КТ Подкрепа Варна 

№ 94-АА-118 / 24.10.2007 ОТНОСНО ДОБАВКАТА КЪМ ПЕНСИЯ НА ЛИЦА, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ПОСТОЯННО ОТ ЧУЖДА ПОМОЩ

Изтеглете в pdf
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ПИСМО № 94-АА-118 на МТСП от 24.10.2007г.
ДОБАВКАТА КЪМ ПЕНСИЯ НА ЛИЦА, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ПОСТОЯННО ОТ ЧУЖДА ПОМОЩ


Съгласно чл. 101, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст не може да се получава с лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Несъвместимостта идва от обстоятелството, че щом като лицето получава лична пенсия за инвалидност, то не е било издържано от наследодателя, поради което не може да получава и наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Следва да се има предвид, че в чл. 103 КСО е предвидена добавка за чужда помощ. Съгласно цитираната разпоредба пенсионерите със загубена работоспособност 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост. Тази добавка е допълнително месечно плащане към личната пенсия на пенсионера. Тя се дава само на пенсионери за инвалидност. Предпоставките за това са две; висока степен на загубена работоспособност - над 90 на сто и необходимост от чужда помощ на пенсионера от друго годно за това лице, за да бъде подпомагано при изпълнение на нормалните жизнени потребности - хранене, придвижване, лична хигиена и други подобни. "Добавката" е за заплащане на лицето, което оказва тази помощ на пенсионера. Наличието на посочените две предпоставки се определя и оценява от органите за експертиза на трайната неработоспособност - ТЕЛК и НЕЛК. Това е оправдано, защото оценката на високата степен на инвалидност на пенсионера и на необходимостта от чужда помощ е част от оценката на степента на неговата неработоспособност. Размерът на добавката за чужда помощ е 75 на сто от размера на социалната пенсия за старост. С Постановление № 204 от 5.09.2007 г. от 1.10.2007 г. се определи нов размер на социалната пенсия за старост - 76,23 лв. месечно. Следователно размерът на добавката за чужда помощ се увеличава на 57,17 лв.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->