ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ - Коментар

Националният осигурителен институт (НОИ), чрез неговите териториални поделения, осъществява дейност по профилактика и рехабилитация по реда на Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните по-мощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., изм., ДВ, бр. 6 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г.) на опре-делен контингент лица:
1. осигурени за общо заболяване, май-чинство и/или за трудова злополука и професионална болест;
2. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили въз-растта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за со-циално осигуряване, не са осигурени и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), респективно на Националната експертна лекарска коми-сия (НЕЛК), не е изтекъл.
Лицата по точка 1 придобиват право на парични помощи за профилактика и реха-билитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни ме-сеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилита-цията. В периода от шест календарни месеца се включва времето:
1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;
2. на платените и неплатените отпуски за временна нерабо-тоспособност и за от-пуск за бременност и раждане;
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
4. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обез-щетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете и периодите на временна неработо-способност, бременност и раждане и за отглеждане на дете, през които не са имали право на обезщетение.
Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.
Лицата, осигурени само за трудова злопо-лука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само при случаи на тру-дова злополука и професионална болест.
Паричната помощ за всяко правоимащо лице включва:
1. средствата за не повече от общо 4 основ-ни диагностични и терапевтични проце-дури дневно (вкл. прегледите и изследва-нията);
2. средствата за нощувки по цени, опреде-лени в договора между НОИ и юриди-ческите лица, без доплащане от правои-мащите лица във връзка с различното обзавеждане на стаите от договорите;
3. частична парична помощ за хранене за един храноден.
Лицата получават право на парични помощи за профилактика и рехабилита-ция еднократно в една календарна година за 10 дни престой.
Резервации за постъпване при изпълни-тели на дейността по профилактика и рехабилитация (заведения) се правят от лицата. НОИ не носи отговорност за всички проблеми, свързани с тях.
СРС на КТ „Подкрепа” - Варна подпомага своите членове при извършването на резервации, за което следва да потърсите съдействие на тел: 052 612 575.
Преди извършване на резервации е необходимо лицата да се информират от ТП на НОИ за:
1. условията и реда за ползване на правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация;
2. заболяванията и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.
При извършване на резервации е необ-ходимо лицата да се информират от из-пълнителите на дейността по профи-лактика и рехабилитация за размера на сумата, която ще доплащат за един храно-ден. НОИ няма отношение към форми-ране на размера на сумата за доплащане на храната.
Необходими документи за издаване на удостоверение за ползване на паричната помощ за профилактика и рехабилитация:
1. Медицинско направление.
Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация, която се отразява в медицинско направление.
Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профи-лактика и рехабилитация, придружаващи-те заболявания, ако има такива, медицин-ските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания.
Медицинското направление трябва да е издадено не по - рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при съот-ветния изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.
2. Документ за самоличност.
3. Документ по образец, удостове-ряващ осигурителните права на лицето.
4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверя-ваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето - епикризи, изслед-вания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.
Лицата трябва да представят цялата меди-цинска документация, която доказва нали-чието на заболяването, отразено в меди-цинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.
5. Лицата с трайно намалена работоспо-собност 50 и над 50 на сто представят и експертно решение на ТЕЛК, респ. на НЕЛК, както и декларация по образец, че не са осигурени.
6. Лицата, претърпели трудова злополука, представят и разпореждане за приемане на злополуката за трудова.
7. Лицата с професионална болест представят и експертно решение за признаване на професионална болест.
Лицата представят описаните документи в ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.
При получаването на удостоверенията за профилактика и рехабилитация лицата, осигурени за общо заболяване, май-чинство и/или за трудова злополука и професионална болест, попълват деклара-ция по образец. В нея декларират, че при прекратяване на трудовия договор или осигуряването им към датата на постъпване в изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението. Бланката на декларация-та се предоставя от длъжностните лица на съответното ТП на НОИ.
Необходими документи за постъпване на лицата при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация:
1. Документ за самоличност;
2. Удостоверение от ТП на НОИ – в два екземпляра.
3. Медицинско направление от лекуващия лекар – в два екземпляра.
4. Лична амбулаторна карта и/или медицинската документация, удостоверя-ваща настоящото и миналото здравно със-тояние на лицето - епикризи, изследва-ния, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.
Обръщаме Ви внимание, че договорите за изпълнение на дейността по профилак-профилактика и рехабилитация се сключват ежегодно между НОИ и съот-ветните изпълнители. За 2014 г., следва да бъде следена актуалната информация пре-доставяна от НОИ на сайта на института: http://www.noi.bg/

18.11.2013 г.Автор: Мирослав Димитров, юрисконсулт КТ "Подкрепа" - Варна

 


ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org

placeholder