Брояч

Прикрепена
 
Летен лагер за деца с английски, музика и рисуване в с.Равногор общ. Брацигово обл. Пазарджик в Родопите Едноседмични пакети за деца на база пълен пансион в детския център „ЗЕЛЕНИЯ ЗАМЪК”
Разгледай в: www.zeleniazamuk.com.

За контакти:
Снежана Илиева
тел: 0886 510169
Email: zelenia.zamuk@abv.bgПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИВ структурата на КТ”Подкрепа”

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА” – СОФИЯ
www.podkrepa.org

СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ /САС/ към КТ”ПОДКРЕПА”
www.sas-bg.org

СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ” към КТ”ПОДКРЕПА”
www.podkrepa-obrazovanie.com

ФЕДЕРАЦИЯ - СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ – „ПОДКРЕПА”
http://www.fciw-podkrepa.org

ФЕДЕРАЦИЯ „МЕТАЛУРГИЯ” НА КТ”ПОДКРЕПА”
http://nf-metallurgy.org

СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КТ”ПОДКРЕПА” - ДОБРИЧ
http://podkrepa-dobrich.org

Национална трудова борса „ПОДКРЕПА”
http://www.podkrepa.org/ntb/

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ


Национален институт за помирение и арбитраж
http://www.nipa.bg

Агенция по заетостта към МТСП
http://www.az.government.bg/

Дирекция „Регионална служба по заетост” – Варна
http://www.rsz-varna.hit.bg/

Варненска търговско-индустриална камара
http://www.vcci.bg/index_bg.php

Стопанска камара – Варна
http://bia-bg.com/members/code/_region_view.php?lang=BG#varna

Агенция за икономическо развитие – Варна
http://www.veda-bg.net/index_eng.html

Бизнес Агенция Варна
http://www.vba.bg/

Национална агенция за професионално образование и обучение
http://www.navet.government.bg/

Областна управа – ВАРНА
http://www.vn.government.bg/

Община Варна
http://www.varna.bg/

Община Аврен
http://www.avren.org/

Община Аксаково
http://www.aksakovo.info/

Община Белослав


Община Бяла
http://www.byala.org/

Община Ветрино
http://www.vetrino.bg/


Община Вълчи Дол
http://www.valchidol-bg.com/news.php

Община Девня
http://www.devnia.bg/

Община Долни Чифлик
http://www.dolni-chiflik.acstre.com/BG.php

Община Дългопол
http://www.dalgopol.org/

Община Провадия
http://www.provadia.bg/BG.php

Община СуворовоДРУГИ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИНародно събрание на Република България
http://www.parliament.bg/

Президентство
http://www.president.bg/

Министерски съвет
http://www.government.bg/

Министерство на труда и социалната политика
http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp

Министерство на икономиката и енергетиката
http://www.mi.government.bg/

Министерство на образованието и науката
http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/

Министерство на държавната администрация и административната реформа
http://www.mdaar.government.bg/press.php

Министерство на околната среда и водите
http://www.moew.government.bg/

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
http://www.mrrb.government.bg/

Министерство на земеделието и продоволствието
http://www.mzgar.government.bg/

Министерство на здравеопазването
http://www.mh.government.bg/

Министерство на финансите
http://www.minfin.bg/

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
http://git.mlsp.government.bg/

Изпълнителна агенция по програма ФАР към МТСП
http://ef.mlsp.government.bg/bg/index.php

Агенция за социално подпомагане
http://www.asp.government.bg/

Фонд „Условия на труд”
http://fund.mlsp.government.bg/fund/f1.htm

Агенция за хората с увреждания
http://ahu.mlsp.government.bg/

Социалноинвестиционен фонд
http://www.sifbg.org/

Национален осигурителен институт
http://www.noi.bg/

Национална здравноосигурителна каса
http://www.nhif.bg/bg/default.phtml?w=1152&h=834

Национален статистически институт
http://www.nsi.bg/

Регионален инспекторат по образованието - варна
http://rio-varna.hit.bg/

Община Варна - Дирекция Образование
http://obrazovanie-varna.com/

Комисия за защита на потребителите
http://www.kzp.bg/


Международна Конфедерация на свободните профсъюзи (МКСП)
Европейска Конфедерация на профсъюзите (ЕКП)
Международна организация на труда (МОТ)
Европейски Синдикален Колеж (ETUCO)
Европейска Синдикална Образователна Мрежа
The European Workers, Education Associations (Euro- WEA)
IMPACT - Най-големият синдикат в публичния сектор в Ирландия.
The series of publications from the Directorate-General for Employment and Social Affairs.
Европейски Икономически и Социален Комитет
Европейска Фондация за подобряване на жизнения стандарт и работните условия
Европейска Обсерватория по Индустриални Отношения
ÖGB - Европейска информация online
Европейска Агенция за Безопасност и Здраве при Работа
Национална Фокусна точка Безопасност и Здраве при Работа

Ресурси
 
СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ - 2011
РАЗЯСНЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ - 2011
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2011
СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ДЕЙНОСТИ (КИД 2008)


Младежка мрежа
 
Правилаwww.podkrepa-varna.org
2009-2014

реклама

Европейски съюз Европейски социален фонд - Инвестиции в хората
Реализирано по проект „Партньорство с бъдеще”, договор № 08-23-93-С/27.08.2008.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет",
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд