КТ Подкрепа Варна 

№ 94-АА-118 / 24.10.2007 ОТНОСНО ДОБАВКАТА КЪМ ПЕНСИЯ НА ЛИЦА, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ПОСТОЯННО ОТ ЧУЖДА ПОМОЩ

Изтеглете в pdf
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ПИСМО № 94-АА-118 на МТСП от 24.10.2007г.
ДОБАВКАТА КЪМ ПЕНСИЯ НА ЛИЦА, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ПОСТОЯННО ОТ ЧУЖДА ПОМОЩ


Съгласно чл. 101, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст не може да се получава с лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Несъвместимостта идва от обстоятелството, че щом като лицето получава лична пенсия за инвалидност, то не е било издържано от наследодателя, поради което не може да получава и наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Следва да се има предвид, че в чл. 103 КСО е предвидена добавка за чужда помощ. Съгласно цитираната разпоредба пенсионерите със загубена работоспособност 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост. Тази добавка е допълнително месечно плащане към личната пенсия на пенсионера. Тя се дава само на пенсионери за инвалидност. Предпоставките за това са две; висока степен на загубена работоспособност - над 90 на сто и необходимост от чужда помощ на пенсионера от друго годно за това лице, за да бъде подпомагано при изпълнение на нормалните жизнени потребности - хранене, придвижване, лична хигиена и други подобни. "Добавката" е за заплащане на лицето, което оказва тази помощ на пенсионера. Наличието на посочените две предпоставки се определя и оценява от органите за експертиза на трайната неработоспособност - ТЕЛК и НЕЛК. Това е оправдано, защото оценката на високата степен на инвалидност на пенсионера и на необходимостта от чужда помощ е част от оценката на степента на неговата неработоспособност. Размерът на добавката за чужда помощ е 75 на сто от размера на социалната пенсия за старост. С Постановление № 204 от 5.09.2007 г. от 1.10.2007 г. се определи нов размер на социалната пенсия за старост - 76,23 лв. месечно. Следователно размерът на добавката за чужда помощ се увеличава на 57,17 лв.
Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->