условията и реда, предвидени в наредбата и в Списъка на професионалните болести;
3. бързото известие не съдържа предвидената в образеца информация.
(3) В случаите по ал. 2 териториалното поделение на НОИ уведомява писмено лекаря/лекаря по дентална медицина, изпратил бързото известие, и заболялото лице.
(4) Проучването по ал. 1 се извършва от комисия в състав:
1. представител на НОИ - председател;
2. специалист по трудова медицина;
3. представител на дирекция “Областна инспекция по труда”;
4. представител на осигурителя;
5. представител на работниците и служителите от комитета или групата по условия на труд.
(5) При проучването могат да присъстват заболялото лице, негов наследник или техен представител, представител на синдиката, в който членува лицето, и представител на друг осигурител, посочен в бързото известие или свързан с възникването на професионалната болест.
(6) Проучването установява професионалния маршрут, факторите на работната среда и работния процес, при които е работило заболялото лице, както и други данни, необходими на органите на медицинската експертиза за потвърждаване или отхвърляне на професионалния характер на заболяването. В заключителната част на протокола комисията обобщава резултатите от проучването, като посочва установен ли е професионален риск по отношение на съобщеното заболяване.
(7) Осигурителите са длъжни да предоставят на комисията по проучването в срок до 30 дни всички документи, свързани с условията на труд и здравословното състояние на заболялото лице, включително производствена характеристика, здравно досие, оценка на риска и становище от службата по трудова медицина, протоколи от лабораторни измервания, както и друга информация, поискана от комисията по проучването.
(8) Осигурителите са длъжни в срок 3 дни да изпращат в териториалното поделение на НОИ копия от болничните листове (първичен и продължения) за професионална болест.
(9) Заболялото лице е длъжно да съдейства на комисията по проучването и при поискване да предоставя сведения и документи, свързани с трудовия стаж и здравното му състояние.
(10) Комисията по ал. 4 съставя протокол по образец за извършеното проучване на професионална болест в срок 10 дни от представянето на документите по ал. 7 и 9. При лице с получени две и повече бързи известия за съмнение за професионална болест се изготвя общ протокол.
(11) В случаите, когато предприятието не съществува и няма правоприемник или липсват данни за условията на труд, протоколът се изготвя въз основа на документи за трудов стаж и лична здравна документация на лицето. При ползване на литературни данни за сходни условия на труд източниците се цитират. В тези случаи не се дава оценка на риска.
(12) Протоколът за проучване се подписва и от лицата по ал. 5, запознати с него. Ако те не са съгласни с констатациите или с начина на провеждане на проучването, в срок 3 дни дават писмени възражения, които се прилагат към протокола.
(13) Протоколът за проучване се изготвя в 5 екземпляра - по един за териториалното поделение на НОИ, за дирекция “Инспекция по труда”, за Регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ), за осигурителя и за осигуреното лице. В случаите, когато при проучването присъства представител и на друг осигурител по ал. 5, се изготвя допълнителен екземпляр от протокола за проучване.
(14) Териториалното поделение на НОИ предоставя протокола за извършеното проучване и документите по ал. 7 и 9 на РКМЕ, която образува медицинско досие и в срок 3 дни го изпраща на ТЕЛК.

Глава трета
Потвърждаване и регистриране на професионалните болести

Чл. 7. (1) Териториалните експертни лекарски комисии и Националната експертна лекарска комисия потвърждават или отхвърлят професионалния характер на болестта и се произнасят и по всички въпроси на експертизата на работоспособността съобразно реда, принципите и критериите, регламентирани с Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г. и бр. 23 от 2007 г.), и Списъка на професионалните болести.
(2) Решенията си по ал. 1 ТЕЛК и НЕЛК отразяват в експертно решение по образец.
(3) Срокът на експертното решение за потвърждаване на професионална болест е 3 години, след което лицето се преосвидетелства.
(4) При преосвидетелстване ТЕЛК и НЕЛК могат:
1. да потвърдят или да вземат ново решение по характера на болестта;
2. да признаят причинна връзка за късни последици и усложнения, обусловени от признатата професионална болест;
3. да установят пълно излекуване на професионалната болест.
Чл. 8. По преценка на ТЕЛК (НЕЛК) случаите, нуждаещи се от допълнително изясняване във връзка с потвърждаване или отхвърляне на професионалния характер на болестта, се насочват към отделенията или клиниките по професионални болести.
Чл. 9. (1) Експертното решение за освидетелстване и преосвидетелстване по повод професионална болест се изготвя в 5 екземпляра - по един за териториалното поделение на НОИ, който се прилага към досието по чл. 59, ал. 1 КСО, за РКМЕ, който се прилага към медицинското досие на лицето, за Националния център по здравна информация (НЦЗИ), за осигурителя и за осигуреното лице, на които се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка. В случаите, когато има и друг заинтересуван осигурител по чл. 6, ал. 5, се изготвя допълнителен екземпляр на експертното решение.
(2) При освидетелстване и потвърждаване на професионална болест ТЕЛК (НЕЛК) попълва регистрационна карта за призната професионална болест по образец.
(3) Регистрационната карта за призната професионална болест се изготвя в 3 екземпляра - по един за териториалното поделение на НОИ, за съответната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) и за дирекция “Инспекция по труда”.
Чл. 10. (1) Членовете на ТЕЛК, които не са съгласни с решенията й, подписват с особено мнение, което представят писмено на комисията в срок 3 дни.
(2) Решенията, подписани с особено мнение, се изпращат в НЕЛК.
Чл. 11. (1) След приключване на процедурата по освидетелстването на заболялото лице медицинското досие се връща в РКМЕ.
(2) Медицинските досиета се съхраняват в РКМЕ по постоянния адрес на лицето и се подреждат по единен граждански номер.

