КТ Подкрепа Варна 

№ 94-СС-779 на МТСП от 05.11.2007г. ОТНОСНО ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 2-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ПРАВОТО ДА СЕ „ПРЕХВЪРЛЯ МАЙЧИНСТВОТО”

Изтеглете в pdf
ПИСМО № 94-СС-779 на МТСП от 05.11.2007г.
ОТНОСНО ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 2-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ПРАВОТО ДА СЕ „ПРЕХВЪРЛЯ МАЙЧИНСТВОТО”

Eдва след изтичането срока на отпуска поради бременност и раждане (315 календарни дни, от които 45 преди раждането, т.е. след навършване на 9 - месечна възраст на детето) майката има право на допълнителния отпуск за отглеждане на дете до 2 - годишна възраст и съответно на правото да "прехвърли майчинството" на работещи по трудово правоотношение баща, баба или дядо на детето.
Кодексът на труда регламентира правото на отпуск на работещите по трудово правоотношение (осигурени) майки поради бременност и раждане в размер на 315 календарни дни, от които 45 дни преди раждането (чл. 163 КТ) и на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до 2 - годишна възраст (чл. 164 КТ), правото за който възниква след изтичането на отпуска поради бременност и раждане.
Отпускът поради бременност и раждане за периода от 135 календарни дни се ползва въз основа на болнични листове, а за остатъка след 135 - ия ден до 315 - ия ден се ползва въз основа на писмено заявление до работодателя, който е длъжен да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението на майката.
През периода на отпуска поради бременност и раждане (315 календарни дни) майките получават обезщетение, което се определя по реда на чл. 49 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и което е в размер на 90 на сто от среднодневното възнаграждение, като осигурителния доход се определя при спазване на изискванията на цитираната разпоредба. Когато майката не ползва отпуска за бременност и раждане, а полага труд по трудово правоотношение, то тя получава само трудовото си възнаграждение. Майката няма право да избере вместо отпуска за бременност и раждане да ползва допълнителния отпуск за отглеждане на дете.
Едва след изтичане срока на отпуска поради бременност и раждане (315 - те дни, т.е. след навършване на 9 - месечна възраст на детето) майката има право на допълнителния отпуск за отглеждане на дете до 2 - годишна възраст по реда на чл. 164, ал. 1 КТ и съответно на правото да "прехвърли майчинството" съгласно чл. 164, ал. 3 КТ на работещи по трудово правоотношение баща, баба или дядо на детето.
Ако съпругът на майката е безработно лице, то не е възможно тя да се възползва от възможността по чл. 164, ал. 3 КТ да му прехвърли майчинството след навършване на 9 - месечна възраст на детето. Тя обаче има правото да се включи в Националната програма "В подкрепа на майчинството". Програмата регламентира реда и условията за включване на майки с право на отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда, които да предоставят отглеждането на детето на безработно лице. От това следва, че право на включване в програмата имат само майки, които са с право на отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 КТ, а правото на този отпуск възниква след изтичане на отпуска по чл. 163, ал. 1 КТ, т.е. само след изтичането на 315 - те дни (след навършване на 9 - месечна възраст на детето).
За повече информация, свързана с процедурата по включване в програмата, майката може да се обърне към дирекция "Социално подпомагане" по постоянния й адрес или по настоящия, ако той е различен от постоянния, където се подава и съответното писмено заявление.

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->