КТ Подкрепа Варна 

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - Анализ

Въведеното през последните години в България европейско законодателство в областта на осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд е насочено и към намаляване на трудовия травматизъм и последиците от него. Във все по-голяма част от производствените обекти се обновяват технологиите, подобряват се условията на труд и се осигурява медицинско обслужване на работещите . Въпреки това рискът от трудов травматизъм още съществува на много работни места.
Макар да не казва всичко, статистиката е важна част от всеки анализ на въпроси, свързани с безопасността и здравето и разкрива следните неприятни истини:
Международната организация на труда и Световната здравна организация в свои доклади съобщават, че всяка година в световен мащаб се регистрират приблизително 1.2 милиона смъртни случаи поради трудови злополуки и професионални заболявания, 250 милиона трудови злополуки и 160 милиона професионални заболявания .
На всеки три минути и половина в Европейския съюз при трудова злополука умира човек. Ежегодно в ЕС професионални заболявания причиняват смъртта на 142 400 души и 8900 умират при трудови злополуки.
Заради трудови злополуки в България през 2007 година са били загубени 184038 хил. работни дни, сочат данните на Националния осигурителен институт (НОИ) за периода.Институцията води регистъра на злополуките, защото въз основа на документацията изплаща обезщетенията на пострадалите.
През 2007 год. в страната са станали 3706 произшествия на работното място, при които има пострадали работници. В 157 от случаите инцидентът е завършил със смърт.
От данните на НОИ следва, че средно всяко произшествие на работното място "вади от строя" работник или служител за повече от месец.
- Най-опасен остава строителният отрасъл, в който са станали над десет на сто от инцидентите(386). Там са и най-много смъртните случаи - 34.
- Производство на домакински уреди – 218/6
- Отбрана - 204/4
- Производството на храни и напитки с - 202/3
- Търговия на дребно – 195/11
- Рудодобив – 180/7
- Бизнез услуги – 167/12
- Сухопътен транспорт – 160/9
- Здравеопазване и соц. Дейности – 139/3
- Търговия на дребно – 125/11
- Производство и разпределение на ел. енергия – 103/9
- Образование -98
Освен традиционно "тежките" отрасли, в които степента на риска в същинското производство е голям, са засегнати и други сфери на дейност, защото по дефиниция като трудови се класифицират и злополуките при отиване и връщане от работа, по време на обедната почивка или по пътя към банкомата за теглене на пари от заплатата. Трудова злополука няма, ако пострадалият е увредил здравето си умишлено, ако е дошъл на работа пиян или е употребил наркотици.
Разпределението на ТЗ по области следва икономическата им активност. Най-много злополуки – 941/38, са станали в София-град. На второ място е Пловдив с 360/12 инцидента, малко изостава Варна с 318/6, след това е Стара Загора 231/12 и Бургас 218/5 и тн.
За област Варна през 2007 година
Са станали 318 трудови злополуки от тях 263 са станали по време и във връзка или по повод на извършваната работа в интерес на предприятието, 55 са станали при отиване или връщане от работното място. Шест трудови злополуки са предизвикали смърт, а една инвалидност при производство на превозни средства.
Смъртните злополуки са станали в следните ик. дейности:
-производство на превозни средства - 1 ТЗ.
-рециклиране на отпадъци - 1 ТЗ.
-строителство - 1 ТЗ.
- търговия, ремонт и обсл на автомобили - 2 ТЗ.
- спом. дейности в транспорта ( туризъм) - 1 ТЗ
Загубените календарни дни от трудовите злополуки се отчитат за период до една година от деня след злополуката. За 2007 година загубените календарни дни са 13 289 в следните дейности:
-производство на превозни средства - 62 ТЗ с 2157 кал. дни
-строителство - 31 ТЗ с 1871 кал. дни
-воден транспорт - 36 ТЗ с 1807 кал. дни
-хотели и ресторанти - 23 ТЗ с 1260 кал. дни
-спом. дейности в транспорта ( туризъм) - 17 ТЗ с 958 кал. дни
-търговия на дребно - 15 ТЗ с 470 кал. дни
На територията на област Варна през 2007г Областната инспекция по труда е осъществила проверки -1741 и е констатирала - 9768 нарушения, от които - 6518 /ЗБУТ; 3173 /ТПО и 77 – Закона за нар. Здраве. Въэ основа на това са наложени задължителни предписания - 9723. Спрени са 61 машини и съоражения. Отстранени от работа са 31 работници и служители. Съставените актове за глоби са - 696 за 582 540лв
. На базата на тази статистика и на нашите проучвания стигаме до следните изводи и констатации относно причините за трудовия травматизъм :
- Понижен вътрешно-фирмен контрол за спазване нормите за безопасност и здраве при работа;
-Нарушаване на технологичните изисквания при извършване на отделни работни операции;
- Неправилна организация на работното място;
- Липса на писмени инструкции и информация за безопасност на труда;
- Необезопасено работно оборудване;
- Занижена трудова и технологична дисциплина;
- Незадоволителна квалификация на работещите;
- Липса и неизползване на лични предпазни средства;
- Невнимание, несъобразени действия и проява на излишна самоувереност;
Освен това с нарастваща тревога отбелязваме, че ПРЕВЕНЦИЯТА за безопасност и здраве не е на дневен ред! В много от случаите работниците и работодателите не са запознати с рисковете, пред които са изправени. По лошото е, че се разчита „ НА МЕН ЛИ ТОЧНО ЩЕ СЕ СЛУЧИ”, а не на изградена от тях система за управление на рисковете! Дейностите по оценка и управление на риска, наблюдение на здравето, обучението по безопасност и здраве при работа и информация и консултация на работниците и служителите, са формализирани до опасно ниски нива.
С приемането ни в ЕС, ние сме част от общата политика по безопасност и здраве – парадоксално е, че нито един било то работодател или работник не е информиран за създадена през 1996 година Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, която възлага, набира и публикува нови научни изследвания и статистики за рисковете, свързани с безопасността и здравето при работа.
Липсва регионална политика за използване и популяризиране на информационната мрежа на Агенцията по въпросите на безопасността и здравето при работа, която е изградена от фокусни точки във всяка държава-членка на ЕС.
Агенцията организира ежегодно Европейска седмица за безопасност и здраве при работа, с различна тематика , чрез осведомителни кампании. За 2007 кампанията е със заглавие „Олекотете товара”
Според нас е нужно през 2008 година да се обърне внимание на :
- Осигуряване на добра и актуална информация ;
- Обучение за безопасност и здраве на работното място по хоризонтал и вертикал..
- Изграждане на постоянно действащи системи за оценяване и контролиране на риска;
- Обмен на добри практики на отраслов и регионален принцип.
Считаме, че Областния съвет по условия на труд е органа, който трябва да идентифицира и популяризира Общите интереси на наемния труд и работодателите за осигуряване на здраве при работа, чрез ангажирането на целия потенциял на организации, фирми, професионални сдружения, синдикати, бизнес агенции, професионални училища и центрове за професионално обучение, и др..Автор: Стойко Атанасов, Зам. председател СРС КТ "Подкрепа" Варна

 


Свободни раборни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->