Глава четвърта
Обжалване на професионалните болести

Чл. 12. (1) Експертните решения на ТЕЛК или НЕЛК могат да се обжалват от заинтересуваните лица и органи по реда и в сроковете по чл. 112 от Закона за здравето.
(2) В случай на смърт експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК може да се обжалва по реда на ал. 1 от наследниците на освидетелствания.
Чл. 13. (1) Националната експертна лекарска комисия се произнася по жалбите и по подписаните с особено мнение експертни решения на ТЕЛК в срок 45 дни от постъпването им след клиничен преглед на лицето и обсъждане на наличните документи.
(2) Националната експертна лекарска комисия може да потвърди решението на ТЕЛК, да го отмени и да го върне за ново освидетелстване на лицето с указания за допуснати грешки или да го отмени и да вземе решение по същество.
(3) Влезлите в сила експертни решения на експертните комисии по професионални болести са задължителни за всички лица, органи и организации в страната.

Глава пета
Регистрация и отчитане на професионалните болести

Чл. 14. Регистрирането и отчитането на признатите професионални болести се извършва в съответствие с изискванията на Статистическа система за “Професионални болести”.
Чл. 15. (В сила от 01.07.2009 г.)
(1) Националният осигурителен институт създава и поддържа информационна система за професионалните болести.
(2) Националният осигурителен институт предоставя информацията за професионалните болести на Министерството на здравеопазването, на Министерството на труда и социалната политика и на Националния статистически институт. Периодичността, видът и обемът на информацията се определят съвместно от министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната политика, председателя на Националния статистически институт и от управителя на НОИ.
(3) Националният осигурителен институт предоставя при поискване информация на осигурителя и на други заинтересувани институции.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на наредбата:
1. “Усложнения, резултат от призната професионална болест” са допълнителни здравни състояния, които възникват след и в причинно-следствена връзка с признатата професионална болест.
2. “Късни последици, резултат от призната професионална болест” са здравни състояния от страна на засегнатите органи и системи, проявяващи се една или повече години след началото на признатата професионална болест.
3. “Гратисен период” е срокът, в който се допуска обсъждане на професионален характер на болестта след прекратяване въздействието на вредния професионален фактор.
4. “Синергично действащи фактори” са еднопосочно действащи фактори на работната среда.
5. “Етиологичен фактор” е основният фактор (причина), който предизвиква професионалното заболяване.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. До 1 януари 2009 г. Националният център по опазване на общественото здраве (НЦООЗ) предоставя информация за професионалните болести на всички заинтересувани институции.
§ 3. В срок 6 месеца от влизането в сила на наредбата управителят на НОИ и директорът на НЦООЗ уреждат реда и начина за предаване на информацията от регистъра на професионално болните и информационната система на професионалните болести, поддържани от НЦООЗ.
§ 4. Министерството на здравеопазването, НЕЛК и клиниките по професионални болести оказват методическа помощ по потвърждаване и отчитане на професионалните болести.
§ 5. Управителят на НОИ и министърът на здравеопазването осъществяват контрола по изпълнението на наредбата.
§ 6. Министърът на здравеопазването съвместно с министъра на труда и социалната политика и управителя на НОИ утвърждава образци на бланки за: експертно решение за професионална болест на ТЕЛК и НЕЛК; бързо известие; протокол за проучване на професионална болест; регистрационна карта за призната професионална болест и производствена характеристика. До утвърждаването на новите образци остават в сила действащите образци.
§ 7. Наредбата се приема на основание чл. 63 от Кодекса за социално осигуряване.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->