КТ Подкрепа Варна 

НСИ: БИЗНЕСЪТ ОЧАКВА СЪКРАЩЕНИЯ - Анализ

През юли общият показател на бизнес климата у нас се е понижил с 1,2 пункта спрямо предходния месец, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ) днес на базата на редовната си месечна анкета сред стопански ръководители.
Понижението е в резултат на негативни тенденции в промишлеността и търговията на дребно, показват данните на института.
Отрасловите показатели на бизнес климата са в положителна посока само в секторите на строителството и услугите.
Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" пада с 4,3 пункта в сравнение с юни и към момента регистрира най-ниска стойност от началото на кризата.
Спадът се дължи както на понижените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на техните фирми, така и на изразените по-песимистични очаквания за измененията на бизнес ситуацията през следващите шест месеца.
Бизнес анкетата е отчела намаляване на производствената дейност на предприятията, макар намалението да е с по-бавни темпове в сравнение с предходните месеци. Осигуреността с поръчки (измерена в брой месеци напред) намалява от пет месеца през април на 4,4 месеца през юли. Средната осигуреност с поръчки през 2008 г. е била 5,9 месеца напред.
Средното натоварване на мощностите в промишлеността продължава да спада и през юли достига 63,9%. За предходната календарна година то е било средно 74,9%.
Конкурентните позиции на предприятията както на вътрешния пазар, така и на пазарите в страните във и извън Европейския съюз са претърпели известно влошаване в сравнение с преди три месеца, посочват още от статистическия институт.
През юли основни фактори, затрудняващи дейността в промишления отрасъл, продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната и чужбина, като проблемите, свързани с тях, се увеличават в сравнение с предходния месец.
Очакванията на мениджърите за дейността през следващите три месеца са малко по-добри, което не е съпроводено с намерения за увеличаване на заетите в отрасъла. Напротив, промишлените предприемачи дори предвиждат по-нататъшни съкращения на персонала през следващите три месеца.
През юли показателят "бизнес климат в строителството" се покачва с 2,4 пункта спрямо юни поради известно
повишаване на оптимизма в очакванията на мениджърите в строителството за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, което показва подобрение с 6,5 пункта.
Този оптимизъм е свързан по-скоро с очаквания за запазване на настоящата (вече намалена) строителна активност през следващите три месеца, отколкото с нейното увеличение.
През юли анкетата регистрира намаляване на осигуреността с поръчки в сектора и увеличаване на броя на клиентите със закъснения в плащанията. Очакванията за персонала са в посока на неговото намаление през следващите три месеца.
С най-голяма тежест сред причините, затрудняващи дейността в отрасъла, продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчната финансова обезпеченост.
Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" през юли е с 1,5 пункта под равнището си от предходния месец в резултат на по-резервираните мнения на стопанските ръководители за настоящото и очакваното бизнес състояние на предприятията през следващите шест месеца.
Продължава да намалява обемът на продажбите в търговията на дребно, като очакванията за следващите три месеца също не са особено оптимистични. Прогнозите за заетите са по-неблагоприятни и се очаква намаляването им.
Най-сериозният проблем за търговците на дребно остава несигурната икономическа среда. През юли се засилва негативното въздействие на недостатъчното търсене и конкуренция в бранша.
През юли съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 1,6 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на относително по-добрите оценки на стопанските ръководители за настоящата бизнес ситуация, т.е. по-малко са тези които посочват, че тя се е влошила.
Същото се отнася и за относително по-благоприятните оценки за търсенето на услуги през последните три месеца, т.е. по-малко са тези, които посочват, че търсенето е намаляло.
Известно влошаване има при очакванията за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, както и за търсенето на услуги през предстоящите три месеца. Повишават се и очакванията за намаляване на персонала.Автор: http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=2327571

 


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->