Брояч

Прикрепена
 
Летен лагер за деца с английски, музика и рисуване в с.Равногор общ. Брацигово обл. Пазарджик в Родопите Едноседмични пакети за деца на база пълен пансион в детския център „ЗЕЛЕНИЯ ЗАМЪК”
Разгледай в: www.zeleniazamuk.com.

За контакти:
Снежана Илиева
тел: 0886 510169
Email: zelenia.zamuk@abv.bgБланки/Формуляри


I. Възникване на трудовите правоотношения. Изменения на трудовия договор
МОЛБА / ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ /ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА
ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ
ПИСМО ДО Д"ОИТ" ОТ РАБОТОДАТЕЛ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТЕН
ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ЧЛ.67, АЛ.1, Т.1
ТРУДОВ ДОГОВОР СЪС СРОК ЗА ИЗПИТВАНЕ - ЧЛ.70, АЛ.1 КТ
II. Представителство на работниците и служителите. Oбщи събрания, събрания на пълномощниците. синдикални организации
АДРЕСНА КАРТА НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ
АНКЕТНА КАРТА НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.89 ОТ УСТАВА НА КТ "ПОДКРЕПА"
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В КТ "ПОДКРЕПА"
ИСКАНЕ ДО РАБОТОДАТЕЛ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС ПО ВЕДОМОСТ
ОБРАЗЕЦ НА СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ
ОТГОВОР ОТ СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ ДО РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ЧЛ.37
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ
ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ
ПОКАНА ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ДО СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЧЛ.37 ОТ КТ
ПРОТОКОЛ ОТ УЧР. СЪБРАНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ
РЕШЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО РАБОТОДАТЕЛ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛЕГИТИМНОСТ НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ
III. Колективно трудово договаряне
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА КТД В Д"ОИТ"
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ДЕЙСТВИЕТО НА КТД
ПОКАНА ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРЕГОВОРИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КТД
ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КТД (УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ)
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КТД
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЩ ПРОЕКТ НА КТД
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ДЕЙСТВИЕТО НА КТД
IV. Работно време и почивки
ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД
ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА НОЩЕН ТРУД
ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.113, АЛ.3 ЗА РАБОТА ПОВЕЧЕ ОТ 48 ЧАСА СЕДМИЧНО
ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ
ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ
ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ С ПРАВО НА НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ
ЗАПОВЕД ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД
ЗАПОВЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ
ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ С НЕНОРМИРАНО РАБОТНО ВРЕМЕ
ОТКАЗ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД
ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ПОЛАГАНЕ НА НОЩЕН ТРУД
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЗА ПОЛОЖЕН ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД
V. Отпуски
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.167А, АЛ.1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.167А, АЛ.4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
ЗАПОВЕД ЗА ОТЛАГАНЕ НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК ПО ЧЛ.176, АЛ.2 КТ /вариант 1/
ЗАПОВЕД ЗА ОТЛАГАНЕ НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК ПО ЧЛ.176, АЛ.2 КТ /вариант 2/
ЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ОТПУСК
ЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК
МОЛБА - ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РАБОТНИКА/СЛУЖИТЕЛЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОСТАТЪКА ОТ ПРЕКЪСНАТ ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК
МОЛБА - ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РАБОТНИКА/СЛУЖИТЕЛЯ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК
МОЛБА / ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК (чл.160, ал.1 КТ)
МОЛБА / ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК
VI. Трудова дисциплина
ПИСМО - ИСКАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПИСМЕНИ ОБЯСНЕНИЯ
VII. Трудови възнаграждения и обезщетения
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УДЪРЖАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС ПО ВЕДОМОСТ
ЗАПОВЕД ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД ПРИ СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ
ЗАПОВЕД ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ЧЛ.118, АЛ.3 ОТ КТ
МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ БАЩАТА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА 15 ДНИ ПРИ РАЖДАНЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
VIII. Здравословни и безопасни условия на труд
ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ В КУТ
ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА
IX. Прекратяване на трудовите правоотношения
ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.331 ОТ КТ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ПО ЧЛ.327, АЛ.1, Т.2 КТ ПОРАДИ НЕИЗПЛАЩАНЕ (ЗАБАВЯНЕ ИЗПЛАЩАНЕТО) НА ТР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
X. Трудова книжка и трудов стаж
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ТРУДОВА КНИЖКА - ЧЛ.348, АЛ.3 КТ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.348, АЛ.2 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
XI. Контрол по спазване на трудовото законодателство
ЖАЛБА СРЕЩУ ЗАПОВЕД ЗА УВОЛНЕНИЕ
ИСКАНЕ / ЖАЛБА ДО ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА
XII. Информиране и консултиране на работниците и служителите
XIII. Колективни трудови спорове. Стачка
ИСКАНЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА АРБИТРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО ОТ НИПА
ИСКАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСРЕДНИК ПО КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ СПОР (ЕДНОСТРАННО)
ИСКАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСРЕДНИК ПО КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ СПОР (ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ)
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ ЗА ОТНАСЯНЕ НА СПОРА ЗА УРЕЖДАНЕТО МУ ОТ ДОБРОВОЛЕН АРБИТРАЖ
XIV. Други бланки и формуляри
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БАНКОВАТА СМЕТКА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, НЕПОЛУЧЕНО ОТ ПОЧИНАЛО ЛИЦЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИЯ НА НОВ АДРЕС
ИСКАНЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ОСИГУРИТЕЛНА КНИЖКА
Ресурси
 
СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ - 2011
РАЗЯСНЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ - 2011
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2011
СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ДЕЙНОСТИ (КИД 2008)


Младежка мрежа
 
Правилаwww.podkrepa-varna.org
2009-2014

реклама

Европейски съюз Европейски социален фонд - Инвестиции в хората
Реализирано по проект „Партньорство с бъдеще”, договор № 08-23-93-С/27.08.2008.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет",
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд