КТ Подкрепа Варна 

№ 94-ВВ-188 / 02.11.2007 ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ОТПУСКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКО ДЕТЕ

Изтеглете в pdf
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ПИСМО № 94-ВВ-188 на МТСП от 02.11.2007г.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ОТПУСКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКО ДЕТЕ


Отпускът за бременност и раждане е част от специалната закрила на жената - майка и труженичка. Този отпуск е субективно право на работничката или служителката, когато настъпи основанието, заради което той се предоставя и не може да се прехвърля на друго лице. Отпускът е в размер на 315 календарни дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. Началото на отпуска за бременност и раждане се определя от предполагаемата според медицински критерии дата на раждането - той започва 45 дни преди тази дата. Остатъкът от отпуска след раждането се разделя на два периода (чл. 45 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските): първият е в размер от 90 дни. Този отпуск се ползва задължително от майката, защото има, както социално (полагане на грижи за детето), така и биологично (възстановяване на здравето на майката след раждането) основание. Предоставя се въз основа на акт за раждане и болничен лист. Вторият е остатъкът от 180 дни. Той се ползва по желание на майката, защото има само социално основание - полагане на грижи за малкото дете. Няма пречка при започнато ползване на отпуска работничката или служителката, по свое желание, да прекрати отпуска и да се върне на работа. За това е необходимо тя да подаде писмено заявление до работодателя, в което да посочи датата, от която желае да се яви на работа.
Съгласно чл. 164, ал. 3 от Кодекса на труда, отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, със съгласието на майката, се разрешава на бащата или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение. В чл. 46 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е регламентирано, че отпускът по чл. 164, ал. 1 КТ се ползва въз основа на писмено заявление на майката или на лицата, посочени в чл. 164, ал. 3 КТ, към което се прилагат декларация и справка, съгласно приложения № 2 и 3 към чл. 46, ал. 3 от наредбата. С декларацията майката заявява, че е съгласна, а бабата приема да ползва допълнителния платен (неплатен) отпуск за отглеждане на детето. Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия (майката и бабата). Справката се издава от работодателя в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на майката и на лицето, поело отглеждането на детето. Лицето, на което е прехвърлен отпускът по чл. 164, ал. 1 КТ, се счита за законоустановен отпуск и за това време лицето е освободено от изпълнение на трудовите си задължения. Предприятието е длъжно да разреши ползването на отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми незабавно, като мотивира отказа си.
В чл. 53, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване е посочено, че когато допълнителният платен отпуск за отглеждане на малко дете вместо от майката (осиновителката) се ползва от бащата (осиновителя) или от лицето, което е поело отглеждането на детето, се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Размерът на обезщетението, предвиден за 2007 г., е 180 лв.


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->